Göm menyn

Proteomik - preanalytiska parametrar, grundläggande principer och
applikationer, 3 hp (8FO0116)

Practical Proteomics, 3 credits

Anmälan/Entries

Tid: Vecka 47, 1 d v 49 2020

Kursen ges i form av distans-kurs.

Kursinnehåll

Kursen omfattar proteomik med översikt av applikationer, provhantering, provpreparation och olika metoder inom proteomik. Hela flödesprocessen från provtagning till proteomikresultat och databearbetning med avancerad multivariat statistik kommer att behandlas under kursen. I handledarledda grupparbeten kommer olika möjliga strategier för proteomik i deltagarnas forskningsprojekt diskuteras.

Syftet med kursen är att ge doktorander/forskarstuderande/postdoktorer teoretisk kunskap samt viktiga insikter i praktiska aspekter av provhantering, provpreparation och analys. Härigenom erhålls en bättre förståelse inför framtida samarbete med experter inom proteinanalyser.

Exempel på lärandemål

  • Förklara hur olika proteomiska metoder kan möjliggöra eller begränsa vilka proteiner som kan analyseras.
  • Planera för förfarandet från provtagning till proteomikresultat
  • Kritiskt analysera användningen av proteomik som metod i sökandet efter biomarkörer

För en fullständig beskrivning av lärandemålen, se kursplanen (länk nedan)

Kursplan

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisnings- och arbetsformer i denna kurs är föreläsningar,  seminarier, grupparbeten och demonstrationer.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift med relevans för studentens forskningsområde. Obligatoriska moment i kursen är seminarium och gruppdiskussioner. Dessutom krävs närvaro på minst 80% av föreläsningarna.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har

- avlagt en examen på avancerad nivå,

- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller

- på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Kurslitteratur

Kursgivaren kommer att tillhandahålla en förteckning över relevant litteratur före kursstart.

Övrig information

Kursen vänder sig främst till doktorander utan tidigare erfarenhet av proteomik.

Kursansvarig och examinator

Bijar Ghafouri

Kursadministratör

Anders Carlsson

 


Sidansvarig: siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-10