Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Halvtidsseminarium

Syfte

Syftet med halvtidsseminarium är att granska hur avhandlingsprojektet framskrider och att ge hjälp med planeringen för det fortsatta arbetet.

Halvtidsseminariet har karaktären av ett offentligt seminarium och ska genomföras av varje forskarstuderande som senare ska avlägga doktorsexamen. Seminariet bör äga rum senast terminen efter det att något av nedanstående villkor är uppfyllt:

  • när ett manuskript är accepterat för publicering/publicerat och ett manuskript sänts in för bedömning
  • när motsvarande 1,5 år av forskarutbildningen på heltid genomförts

Halvtidsseminarium i forskarutbildningen kan endast genomföras vid Linköpings universitet Campus US eller Campus Norrköping.

Anmälan

Ämnesföreträdaren upprättar i samråd med doktoranden och huvudhandledaren en anmälan om halvtidsseminarium.

Anmälan ska innehålla:

  • Information om tid och plats för seminariet (sal bokas av handledare/doktorand)
  • Förslag till två sakkunniga granskare - Minst en av de sakkunniga ska vara docent och vara ojävig i förhållande till doktorand och handledare. Ingen av de sakkunniga ska vara direkt involverad i det aktuella doktorandprojektet
  • Förslag till ordförande - Ämnesföreträdaren, eller vid förhinder för denne huvudhandledaren (Jäv behöver ej beaktas)
    Observera att sakkunnig vid halvtidsseminarium ej kan vara opponent vid disputation
  • Underskrift av doktorand, handledare och ämnesföreträdare

Till anmälan bifogas:

  • Beskrivning av avhandlingsprojektets innehåll och fortsättning, lista över artiklar och manus som ska ingå i avhandlingen (författad av doktoranden på engelska, 5-10 sidor)

Komplett anmälan ska vara inkommen senast 5 veckor innan planerat seminarium för granskning av FUS och beslut av prefekt.

Annonsering och inbjudan

Annonsering av seminariet görs av registrator i BKVs kalendarium.

Registrator skickar inbjudan till sakkunniga och ordförande.

Doktorand/handledare ansvarar för att handlingar inkl eISP och forskningsplan tillsänds sakkunniga i god tid innan seminariet.

Genomförande

Vid seminariet presenterar doktoranden avhandlingsprojektets frågeställning, bakgrund och metod, de hittills vunna resultaten och deras betydelse samt det planerade fortsatta arbetet. Presentationen hålls på engelska.
Därefter ska de sakkunniga och seminariedeltagarna få möjlighet att ställa frågor om avhandlingsprojektet till doktoranden och diskutera projektets fortsättning (kan ske på svenska). Även diskussionen hålls på engelska då någon av de sakkunniga eller annan deltagande är engelsktalande.

Protokoll - Sakkunnigas synpunkter

Efter diskussion om t ex projektets kvalitet, utfört och planerat arbete och seminariets framförande ansvarar den sakkunnige, som är ojävig, för att halvtidsprotokollet fylls i.

Det skriftliga utlåtandet signeras av de sakkunniga, huvudhandledaren, den forskarstuderande och ämnesföreträdaren och skickas senast 14 dagar efter seminariet.

Bifoga eventuell reviderad individuell studieplan (se nedan).

Reviderad individuell studieplan

Den individuella studieplanen och forskningsplanen följs upp i samband med halvtidsseminariet. Om synpunkter framkommit vid halvtidsseminariet som föranleder en revidering av forskningsplanen och/eller individuell studieplan, ska dessa genomföras i den elektroniska individuella studieplanen, eISP.

 

Kontakt och blanketter

Ansökan och protokoll skickas via e-post till:
E-post: forskarutbildning@bkv.liu.se

 

blanketter

OBS! 

Signering av blanketter ska ske antingen endast med penna eller endast elektroniskt. Blanketter med både elektroniska och handskrivna signaturer är inte giltiga. 

Läs mer information om e-signering här

 

Relaterat


Sidansvarig: eva.zurawski@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-06-20