Göm menyn

Epidemiologi, 5 hp (8FO0113)

Epidemiology, 5 credits

Entries/Anmälan Epidemiologi

Vårterminen 2022, veckor 15,16 och 21. / Spring 2022, weeks 15, 16 and 21.

Deltagarantal: Maximum 14

Kursbeskrivning

Epidemiologi brukar beskrivas som den vetenskap som studerar sjukdomsmönster i befolkningen, och tillämpar denna kunskap för att uppnå bättre hälsa.

Syftet med denna kurs är att erbjuda en verktygslåda inom epidemiologi, då de flesta forskare inom medicinska vetenskaper behöver kunskap om hur man kritiskt tolkar och förstår evidens från epidemiologiska studier. Detta gäller även de som inte själva kommer att ägna sig åt epidemiologisk forskning.

Kursen innehåller lärarledd undervisning och seminarier där studenterna själva bidrar med innehållet. Föreläsningarna fokuserar på grundläggande kunskap inom epidemiologi, medan seminarierna ger tillfälle att tillämpa denna kunskap i pågående eller planerade projekt. Studenterna får möjlighet att forma sitt lärande utifrån sin egen forskning, och kursen kan på så sätt komma att bli en naturlig del i det egna forskningsprojektet.

Mera information om lärandemål, examination och undervisningsformer finns i kursplanen. Några veckor innan kursstart öppnas kurssidan på kursplattformen LISAM med detaljerad information om schema, kursaktiviteter och litteratur.

Kursplan

Syllabus

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har

  • avlagt en examen på avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

För denna kurs krävs dessutom godkänd kurs i grundläggande statistik motsvarande kursen Basic Biostatistics (4hp).

 

Kurslitteratur

Kursgivaren kommer att tillhandahålla en förteckning över relevant litteratur före kursstart.

Kursspråk

Kursspråket är i normalfallet engelska.

 

Kursansvarig och examinator: Marcus Bendtsen

Kursadministratör: Kajsa Bendtsen

 


 


Sidansvarig: siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-09