Göm menyn

Intern review av VR-ansökningar / Internal review process for VR proposals

Till forskare vid BKV som planerar söka etablerings- eller projektbidrag från Vetenskapsrådet 2020

BKV kommer 2020 utföra en intern granskning av ansökningar gällande etablerings- och projektbidrag från Vetenskapsrådet. Denna granskning genomförs av Grants Office vid LiU och i detta meddelande finns instruktioner om processen. Under februari kommer Grants Office erbjuda en workshop för de som planerar att söka.

 1. Grants Office önskar få en överblick över hur många ansökningar man har att vänta. Om du planerar att söka, anmäl dig via bifogad länk senast 16 december (observera att det kan vara problem att få länken att fungera om du befinner dig utanför LiUs nätverk. Användning av VPN råder bot på detta problem).
 2. Ansökningar skickas till Grants Office 12 feb (MH/HS) eller 11 mars (NT). Grants Office vill ha din ansökan i form av den PDF-fil som genereras av Prisma.
 3. För att generera din ansökan, logga in i Prisma, Vetenskapsrådets ansökningssystem, och fyll i all information som efterfrågas. Ladda därefter upp ditt forskningsprogram, publikationslista, och andra dokument som behövs.
 4. När alla delar finns på plats, generera en PDF-fil.
 5. Sänd PDF-filen samt ifylld checklista till grantsoffice@liu.se.
 6. Du får tillbaka kommentarer senast 3 mars (MH) eller 24 mars (NT), och har därefter möjlighet att modifiera din ansökan. Det är du själv som avgör vilka ändringar du gör.
 7. Prefekten kommer bara att signera ansökningar som gått igenom denna interna granskning (ett undantag är möjligt för seniora forskare som har ett aktuellt VR-anslag).

Den granskning som Grants Office tillhandahåller utförs av vetenskapligt kompetenta granskare, men de är inte specialister i ditt ämnesområde. De som önskar en specialiserad granskning rekommenderas att tala med en erfaren kollega.  Vi rekommenderar att detta görs parallellt med Grants Offices arbete. Proprefekt för forskning kan ge tips på granskare, likaså Anders Fridberger.

Checklistor, instruktioner från Grants Office, samt mallar med de rubriker som forskningsplanen ska innehålla skickas ut i senare informationsbrev.

 

Lycka till med din ansökan!

Anders Fridberger

 


 

To all researchers who plan to submit proposals for project grants and starting grants to the Swedish Research Council

An internal review will be carried out for 2020 project grant and starting grant proposals to the Swedish Research Council. This internal review will be performed by the LiU Grants office. In this message, you find detailed instructions about the internal review process. During February, Grants Office will organize a workshop for prospective applicants. Further details will follow during January.

 1. Grants Office needs to know how many proposals to expect. If you plan to write a proposal, please register using this link no later than December 16 (please note that there may be problems with the link if your computer is outside of LiUs network. Use of the LiU VPN client should cure this problem).
 2. Send your proposal to the Grants Office no later than February 12 (MH/HS) or March 11 (NT). Grants Office needs the PDF file generated by Prisma.
 3. To generate your proposal, log in to Prisma, the electronic submission system used by the SRC, and make sure to enter all the information that they request. Upload your research program, publication list, and any document that may be needed.
 4. When the proposal is complete, generate a PDF file.
 5. Send the PDF along with a completed checklist to grantsoffice@liu.se
 6. You will receive comments no later than March 3 (MH/HS) or March 24 (NT), giving you time to modify the proposal. You are free to make any changes you find necessary.
 7. The head of the department will only sign proposals that have been subject to this internal review process (an exception is possible for senior researchers with active SRC grants).

The review will be performed by scientifically competent reviewers, but they will not be specialists in your particular area. We recommend that you also ask a senior colleague with expertise in your area to read the proposal before submission. This is preferably done in parallel with the Grants Office review. Anders Fridberger and Peter Påhlsson will also be happy to suggest expert reviewers, if needed.

 

Checklists, instructions from Grants Office, and templates with the headlines that should be present in the proposal will be sent later.

 

Good luck with your proposal!

Anders Fridberger


2019-10-24
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-05