Göm menyn

Framtidens gemensamma strategiska forskningssatsningar mellan LiU och RÖ 2020-2024

Linköpings universitet och Region Östergötland har under många års tid haft breda gemensamma strategiska forskningssatsningar. Under 2019 ska beslut tas om eventuella strategiska satsningar för 2020-2024.


För åren 2015-2019 har strategiområdena sett ut som nedan:

Cirkulation och metabolism 1 Mkr/år
Forensiska vetenskaper 2 Mkr/år
LiU-Cancer 3 Mkr/år
Mukosainfektion och inflammation 3 Mkr/år
Sjukvård och välfärd 6 Mkr/år
Systemneurobiologi 5 Mkr/år

Under januari-mars 2019 har den senaste satsningen utvärderats av en internationell peer review-grupp, med Lars Dahlin, Lunds universitet, som ordförande (se bilaga). Utvärderarna ser stora fördelar med att ha strategiområden på det sätt som vi haft inom RÖ/LiU. Man rekommenderar därför fortsatta satsningar inom samtliga områden (för Sjukvård och välfärd föreslås dock omfattande förändringar). Det är vår ambition att vi gemensamt ska ge fortsatt stöd för strategiområden i någon form även under 2020-2024.

För att även ge andra områden möjlighet att involveras i framtida satsningar inbjuds nu universitetets och sjukvårdens forskare att inkomma med förslag på nya strategiska satsningar som ett komplement till de nu befintliga områdena.

I det strategidokument som tagits fram för universitetssjukvården i Sydöstra sjukvårdsregionen för 2019-2025 och antagits av samtliga regionstyrelser anges att:
De nya Strategiområdena och våra starka forskningscentra (CMIV, CSAN, WCMM) ska samarbeta med universitetssjukvårdsenheterna för att främja innovativ forskning i mötet mellan människa och teknik inom såväl nära vård, som modern diagnostik och framtidens högspecialiserade vård.

För att vara konkurrensmässigt med nuvarande satsningar måste ett förslag om nytt/kompletterande strategiområde
- vara ett område av strategisk vikt för både LiU och RÖ (dvs följa strategierna ovan).
- inkludera sex till tio framstående forskningsgrupper som var för sig bedriver framgångsrik forskning och som på egen hand lyckats erhålla forskningsmedel i bred nationell konkurrens.
- innefatta forskningsgrupper från såväl Medfak som Tekfak och RÖ, samt arbeta för att inkludera Sydöstra sjukvårdsregionen.

Förslag på max två A4-sidor skickas senast 5 maj till dekanus.medfak@liu.se

Med vänlig hälsning
Johan D Söderholm, dekanus
Mats Ulfendahl, forskningsdirektör RÖ
Fredrik Elinder, prodekan forskning

Ladda ner rapporten från utvärderingen av Medfaks strategiska forskningsområden


2019-04-17




Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-17