Göm menyn

Mobilpolicy vid IKE

Varje institution/enhet ansvarar för telefonitjänster inom den egna verksamheten. I detta ansvar ingår att fastställa en servicenivå som svara mot den egna verksamhetens behov och krav från övriga universitetet, inklusive studenter och det omgivande samhället.

IKEs mobilpolicy är framtagen med anledning av att MEX-telefon (växelansluten mobiltelefon) utgör basen för LiUs telefoni och att fast telefoni avvecklats februari 2014. Vid övergången ersätts endast befintliga LiU abonnemang med fast telefoni som är anknutna till LiUs växelanslutning. När det gäller kommande nyanställningar ska i de fall tjänsten är anknuten till ALF medel i första hand Landstingsabonnemang väljas, i övrigt modeller enligt nedanstående. Det är ej möjligt att skjuta till IKE medel för att få en dyrare lösning. En billigare lösning än nedan angivna får väljas av enskild medarbetare om annat ej uttryckligen anges (t ex chefer med personalansvar).

Teleservice underhåller kontinuerligt en förteckning i LiUs inköpssystem av rekommenderade telefoner i kategorierna; bordstelefon, enkel mobiltelefon eller enkel och avancerad smartphone. Förslag på modeller nedan är utifrån aktuell förteckning av telefoner i LiU inköp.

För avsteg från grundstandard av telefonmodell enligt IKEs telefonpolicy är nedanstående kriterier vägledande:

  • För medarbetare som tillbringar majoriteten av sin tid på sin fasta arbetsplats och inte behöver bli nådd utanför denna arbetsplats rekommenderas en bordstelefon eller en enkel mobiltelefon
  • För medarbetare som tillbringar mycket tid utanför sin fasta arbetsplats men inte behöver tillgång till t ex e-post i telefonen rekommenderas en enkel mobiltelefon
  • För medarbetare som behöver bli nådda och kunna arbeta (ha tillgång till e-post, kalender eller dylikt) oaysett var medarbetaren befinner sig rekommenderas en så kallad smartphone

Prefektur samt chefer med personalansvar

Skall ha smartphone.

Lärare

Grundstandard landstingstelefon. Mobiltelefon (enkel mobil eller smartphone) efter behov, finansieras i normalfallet inom forskningsverksamheten. Beslutas av avdelningschef.

Administrativ personal

Grundstandard landstingstelefon alternativt bordstelefon med SIM-kort. Mobiltelefon (enkel mobil eller smartphone) efter behov. Beslut fattas av administrativ chef och i förekommande fall avdelningschef.

Teknisk personal

Grundstandard landstingstelefon alternativt bordstelefon med SIM-kort som kan delas av flera. Finns behov härutöver beslutas detta av avdelningschef i dialog med forskningsledare. Finansiering inom forskningsverksamheten.

Doktorander

Doktorandrummen ska i normalfallet vara utrustade med landstingstelefon alternativt fast bordstelefon med SIM-kort. Finns behov härutöver beslutas detta av avdelningschef i dialog med handledare. Finansiering inom forskningsverksamheten.

För medarbetare med mindre tjänstgöring än 100 % och/eller visstidsanställning gäller vanligen landstingstelefon alternativt bordstelefon med SIM-kort. Enkel mobil eller smartphone kan också bli aktuellt, beslut fattas i förekommande fall av avdelningschef.

Ovanstående är riktlinjer, avsteg kan vid behov ske efter beslut av prefekt.

Regler för telefonanvändning

  • Telefonitjänster är avsedda för användning i tjänsten men får även användas för privata ändamål inom Sverige så länge det inte inkräktar på arbetets utförande.
  • Betaltjänster via SMS får inte användas för privat bruk.
  • Samtliga abonnemang är spärrade för betalsamtal.
  • Resor i tjänsten som betalas med SMS ska specificeras på reseräkning.
  • På grund av kostnadsbilden bör framför allt datatjänster men även mobiltelefoni användas sparsamt utomlands. På operatörernas hemsidor kan man jämföra priser mellan alternativa mobiltelefonoperatörer i varje land. Telefoner som inte har tillägg för samtal till utlandet är spärrade för utlandssamtal.
  • Arbetstelefon får ej vidarekopplas till privat telefon under längre perioder.
  • Arbetstelefoner måste visa nummer vid utringning, undantag kan medges av universitetsledningen eller universitetets säkerhetschef.

 

 


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-08-13