Göm menyn

Angående forskningsverksamhet under distansläge

Angående forskningsverksamhet under distansläge

  1. Det är inte tillåtet att gå till jobbet om man har symptom på förkylning (halsont, snuva, hosta, även lindriga symptom ska föranleda arbete från hemmet). På arbetet behöver vi följa strikta rutiner avseende handtvätt och laboratoriehygien.
  2. Alla medarbetare som kan fullgöra arbetsuppgifter från hemmet ska göra det. Forskningsledare och chefer bör sträva efter att planera arbetet den kommande tiden för att maximera arbete som kan utföras hemifrån (databearbetning, skrivande etc.)
  3. Arbete som inte kan utföras från hemmet, som labbarbete, servicearbete etc. är tillåtet. Ett förtydligande av detta återfinns nedan. I planering av forskningsprojekt bör tas i beaktande hur ett eventuellt kommande beslut om stängning av universitetet ska hanteras. En plan för hur man på kort varsel kan avsluta och pausa experiment rekommenderas. Eftersom fler medarbetare än normalt förväntas bli tvungna att stanna hemma p.g.a. förkylningssymptom bör verksamheten även anpassas till detta.
  4. Alla typer av labbgruppsmöten, APT, etc. hålls med distanslösningar som Teams, eller Zoom.

 

Förtydligande av distansläget

Efter beslut om distansläge har antalet medarbetare som är på plats reducerats. Därmed har vi som institution uppfyllt en viktig del av vårt samhällsansvar. Dock förekommer olika tolkningar av distanslägets innebörd. Vi önskar därför förtydliga att:

  1. Laborativt arbete får förekomma under förutsättning att antalet medarbetare som träffar varandra minimeras.
  2. För att minimera antalet medarbetare som träffar varandra på jobbet krävs schemaläggning, så att man undviker att flera personer vistas i ett och samma labb vid samma tidpunkt. I de fall medarbetare delar kontor får man schemalägga så att endast en person sitter i rummet åt gången.
  3. Detta kräver koordination och frekvent kommunikation både inom och mellan forskargrupper och ställer stora krav på arbetsledning. Inom universitetet har vi liten vana att styra arbetet på detta sätt, men den uppkomna situationen är exceptionell.
  4. Av labbsäkerhetsskäl måste varje gruppledare veta vem som arbetar i labbet vid varje tidpunkt och det bör finnas andra medarbetare på plats på samma våningsplan. Detta är ytterligare ett skäl till att schemaläggning är nödvändig.

 

INFORMATION IN ENGLISH

 

Research and lab-work during distance mode

1. It is not allowed to go to work if you have any symptoms of a cold (sore throat, stuffy nose, cough, even mild symptoms). At work everybody needs to follow strict routines for washing hands and laboratory hygiene.

2. All co-workers that can work from home should do so. Research group leaders and supervisors should plan work for the coming weeks to maximize the amount of work that can be performed from home (data management, writing etc.).

3. Work that can not be performed from home, labwork, service work etc. is allowed. See some recommendations below concerning this.

In planning research projects, it is recommended to consider the possibility of a university close-down. A plan for how to terminate experiments on a short notice is recommended.

Since more co-workers than usual are expected to stay at home due to cold symptoms this should be considered when planning experimental work.

4. It is recommended that lab-group meetings and other meetings are performed using digital solutions such as Teams or Zoom.

 

Clarification on lab-work during distance mode

1. Lab-work is OK provided that the number of co-workers that interacts is minimized.

2. To minimize the number of co-workers interacting at work it is recommended to establish work schedules to prevent several people working in the lab at the same time. It is recommended to organize office work so that only one co-worker is in the office at the time.

3. This requires coordination both within and between lab groups.

4. For lab-safety reasons group leaders should know who is working in the lab at a certain time point and that there are other co-workers at the same floor.


2020-03-25
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-26