Göm menyn

Vissa undervisningsmoment och examinationer genomförs på Campus – vilka åtgärder vidtar fakulteten?

Huvudinriktningen är att LiU verkar för minskad smittspridning genom att vidta långtgående men rimliga åtgärder, och därmed tar sitt samhällsansvar genom att övergå i distansläge.


Rådande förhållningssätt måste vara att obligatoriska eller högt prioriterade praktiska moment som inte kan genomföras på distans, kan efter särskild dispensansökan få genomföras med fysisk närvaro i LiU:s lokaler om särskild försiktighet iakttas.

 

Programmen ansöker hos Dekanus om dispens från distansregeln för mycket angelägna undervisningsmoment och examinationer som inte bedöms kunna göras på distans med tillräcklig kvalitet eller rättssäkerhet. Fakultetsledningen stämmer regelbundet av med programansvariga kring aktuella Coronarelaterade frågor, inklusive dispensärenden och åtgärder kopplat till dessa för att minska smittspridning.


Olika åtgärder vidtas för att minska risken för smittspridning vid praktiska moment och examinationer som får dispens. Momenten ska ske i små grupper, där tät kontakt mellan individer ska undvikas i möjligaste mån. Clinicum underrättas om vilka moment som fått dispens och tids- och rumsplanering sker för att undvika att för många studentgrupper vistas i lokalerna på samma gång. Det är av stor vikt att alla moment sker under kontrollerande former, vilket är anledningen till att egenträning, som sker utan lärare närvarande, tillsvidare inte är tillåten på Clinicum.

I de fall där salstentamen anses nödvändigt för rättssäkert genomförande, sker dessa enligt strikt anpassade former enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. T ex tillämpas extra stort avstånd mellan individer i tentasalarna, kontrollerad in- och utpassage från salen och id-kontroller utan närkontakt. Tydliga instruktioner går ut till studenterna och informationen finns också anslagen vid tentamenssalen.

Till studenterna vädjar vi att de som har symtom på luftvägsinfektion följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och INTE närvarar vid fysisk undervisning eller examination. Programmen ser över möjligheter att t ex sätta in fler omexaminationstillfällen eller tillfälligt förändra tröskelregler för behörighet till höstens kurser.

Vi vill också att de studenter som tillhör en medicinsk riskgrupp överväger för- och nackdelar med att genomföra examinationen nu i vår alternativt avvakta till ett senare examinationstillfälle i ett förhoppningsvis bättre smittriskläge.

- Fakultetsledningen


2020-04-16
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-16