Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Fysik och metodik inom magnetresonanstomografi (8FO0110)

Entries/Anmälan Fysik och metodik inom MRT, 5 hp

Tid: Veckorna 45 2020 - 3 2021

 

Kursinnehåll

Kursen innehåller grundläggande MR-fysik med syfte att förklara en MR-bilds innehåll vilket belyses med bildmaterial från patientfall. Metodikdelen av kursen kommer att vara beskrivning, analys och värdering av medicinska bilder. Fysikdelen är ett verktyg för att kunna förklara och värdera de medicinska metoderna. Specifikt innehåller kusen moment som tar upp kontrast i MR-bilden, rekonstruktion av MR-bilden samt bildfel och artefakter. Kursen innehåller även moment som tar upp kontrastmedel vid MR-undersökningar och analys av patientfall och forsknings-undersökningar. Dessutom berör kursen säkerhet för forskningspersoner vid MRT samt arbetsmiljö och säkerhet vid arbete med MR-kameror.

 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisnings- och arbetsformer i denna kurs är föreläsningar, basgruppsmöten, fältstudier och seminarier.

 

Examination

Kursen examineras med ett fördjupningsarbete med relation till den forskarstuderandes projekt och i överensstämmelse med kursmålen. Fördjupningsarbetet inkluderar fältstudier, skriftlig rapport och presentation vid ett seminarium. Övriga obligatoriska moment är skriftlig laborationsrapport och basgruppsarbete. Förnyad examination av de skriftliga rapporterna efter återkoppling av examinator.

 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har
- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

 

Kursplan

 

Kursadministration:

Kursansvarig och examinator: Maria Engström

Kursadministratör: Liselotte Lundberg

 


Page manager: siw.carlfjord@liu.se
Last updated: 2020-01-08