Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Tillgodoräknande av kurser och moment

For English, please see down below

Handläggningstid för tillgodoräknande och registrering i LADOK kan uppgå till 3 veckor från det att forskarutbildningsadministrationen mottagit din anhållan om tillgodoräknande.

Tillgodoräknande

För att tillgodoräkna kurs som du genomfört vid annat universitet, eller annan fakultet inom LiU, i samband med konferens eller i annat sammanhang, samt konferenser, vistelse hos annan forskargrupp och journal club/seminarieaktivitet behöver du lämna in en blankett som underlag för registrering i Ladok.

Om det du genomfört inte redan är poängsatt, ex för kurs med kursplan så brukar det ofta finnas ett poängtal men för de flesta av dessa moment så är de inte poängsatta. Vi poängsätter utifrån schablon att en (1) veckas heltidsstudier motsvarar 1.5 högskolepoäng.

För tillgodoräknande, om det inte finns poäng angivet, måste du därför lämna information om momentets omfattning och din arbetsinsats.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta forskarutbildning@bkv.liu.se

Tillgodoräknande av kurser

Du ansöker på Blankett 4a: Tillgodoräknande av kurs för kurser du gått vid annan fakultet eller annat lärosäte än LiU. Bifoga kursintyg eller annat dokument som styrker ditt deltagande och som beskriver omfattning av kursmomentet, din arbetsinsats och var kursmomentet genomfördes. Observera att du måste skriva in titel både på svenska och engelska.

Tillgodoräknande av andra moment

Ansök på Blankett 4b: Tillgodoräknande av andra moment. Bifoga dokument som styrker till konferensdeltagande och om du haft presentation (muntligt/poster), för vistelse lämna med beskrivning av vistelsens omfattning och mening, för seminarier/journal club lämna med beskrivning avseende omfattning och innehåll.

Accreditation credit giving courses and compulsory elements

The processing time for the credit registration can be up to 3 weeks from the time the postgraduate education administration receives your request.

Below follows information on how to apply for course/courses that you have completed at another University, or another Faculty at LiU, in connection with conferences or other contexts, as well as participation at conferences, visits with other research groups and journal club / seminar activities.

If what you have completed is not already scored, eg for a course with a syllabus, we point out on the basis that one (1) week's full-time studies correspond to 1.5 higher education credits.

For credit purposes, if no points are specified, you must therefore provide information about the scope of the course and your contribution.

If you have any questions, please contact forskarutbildning@bkv.liu.se

Apply for course credits

Please use Form 4a: Application for accreditation of courses, for courses done at other faculties or universities than LiU. Add course certificate and/or documentation of your attendance and contribution and information about where the credit giving course has been performed. You need to add the title in both Swedish and English, if problems with this, please contact us.

Other credit generating elements (conference, visit, seminars/journal club)

Please use Form 4b: Application for accreditation of other modules. Attach document to certify your participation, the content/duration of the participation, for conferences also proof for poster or oral presentation, for visit in a research group at another university in Sweden or abroad – describe the point of the visit and duration, for seminars and journal clubs – ad a document that describes the content, and extent of your participation and contribution.


 

 

Anmälan 

Skicka komplett anmälan via e-post till:
E-post: forskarutbildning@bkv.liu.se

Send your application by e-mail to
E-mail: forskarutbildning@bkv.liu.se

OBS! 

Signering av blanketter ska ske antingen endast med penna eller endast elektroniskt. Blanketter med både elektroniska och handskrivna signaturer är inte giltiga. 

Läs mer information om e-signering här

 


Sidansvarig: eva.zurawski@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-06-20