Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

 

Mätteknik och modellering inom fysiologiska tryck och flöden, 5 hp  (8FO0100)

Measurement and Modelling of Physiological Pressure and Flows,
5 credits

 

Entries/Anmälan

Tid: Nästa kurs planeras till VT-2021


Innehåll

I kursen fokuserar vi på begrepp, principer och tekniker för modellering och mätning av fysiologiska tryck och flöden i främst cirkulations- och respirationssystemet samt deras användning för diagnos av sjukdomar.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.

Undervisnings- och arbetsformer i denna kurs är föreläsningar, demonstrationer, laborationer.

 

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 

Kunskap och förståelse

 • redogöra för relevanta strömningsmekaniska teorier och modeller av cirkulationssystemet vid hälsa och sjukdom
 • generalisera teorier och mätmetoder för tryck och flöden till andra fysiologiska system

Färdighet och förmåga

 • tillämpa strömningsmekaniska teorier och modeller av cirkulationssystemet vid hälsa och sjukdom
 • tillämpa teorier om andningsfysiologi, gasutbyte och luftvägssjukdomar

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • värdera, bedöma och kritiskt förhålla sig till tryckmätningar, blodflödesbedömningar och gasflödesanalyser

 

Examination

Kursen examineras med en individuell skriftlig fördjupningsuppgift. För godkänt på kursen krävs dessutom aktiv närvaro vid obligatoriska moment. Obligatoriska moment utgörs av föreläsningar och laborationer.

Student som inte uppnått godkänt resultat erbjuds ett tillfälle till omexamination i anslutning till kursen. Därefter erbjuds deltagande i examination vid senare kurstillfälle. Omfattningen vid omexamination skall vara densamma som vid ordinarie examination.

Behörighet och antagning

Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60
 • hp på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

 

Doktorander antas enligt följande prioritetsordning:

 1. Doktorander registrerade vid Medicinska fakulteten eller doktorander starkt förknippad med Medicinska fakulteten som registrerats vid andra fakulteter inom Linköpings universitet

 2. Doktorander registrerade vid andra fakulteter inom Linköpings universitet

 3. Doktorander registrerade vid andra universitet

Deltagande av andra studenter än ovan är bara möjligt om det finns färre sökande från ovanstående grupper än antalet tillgängliga platser.

Betyg

Godkänd eller Underkänd.

Intyg

På studentens begäran kan kursbevis utfärdas av kursansvarig.

Kurslitteratur

Kursgivaren kommer att tillhandahålla en förteckning över relevant litteratur före kursstart.

 

Kursplan

 

Kursansvarig och examinator: Tino Ebbers

 

Kursadministratör: Malin Strand

 


Page manager: siw.carlfjord@liu.se
Last updated: 2020-01-22