Göm menyn

Process för utseende av prefekter för de nya institutionerna

När nu beslutet är fattat att bilda nya institutioner från årsskiftet 19/20 vidtar processen att utse prefekter och proprefekter.

Processen för att utse prefekter finns i ett rektorsbeslut från 2007 - Länk till beslut och processbeskrivning

I korthet går det till så här:

  • Rektor initierar processen att utse ny prefekt och proprefekt.
  • Institutionsstyrelsen utser (inom sig) en koordinator som ansvarar för det interna arbetet och kontakterna med rektors centrala rekryteringsgrupp.
  • Koordinatorn föreslår ytterligare två lärare vid institutionen att ingå i arbetsgrupp för att ta fram förslag internt. Institutionsstyrelsen beslutar om att utse dem.
  • LiU centralt bildar en egen rekryteringsgrupp som består av rektor, universitetsdirektören och berörd dekan.
  • Koordinator och centrala rekryteringsgruppen diskuterar preliminärt förslag på prefekt och proprefekt.
  • Koordinator och arbetsgruppen prövar och förankrar förslaget på institutionen och i styrelsen samt LSG.
  • Resultatet redovisas till Rektor som fattar beslut och informerar de fackliga organisationerna.

I enkla ärenden (t ex då det framstår som uppenbart att befintlig institutionsledning ska omförordnas) kan rektor efter samråd med dekan och koordinator besluta om en förenklad process.

Vad händer just nu?

Universitetsledningens målsättning är att vara klara med processen att utse prefekter och proprefekter före sommaren. Så snart vi har mer information om detta meddelar vi det!


2019-02-28
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-28