Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Klinisk hepatologi, 5 hp (8FO0140)

Clinical hepatology, 5 credits

Information på svenska längre ned på sidan

Registration

Number of students: 12

Time: weeks 10-11, 1 day week 22 (May 31) 2024

Apply no later than: November 30 2023

Course language will be English

 

Specific information

To benefit from this course, the research student needs to have a research area where patients/subjects with liver disease are studied. The course is primarily intended for research students with little or no clinical hepatological background.

Contents

The course includes basic theory on liver anatomy and liver physiology, as well as pathophysiology, treatment, and diagnosis of liver diseases. The purpose of the course is to elucidate hepatology from a clinical and scientific perspective with a focus on current and experimental diagnostic, and monitoring, modalities.

The course includes, among others, theory and lectures on:

 • Liver anatomy and liver physiology
 • Interpretation of liver enzyme levels and liver function
 • Common and rare chronic liver diseases focusing on metabolic-dysfunction associated steatotic liver disease (i.e, MASLD, previously known as non-alcoholic fatty liver disease [NAFLD])
 • Ectopic fat storage syndrome
 • Liver cirrhosis and its complications
 • Possibilities and limitations with liver biopsy
 • Non-invasive diagnosis of hepatic fat, fibrosis, iron, and inflammation
 • Biochemical, non-invasive biomarkers in chronic liver diseases, focusing on MASLD

See course syllabus for a complete list of learning outcomes

Syllabus

 

Entry requirements

Entry requirement for studies on third-cycle education courses

 • second-cycle degree,
 • 240 credits in required courses, including at least 60 second-cycle credits, or
 • acquisition of equivalent knowledge in some other manner

PhD students are admitted according to the following priority order:

 1. PhD students registered at the Faculty of Health Sciences or PhD students strongly connected to the Faculty of Health Sciences registered at other faculties within Linköping University
 2. PhD students registered at other faculties within Linköping University
 3. PhD students registered at other universities

Participation in the course of other students than above is only possible if there are fewer applicants from the above groups than students to be admitted.

 

Course literature

A list of recommended literature will be provided by the course coordinator before the start of the course.

Course coordination

Course coordinator: Patrik Nasr och Stergios Kechagias

Examiner: Mattias Ekstedt 

Course administrator: Liselotte Lundberg

 

Klinisk hepatologi, 5 hp 

Kursinformation på svenska

Anmälan

Antal platser: 12

Kurstid: v 10-11 och 1 dag v 22 (31/5)  2024

Sista anmälningsdag: 30 november 2023

Kursen ges på engelska

 

Målgrupp för kursen

Kursen är främst avsedd för doktorander utan, eller med mycket begränsad bakgrund inom hepatologi. För att kunna tillgodogöra sig denna kurs behöver den forskarstuderande ha ett forskningsprojekt inom området leversjukdomar.

Kursinnehåll

I kursen ingår grundläggande leveranatomi och -fysiologi samt patofysiologi, behandling och diagnostik av leversjukdomar. Syftet är att belysa hepatologi ur ett kliniskt och vetenskapligt perspektiv med fokus på olika aktuella och experimentella diagnostiska modaliteter.

Kursen innehåller bland annat teori inom:

 • Leveranatomi och -fysiologi
 • Tolkning av leverprover och leverfunktion
 • Vanliga och ovanliga kroniska leversjukdomar med fokus på icke-alkoholorsakad samt alkoholrelaterad fettleversjukdom
 • Ektopisk fettinlagring
 • Levercirros och dess konsekvenser
 • Möjligheter och begränsningar med leverbiopsi
 • Icke-invasiv diagnostik av fettinlagring, fibrosdeponering, järninlagring samt inflammation i levern
 • Biokemiska, icke-invasiva biomarkörer vid kroniska leversjukdom med fokus på icke-alkoholorsakad fettleversjukdom

Se kursplanen för kompletta lärandemål.

Kursplan

 

Förkunskapskrav och antagning

Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Följande prioriteringsordning tillämpas:

 1. Antagna forskarstuderande vid Medicinska fakulteten eller forskarstuderande antagna vid fakultetsövergripande forskarskola inom LiU.
 2. Antagna forskarstuderande vid LiU
 3. Antagna forskarstuderande vid andra universitet

Deltagande av andra än ovanstående grupper kan endast ske i mån av plats.

Kurslitteratur

En förteckning över rekommenderad litteratur kommer att tillhandahållas av kursledningen före kursstart.

Kursadministration

Kursansvariga: Patrik Nasr och Stergios Kechagias

Examinator: Mattias Ekstedt 

Administratör: Liselotte Lundberg


Sidansvarig: siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-10-23