Göm menyn

Förlängd ansökningstid för Cancerfonden / Extended application time for the Swedish Cancer Society

Till alla forskare vid IKE

Varje år söker många av er bidrag från Cancerfonden, som är en av våra viktigaste finansiärer. I år har Cancerfonden infört ett nytt ansökningssystem kallat Fenix (se https://www.cancerfonden.se/forskning/sok-anslag-for-forskare). Införandet av ansökningssystemet innebär också ändrade rutiner för hur ansökningarna skickas in. Från och med i år ska alla ansökningar först signeras av prefekt, och därefter av den sökande skickas in till fonden. Ansökningsbudgeten stäms av med eller upprättas av ekonom innan ansökan skickas till mig för signering. Sista signeringsdag för sökande har skjutits fram till och med torsdagen den 2 maj 2019 klockan 15.

 

För att kunna signera i tid behöver jag ha era ansökningar senast tisdagen den 30 April. Jag kommer omgående att signera dem, varefter de returneras till er för slutlig signering.

 

Lycka till med era ansökningar!

Anders Fridberger

Prefekt

IKE

 

 

To all researchers at IKE

Each year, many of you apply for funding from the Swedish Cancer Society, one of our most important funding sources. This year, the Society has launched a new system for research proposals, called Fenix. This also changes the way proposals are submitted. Starting this year, all proposals must first be signed by the head of the department, and thereafter by the applicant. The budget should be checked or made by the Financial Officer before sending the application to me for signature. The last day for the applicant to sign proposals is Thursday May 2nd, at 3 PM.

 

To enable the timely signing of proposals, I need to receive your proposal no later than Tuesday April 30th. I will sign each proposal as soon as possible and then return it for final signing.

 

Good luck with the grant writing!

Anders Fridberger

Chairman

IKE


2019-04-18
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-18