Göm menyn

Vetenskaplig text, 5 högskolepoäng/
The Art and Science of Scientific Writing, 5 credits (8FO0073)

Anmälan The Art and Science of Scientific Writing

Tid 1 dag/vecka, preliminärt v 3, 5, 6, 9, 12, 15, 18 våren 2021.


Max antal studenter: 12

KURSDOKUMENT

KURSUTVÄRDERING

Inledning

Kursen behandlar frågor kring den vetenskapliga artikelns form och innehåll, god språkbehandling, publiceringsprocessen och vetenskapliga tidskrifters redaktionella arbete. Vetenskapligt skrivande kräver både faktamässig kunskap (propositionell eller deklarativ kunskap) och praktiska färdigheter (”know-how”, procedural kunskap). Stor tonvikt läggs därför på själva hantverket att skriva vetenskapliga texter, bl.a. genom konkreta skrivövningar, förmedling av handfasta råd som kan omsättas i handling, samt diskussioner med utgångspunkt från deltagarnas upplevda problem och svårigheter.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • Visa förtrogenhet med den vetenskapliga artikelns strukturella uppbyggnad och vanliga bedömningsprinciper vid granskning av vetenskapliga artiklar

Färdighet och förmåga

 • Tillämpa principer för den vetenskapliga artikelns strukturella uppbyggnad i egen text
 • Tillämpa principer för god språkbehandling i egen text

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Kritiskt granska vetenskapliga artiklar med avseende på form
 • Reflektera kring vanliga utmaningar i den vetenskapliga artikeln och publiceringsprocessen

Innehåll

 • Principer för den vetenskapliga artikelns strukturella uppbyggnad
 • Språkbehandlingsprinciper
 • Granskning av artiklar med avseende på deras form
 • Bedömningsprinciper vid granskning av vetenskapliga artiklar
 • Praktiskt arbete med egna vetenskapliga texter i workshopform
 • Publiceringsprocessen
 • Vetenskapliga tidskrifters redaktionella arbete och ställningstaganden beträffande vetenskapliga artiklar
 • Diskussioner kring praktiska erfarenheter av olika aspekter av skrivande- och publiceringsprocessen.

Pedagogiska metoder

Den pedagogiska metod och filosofi som används är problembaserat lärande (PBL). PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera situationer som har anknytning till ämnesområdet. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Att kunna söka och värdera ny kunskap liksom att ompröva tidigare kunskap är viktigt under kursen.

Examination

Examination sker genom skriftlig inlämning av uppgifter och texter till fyra tillfällen samt genom aktiva insatser på seminarierna i enlighet med lärandemålen. Frånvaro från seminarier kompletteras med olika skriftliga uppgifter.

Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen och ska vara skriftlig.

Antagning

Grundläggande behörighet: antagen till utbildning på forskarnivå.

Doktorander antas enligt följande prioritetsordning:

 1. Doktorander registrerade vid Hälsouniversitetet eller doktorander starkt förknippad med Hälsouniversitetet som registrerats vid andra fakulteter inom Linköpings universitet
 2. Doktorander registrerade vid andra fakulteter inom Linköpings universitet
 3. Doktorander registrerade vid andra universitet

Deltagande av andra studenter än ovan är bara möjligt om det finns färre sökande från ovanstående grupper än antalet tillgängliga platser.

Betyg

Godkänd eller Underkänd.

Kursvärdering

Kursvärdering ska pröva om kursmålen uppnåtts.

Intyg

På studentens begäran kan kursbevis utfärdas av kursansvarig.

Kurslitteratur

Kursgivaren kommer att tillhandahålla en förteckning över relevant litteratur före kursstart.

Övrigt

Om kursen dras tillbaka eller är föremål för stora förändringar enligt denna kursplan erbjuds normalt minst tre examinationstillfällen inom ett år, ett av dem i nära samband med det första tillfället.

Kursen ges i normala fall på engelska.

Examinator: Per Nilsen

 

 


Sidansvarig: siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-22