Göm menyn

Snabba omställningar och utmaningar i arbetsmiljöarbetet

veronika brodinVeronika Brodin arbetar med laboratoriesäkerhet, arbetsmiljö och säkerhet vid BKV, men är också centralt arbetsmiljöombud (CAMO) vid Campus US. I sin roll som koordinator i Arbetsmiljö ingår Veronika i BKVs krisgrupp samt ingår i och samarbetar nära med HR-funktionen på BKV. I samband med pandemiutbrottet har hon haft mycket att stå i. Hur har arbetet behövt anpassats sett till arbetsmiljö och laborativ verksamhet sedan BKV gick in i distansläge?

Nödvändiga verksamheter och nyckelpersoner

Inför införandet av distansläge behövde BKV dels snabbt identifiera vilka verksamheter som var nödvändiga att hållas igång, samt vilka nyckelpersoner som fanns på institutionen inför en eventuell nedstängning av Linköpings Universitet.

Krisgruppen aktiverades

BKV:s krisgrupp aktiverades och hade en daglig avstämning under de första veckorna för att tillse att verksamheten på bästa sätt klarade övergången till distansläge genom bland annat att stötta BKV:s avdelningschefer i deras uppdrag, uppdatera rutiner och checklistor, ta fram kontaktlistor mm.

Säkra arbetsmiljön

För att säkra arbetsmiljön för alla våra medarbetare utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, har avdelningscheferna hållit kontakt med sina avdelningar och även undersökt arbetsmiljön vid hemarbete. Arbetsscheman har tillämpats på de arbetsplatser där arbete behöver bedrivas på plats och kontakten har upprätthållits med de BKV-medarbetare som befinner sig i utlandet. Många forskargrupper har dragit ner på sin laborativa verksamhet och även frikostigt delat med sig av material och sin tid och expertis till vården.

Utmaningar i laborativa verksamheten

csan labbEn av utmaningarna med distansläget på den laborativa sidan har varit att säkra att den laborativa verksamheten som behöver fortgå kan bedrivas säkert utan risk för olycksfall och ensamarbete. En ”labchecklista” togs därför fram för att identifiera riskfylld apparatur, kemikalier m.m. som behöver särskild tillsyn under distansarbetet och vid en eventuell nedstängning.

En av utmaningarna för BKV:s laborativa verksamhet är, och kommer även för en lång tid framöver vara, hur man på ett säkert sätt hanterar de kroppsvätskor och vävnader från frivilliga som antas vara friska men som det råder en stor osäkerhet kring i Coronatider. Då en stor del av BKV:s experimentella verksamhet baserar sin forskning på dessa prover har biosäkerhetsansvariga på LiU centralt tagit fram riktlinjer för hanteringen av biologiskt material.

Distansläget medförde tyvärr också att obehöriga utnyttjade distansläget och tog sig in i BKV:s lokaler vilket lett till att BKV har sett över tillträdesbehörigheter, ökat väktarnärvaron och låst till entréer i hus med laborativ verksamhet.

Läget i höst/ successiv återgång

Utifrån LiU:s beslut om en successiv återgång från distansläge förväntas BKV att successivt återgå till ordinarie verksamhet men samtidigt även leva upp till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta innebär att arbetet i höst kommer att behöva planeras i samråd med närmaste chef och även schemaläggas för att säkra att medarbetare kan hålla distans till varandra både på lab, i personalrum och på sina kontor. BKV behöver därför genomföra en riskbedömning över höstens arbete och planera hur höstens verksamhet kan bedrivas på ett säkert sätt.


2020-06-02
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-04