Göm menyn

 

Omvårdnad som teoretisk vetenskap, 5 hp

Nursing as a theoretical science, 5 credits

 

Tid/Time: Vecka 45-46, vecka 50 2020 / Weeks  45-46 and week 50 2020

Antal studenter/Number of students: minimum 10

Kursen är öppen för ansökan till och med 21 oktober (förlängd ansökningstid)

The course is open for application until October 21

 

Ansökan/Entries

 

Kursinnehåll

Kursens innehåll belyser omvårdnad som akademiskt ämne och dess betydelse av omvårdnadsteori inom forskning och praxis. Teoretiska och filosofiska grunder för omvårdnad och kärnbegrepp inom omvårdnad bearbetas. Kritisk granskning av deltagarnas egna projekt i relation till kärnbegreppen/omvårdnadsteorier sker.

Contents

The content of the course sheds light on nursing as an academic subject and the importance of nursing theory in research and practice. Theoretical and philosophical foundations for nursing and core concepts in nursing are developed. Critical review of the participants' own projects in relation to the core concepts / nursing theories takes place

 Exempel på lärandemål

  • Förstå den teoretiska eller epistemologiska utgångspunkten gentemot den empiriska/upplevda utgångspunkten som grund för omvårdnadens teori och vetenskap
  • Visa förmåga till vetenskaplig analys och att självständigt kritiskt granska omvårdnadens teoretiska och vetenskapliga utgångspunkter
  • Visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet gällande omvårdnadens teori och vetenskap liksom dess praktiska tillämpning.

För en fullständig beskrivning av lärande målen, se kursplanen (länk nedan)

 

Learning outcomes - examples

  • Understand the theoretical or epistemological starting point against the empirical / perceived starting point as the basis for nursing theory and science
  • Demonstrate ability for scientific analysis and independently critically examine nursing's theoretical and scientific starting points
  • Show intellectual independence and scientific reasonableness of nursing theory and science as well as its practical application

A complete list of learning outcomes can be found in the syllabus, follow link below 

 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisnings- och arbetsformer i denna kurs är föreläsningar, gruppaktiviteter, seminarium och skriftlig rapport omfattande en analys och kritisk reflektion gällande valda omvårdnadsteoretiska begrepp/teorier.

Kursen omfattar campus- och distansbaserade moment. Vid distansläge ges kursen uteslutande på distans, medelst digitala undervisningsverktyg.

Kursen examineras genom en individuell skriftlig examinationsuppgift där studenten ska författa en rapport som diskuteras vid ett seminarium där respondentskap och opponentskap tillämpas. För godkänt resultat ska studenten även aktivt delta i kursens alla moment.

 

 

Educational methods and examination

Educational methods are introduction lectures, group activities, seminars and written paper including an analysis and critical reflection upon the chosen theoretical concepts of nursing/theories.

The examination is as follows: each participant writes a small paper about a topic relevant to the course. This paper shall be presented at a seminar. Each participant shall also be an opponent of a paper written by another participant.
To pass each participant shall actively participate in the teaching sessions.

 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har
- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Admission requirements

Basic eligibility for courses at postgraduate education level is the one that has
- graduated at advanced level,
- completed course requirements of at least 240 higher education credits of which at least 60 credits at advanced level, or
- otherwise acquired equivalent knowledge.

 

Kurslitteratur/Course Literature

Kursgivaren kommer att tillhandahålla en förteckning över relevant litteratur före kursstart.

The course organiser will provide a list of relevant literature before the start of the course.

 

Övrig information/Additional information

Kursspråket är normalt svenska, men om det finns deltagare som inte är svensktalande kommer kursen att ges på engelska.

The course is normally given in Swedish but if there is any PhD student having another mother tongue the course will be given in English.

 

Syllabus

Kursplan 

 

Course administration

Course coordinator: Ann Catrine Eldh

Examiner: Carina Berterö

Course administrator: Nora Östrup

 


Sidansvarig: siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-08-20