Göm menyn

Anslag till forskarstuderande vid medicinska fakulteten vid LiU

rotary-borgholm-logo-artikel
 
logo-liu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borgholm Rotary Klubbs fond för onkologisk forskning ledigförklarar 2019 ett forskningsanslag om 50 000 kr.
 
Fonden har till huvudsakligt ändamål att genom forskningsanslag främja den onkologiska forskningen vid Linköpings universitets medicinska fakultet. Anslagen tilldelas forskare inom det onkologiska forskningsområdet vid Medicinska fakulteten – vartannat år till forskare som nyligen disputerat och vartannat år till forskarstuderande med förväntad disputation inom 1-2 år.  År 2019 kungörs ett anslag till en forskarstuderande med nära förestående disputation. 
 
Ansökan inlämnas på särskild blankett (bifogas). Dessutom skall sökanden bifoga CV, forskningsplan (max 2 sidor innefattande ekonomi- och tidsplan) samt en populärvetenskaplig sammanfattning av projektet (max ½ A4-sida). 
 
Till ansökan bifogas även ett intyg från vederbörande institution som bekräftar att denna, i händelse av erhållet anslag, bestrider universitetets overheadkostnader för medlens administration. 
 
Anslagsmottagarens namn och bild kommer att publiceras på universitetets hemsida, med länk till fondens hemsida. 
 
Den som erhållit anslag skall senast 18 månader efter utdelningsdatum lämna en vetenskaplig och ekonomisk rapport. Anslagsmottagaren skall medverka med forskningsinformation vid möte i Borgholm Rotary Klubbs regi som 2019 planeras äga rum måndagen den 2 september. 
 
Ansökan (blankett och bilagor) ställd till Borgholm Rotaryklubbs fond för onkologisk forskning skall ha inkommit till universitetets registrator senast onsdagen den 29 maj 2019 under adress Registrator, Linköpings universitet, 581 83 Linköping. Ange dnr LiU-2019-01577. 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Johan Dabrosin Söderholm,  tel 013-28 23 11 eller koordinator Anita Larsson, tel 013-28 22 15 (e-post anita.larsson@liu.se ). 
 

2019-04-24
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-24