Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Fysik och metodik inom magnetresonanstomografi, 5 hp (8FO0110)

Physics and Methodology in Magnetic Resonance Imaging, 5 credits

Entries/Anmälan Fysik och metodik inom MRT, 5 hp

Anmälan öppen till 20 sept

Tid: Veckorna 45 2023 - 03 2024

 

Kursinnehåll

Denna kurs är främst avsedd för doktorander som arbetar med MR i sina forskningsprojekt. Kursen innehåller grundläggande MR-fysik med syfte att förklara en MR-bilds innehåll vilket belyses med bildmaterial från patientfall. Metodikdelen av kursen kommer att vara beskrivning, analys och värdering av medicinska bilder. Fysikdelen är ett verktyg för att kunna förklara och värdera de medicinska metoderna. Specifikt innehåller kursen moment som tar upp kontrast i MR-bilden, rekonstruktion av MR-bilden samt bildfel och artefakter. Kursen innehåller även moment som tar upp kontrastmedel vid MR-undersökningar och analys av patientfall och forsknings-undersökningar. Dessutom berör kursen säkerhet för forskningspersoner vid MRT samt arbetsmiljö och säkerhet vid arbete med MR-kameror.

 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisnings- och arbetsformer i denna kurs är föreläsningar, basgruppsmöten, fältstudier och seminarier.

 

Examination

Kursen examineras med ett fördjupningsarbete med relation till den forskarstuderandes projekt och i överensstämmelse med kursmålen. Fördjupningsarbetet inkluderar fältstudier, skriftlig rapport och presentation vid ett seminarium. Övriga obligatoriska moment är skriftlig laborationsrapport och basgruppsarbete. Förnyad examination av de skriftliga rapporterna efter återkoppling av examinator.

 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har
- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

 

Kursplan

 

Kursadministration:

Kursansvarig: Mikael Forsgren (prel)

Examinator:  Peter Lundberg

Kursadministratör: Liselotte Lundberg

 


Sidansvarig: siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-12-16