Göm menyn

Bokslut för 2019 och budgetering för 2020-2022

Sammanfattning av verksamhet och ekonomi för år 2019 (pdf)

De flesta institutionerna visar överskott när det gäller 2019 års utfall, det gäller framför allt IKE och IMH med 36 mnkr respektive 31 mnkr (avrundade siffror).

För IKE:s del visar det ekonomiska resultatet en kraftig positiv avvikelse jämfört med budget, framförallt beroende på utbildningsverksamheten. Institutionsledningen analyserar nu projicerade personalkostnader för kommande år och ser över strategin för rekrytering av lärare och stödpersonal inom undervisning. Den främsta strategiska utmaningen i övrigt är lokalförsörjningen.

 

Sammanfattning av verksamhet och ekonomi för kommande budgetperiod 2020-2022 (pdf)

Under hösten 2019 har samtliga institutioner/fakulteter/gemensamma enheter skapat och kommenterat sina handlingsplaner för verksamhet och ekonomi 2020-2022 utifrån en gemensam struktur och mall i planeringsverktyget Hypergene. För mer detaljer och vidare beskrivningar kring målen hänvisas till planeringsverktygen Hypergene där samtliga handlingsplaner kan läsas.

BKV budgeterar på treårsperioden överskott och har ett positivt ingående balanserat kapital, vilket innebär att deras balanserade medel kommer att öka ytterligare.

budget bkv screenshot


2020-02-20
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-20