Göm menyn

Epidemiologi, 5 hp

Epidemiology, 5 credits

Entries/Anmälan Epidemiologi

Vårterminen 2020, veckor 13, 14 och 20. / Spring 2020, weeks 13, 14 and 20.

Anmälan kommer att öppnas i slutet av september 2019 / Entries will be accepted from late September 2019


Deltagarantal /Number of students: 15 - 25

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har

  • avlagt en examen på avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

För denna kurs krävs dessutom godkänd kurs i grundläggande statistik motsvarande kursen Basic Biostatistics (4hp).

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • Beskriva och förklara metoder för att bestämma hälso- och sjukdomstillstånd i en population.

  • Beskriva och förklara metoder för att bestämma faktorer som påverkar hälso- och sjukdomstillstånd i en population.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • Planera, diskutera och utvärdera genomförandet av en epidemiologisk studie.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • Diskutera användandet av epidemiologiska metoder i olika sammanhang.

Kursinnehåll

Teoretiska aspekter av epidemiologiska metoder, studie design, statistik, kausalitet, samt validitet av evidens. Praktisk användning av metoderna kommer att behandlas genom föreläsningar och gruppdiskussioner samt individuella arbeten.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisnings- och arbetsformer i denna kurs är föreläsningar, seminarium, och individuellt arbete.

Examination

Individuellt skriven rapport och muntlig presentation..

Betygsskala

Godkänd eller underkänd.

Kurslitteratur

Kursgivaren kommer att tillhandahålla en förteckning över relevant litteratur före kursstart.

Övrig information

Kursspråket är i normalfallet engelska.

 

Kursansvarig: Marcus Bendtsen

Kursadministratör: Kajsa Bendtsen

 


 


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-16