Göm menyn

Lotta - ny proprefekt

Lotta Ericson - vår nya proprefekt från 1 januari, med inriktning mot utbildning

Lotta Ericson

Berätta om vem du är och om din bakgrund

- Jag är en produkt av LiU med naturvetarbakgrund. Disputerad inom området neurobiologi. Jag har varit på Medfak sedan 1990 då jag började som doktorand. Från att ha forskat inom det centrala nervsystemet är jag nu intresserad av nervsystemsinteraktioner i mag- och tarmkanalen.
Bor i Linköping och gillar att röra på och vara ute i naturen på min fritid.

Vad gjorde att du tackade ja till uppdraget som proprefekt?

- Efter en hel del funderingar kände jag ändå att det här kan bli en väldigt spännande utmaning. Jag har verkat centralt på fakulteten i anställningsnämnden och varit verksam på läkarprogrammet i mer än 25 år. Därför känner jag att det är roligt att få engagera mig i institutionens arbete.

Vilken fråga känner du är viktigast i din roll som proprefekt med inriktning utbildning och vad är det du ser att du kan utföra i ditt område som proprefekt?

- Att få lärarna att känna att de gör ett mycket viktigt arbete genom sina lärarinsatser. Utan grundutbildning har vi ingen medicinsk fakultet! Ett av mina mål är att arrangera pedagogiska workshops för att ge lärarna chansen att utveckla sig inom sina pedagogiska områden. Ett annat mål är att skapa fora där lärare kan träffas lite mer informellt för att diskutera pedagogik. Det är viktigt att arbeta för att skapa ett klimat där alla känner sig delaktiga.

Vad driver dig att arbeta inom utbildningsområdet?

- Det är fullständigt avgörande för universitetets utveckling och existens att bedriva högkvalitativ utbildning. För detta behövs dedikerade och kompetenta lärare

Vad skulle du säga är IKEs viktigare utvecklingsområde inom utbildningen nu och framåt?

- Stimulera lärare till att utveckla nya undervisningsformer som är studentaktiva och där lärarna kan använda sin ämneskompetens i högre grad. Undervisningsformer där man höjer/upprätthåller kvalitén samtidigt som det kan bli mer kostnadseffektivt. Dagens undervisningsmetodik (traditionella basgrupper) verkar uppenbarligen inte ge studenterna det stöd som de behöver för att tillgodogöra sig kunskap.

Länk till Lottas sida för kontakt

Lotta Ericson - new Deputy Head of Department for Education

Tell us who you are and your background

- I am a product of LiU with a background in natural sciences and a PhD in Neurobiology. I have been at the Faculty of Medicine and Health Sciences since 1990 when I started as a PhD student. My previous research focus was on the central nervous system but now I am more interested in the nervous system interactions in the gastrointestinal tract.
I live in Linköping and like to exercise and spend time outdoors during my leisure time.

What made you say yes to the appointment as deputy head of department?

- After a lot of thought I felt that this could be a very exciting challenge. At the faculty I have been involved in the academic appointments board and part of the medical programme for 25 years. Hence, I feel it will be nice to be involved in the work at the department, which will be a new approach for me.

What questions do you think are the most important in your role as a deputy head of department for education and what is it you see that you can achieve in your area as deputy head of department.

- To get teachers to feel that they are doing a very important work through their teaching efforts. Without an undergraduate education we do not have a medical faculty! One of my goals, for example, is to arrange educational workshops to give teachers a chance to develop within their educational areas.  Another goal is to create forums where teachers can meet and informally discuss pedagogics. It is important to create a climate where everyone feels involved.

What drives you to work in the educational filed?

- It is essential for the university’s development and existence to pursue high quality education. To do this dedicated and skilled teachers are needed.

What do you think is one of IKE’s more important developmental area in education now and forward?

- Stimulate teachers to develop new teaching methods that are student-active and where the teachers can use their subject skills to a higher degree. Teaching methods that enhance/maintain quality while at the same time are cost-effective. The teaching methodology (traditional PBL group) used today does apparently not give the students the support they need to acquire knowledge.

Lottas' employees page at liu.se for contact

 


2017-12-21
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-12-21