Göm menyn

Antagning till utbildning på forskarnivå

Inrättande av forskarutbildningsplats

För att du ska kunna söka en forskarutbildningsplats krävs att en handledare ansökt om, beviljats och inrättat en sådan.

Ansökan till forskarutbildningsplats

Om finansiering av forskarutbildningsplatsen ska göras med doktorandtjänst utannonseras platsen under tre veckor på universitetets webbsida och ibland även nationellt/internationellt. Du ska ansöka till platsen enligt instruktionerna i annonsen. För att antas till forskarutbildningen vid Medicinska fakulteten krävs grundläggande och särskild behörighet.
 

Grundläggande behörighet

*       För grundläggande behörighet ska du ha

*       -avlagt en examen på avancerad nivå,

*       -fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller

*       -på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

Särskild behörighet får gälla t.ex. vissa kunskaper från högskoleutbildning, särskild yrkesutbildning och nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som krävs för utbildningen.

För att studenter med utländsk examen ska antas till forskarutbildning vid Medicinska fakulteten krävs engelska språkkunskaper motsvarande godkänt TOEFL-test eller godkänt antagningsseminarium genomfört på engelska.

Urval och antagning

Vid varje institution finns en antagningskommitté som dels gör ett urval av de sökande, dels organiserar antagningsseminarium för den som placerats främst i rangordningen av de sökande. I kommittén ingår forskarutbildningsstudierektor (FUS), två lärare och en doktorand.

Antagningsseminariet är ett tillfälle för den sökande att presentera det planerade forskarutbildningsprojektet och den individuella studieplanen. Under seminariet diskuteras planering av studietiden, planerade forskarutbildningskurser osv.

Viktigt att känna till om artiklar som ska ingå i avhandling:

- Högst hälften av delarbetena som ska ingå i avhandlingen får vara publicerade eller accepterade före antagning.

- Delarbete som ska ingå i avhandling får inte vara publicerat mer än fem år före antagning.

 

Blankett Ansökan om antagning till forskarutbildning

 

Tillgodoräknande

FUS kan besluta om tillgodoräknanden. Doktorand kan vid antagning ansöka om tillgodoräknande av godkända forskarutbildningskurser som tidigare genomgåtts vid annat universitet eller högskola. Likaså kan kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet samt tidigare utbildning tillgodoräknas. Tillgodoräknanden beslutas av FUS i samband med antagning. Kurser kan tillgodoräknas om de motsvarar de allmänvetenskapliga baskurserna i forskarutbildningen även om de genomgåtts på avancerad nivå. FUS rådgör vid tillgodoräknandet med examinator för respektive allmänvetenskaplig kurs. FUS ansvarar för att godkända kurspoäng registreras i Ladok. Grundutbildning i forskningsförberedande syfte kan inte tillgodoräknas i forskarutbildningen. Om det gäller en principiell fråga, kan FUS överlämna ärendet till FUN för prövning. 

Överflyttning från annat universitet

Doktorand antagen vid annat lärosäte i Sverige, kan utan ny antagning övergå till LiU fortsätta sin utbildning och examineras här.

Överflyttning mellan doktorsexamen och licentiatexamen

Doktorand som antagits till forskarutbildning med licentiatexamen som mål men som önskar fortsätta sin forskarutbildning kan ansöka om antagning till doktorsexamen i samband med licentiatseminariet. Ett halvtidsprotokoll upprättas som skall ingå i handlingarna vid antagningsseminariet till fortsatta forskarstudier. 

Doktorand som antagits till forskarutbildning med doktorsexamen som mål har möjlighet att avsluta sina forskarstudier med en licentiatexamen efter att ha fullgjort minst 120 hp.

 

 

 

 

Forskarutbildning. Foto: Göran Billeson och Peter Karlsson

 


Sidansvarig: birgitta.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-03-16