Göm menyn

Halvtidsseminarium

Högskoleförordningen. Mål för doktorsexamen

Nationella Mål eng swe om halvtid 20170516.pdf

Halvtidsseminarium i forskarutbildningen kan endast genomföras vid Linköpings universitet Campus US eller Campus Norrköping.

Syfte

Syftet med halvtidsseminarium är att granska hur avhandlingsprojektet framskrider och att ge hjälp med planeringen för det fortsatta arbetet.

Halvtidsseminariet har karaktären av ett offentligt seminarium och ska genomföras av varje forskarstuderande som senare ska avlägga doktorsexamen. Seminariet bör äga rum senast terminen efter det att något av nedanstående villkor är uppfyllt:

  • när ett manuskript är accepterat för publicering/publicerat och ett manuskript sänts in för bedömning
  • när motsvarande 1,5 år av forskarutbildningen på heltid genomförts

Anmälan

Ämnesföreträdaren upprättar i samråd med doktoranden och huvudhandledaren en anmälan om halvtidsseminarium.

Anmälan skickas samlat i en pdf-fil till:
Eva Zurawski
E-post: eva.zurawski@liu.se

Om anmälan sker via papper ska dessa vara utskrivna enkelsidigt, utan häftklammer och skickas till:
Linköpings universitet
BKV
Eva Zurawski
581 85 Linköping

Anmälan skall vara inkommen senast 5 veckor innan planerat seminarium

Anmälan skall innehålla:

  • Information om tid och plats för seminariet (sal bokas av handledare/doktorand)
  • Förslag till två sakkunniga granskare - Minst en av de sakkunniga skall vara docent och vara ojävig i förhållande till doktorand och handledare. Ingen av de sakkunniga skall vara direkt involverad i det aktuella doktorandprojektet
  • Förslag till ordförande - Ämnesföreträdaren, eller vid förhinder för denne huvudhandledaren (Jäv behöver ej beaktas)
  • Observera att sakkunnig vid halvtidsseminarium ej kan vara opponent vid disputation

Till anmälan bifogas:

  • En handling (5-10 sidor) skriven av respondenten med beskrivning av avhandlingsprojektets innehåll och fortskridande (författad på engelska)
  • Ett utdrag ur Ladok som visar genomgångna forskarutbildningskurser
  • En kopia av publicerade artiklar eller manuskript som avses ingå i en sammanläggningsavhandling alternativt en sammanfattning av utförda och planerade delar av avhandlingsarbetet vid monografiavhandling
  • Individuell studieplan och forskningsplan, båda av senaste versionen

Doktorand/handledare ansvarar för att handlingar tillsänds sakkunniga.

Genomförande

Vid seminariet presenterar doktoranden avhandlingsprojektets frågeställning, bakgrund och metod, de hittills vunna resultaten och deras betydelse samt det planerade fortsatta arbetet. Presentationen hålls på engelska.
Därefter skall de sakkunniga och seminariedeltagarna få möjlighet att ställa frågor om avhandlingsprojektet till doktoranden och diskutera projektets fortsättning (kan ske på svenska). Även diskussionen hålls på engelska då någon av de sakkunniga eller annan deltagande är engelsktalande.

Protokoll - Sakkunnigas synpunkter

Efter diskussion om t ex projektets kvalitet, utfört och planerat arbete och seminariets framförande ansvarar den sakkunnige, som är ojävig, för att halvtidsprotokollet fylls i.

Det skriftliga utlåtandet skall signeras av de sakkunniga, huvudhandledaren, den forskarstuderande och ämnesföreträdaren och skickas senast 14 dagar efter seminariet till:
Linköpings universitet
BKV
Eva Zurawski
581 85 Linköping

Bifoga eventuell reviderad individuell studieplan (se nedan).

Reviderad individuell studieplan

Den individuella studieplanen och forskningsplanen skall följas upp i samband med halvtidsseminariet. Om synpunkter framkommit vid halvtidsseminariet som föranleder en revidering av forskningsplanen och/eller individuell studieplan, skickas en reviderad individuell studieplan tillsammans med protokoll för genomförd halvtidsseminarium till:
Linköpings universitet
BKV
Eva Zurawski
581 85 Linköping

Det antecknas vad som ändrats med anledning av de synpunkter som framkommit och om ingen ändring sker skall detta motiveras.

Kontakt

Annelie Lindström, forskarutbildningsstudierektor (FUS)
Telefon: 013-28 68 71
E-post: annelie.lindstrom@liu.se
Besöksadress: Växthuset, plan 12, hus 511, ingång 75/78

Giannis Spyrou, bitr forskarutbildningsstudierektor
Telefon: 010-103 04 31
E-post: Giannis.Spyrou@liu.se
Besöksadress: Lab 1, klinisk kemi, plan 11, ingång 65 

Eva Zurawski, forskarutbildningssamordnare
Telefon: 013-28 68 06
E-post: eva.zurawski@liu.se
Besöksadress: Växthuset, plan 12, hus 511, ingång 75/78

Sonia Lander, forskarutbildningsadministratör
Telefon: 013-28 16 52
E-post: sonia.lander@liu.se
Besöksadress: Hus 420, MMM, Lab1, plan 12, ingång 68

 

Relaterat

 


Sidansvarig: eva.zurawski@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-03