Göm menyn

Coagulation and Haemostasis, 1,5 credits

Koagulation och hemostas, (Coagulation and Haemostasis), 1,5 högskolepoäng

Entries/Anmälan Koagulation och hemostas

Tid: Vecka 49 2020

Ansökan är öppen till 30 september 2020

Forskarutbildningsnivå

 

Inledning

Kursens mål är att studenterna ska få ingående kunskap och fördjupad förståelse för de processer som driver och reglerar blodets koagulation och hur dessa kan testas. De ska även få insikt kring förekomst och behandling av olika koagulationsrubbningar inom sjukvården.

 

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 

Kunskap och förståelse

  • Sammanfatta trombocytens funktion och roll i koagulationen

  • Kategorisera och jämföra blodkoaguleringens olika faser och vägar

  • Urskilja mekanismerna bakom trombos- och blödningsproblem hos patienter

 

Färdighet och förmåga

  • Visa hur kunskap om koagulationen används i terapeutiskt syfte

  • Analysera kunskap om och jämföra hur olika komponenter kan samverka för att uppnå hemostas

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Värdera olika laborativa metoders användbarhet för att analysera olika aspekter av koagulationen

 

Innehåll

Primär hemostas

Sekundär hemostas – den cell-baserade modellen

Trombocytens interaktioner med koagulationssystemet

Kontaktaktivering och dess relevans för biomaterial

Koagulationens samverkan med inflammation och komplement-systemen

Fibrinstruktur och fibrinolys

Kärlväggens roll för hemostas

Naturliga antikoagulations-system

Trombocyt-signalering

Trombocytfunktionstester

Globala hemostastester

Venös trombos

Antikoagulations-behandling

Arteriell trombos

Trombocythämmande läkemedel

Transfusion

Medfödda blödningssjukdomar

Behandling av medfödda blödningssjukdomar

Akut blödning och behandling av detta

Laboratorietest av hemostas

 

Pedagogiska metoder

Föreläsningar, laborationer och demonstrationer.
 

Den pedagogiska metod och filosofi som används är problembaserat lärande (PBL). PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera situationer som har anknytning till ämnesområdet. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under kursen.

 

Kursen ges på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.

 

Examination

Kursens examineras genom en skriftlig salsexamination i angiven lokal, samt ett seminarium senare samma dag där studenten examineras muntligt. Om en student underkänns eller inte deltar, kommer ytterligare examinationstillfällen erbjudas efter överenskommelse.

 

Antagning

Doktorander antas enligt följande prioritetsordning:

  1. Doktorander registrerade vid Medicinska fakulteten eller doktorander starkt förknippade med Medicinska fakulteten som registrerats vid andra fakulteter inom Linköpings universitet

  2. Doktorander registrerade vid andra fakulteter inom Linköpings universitet

  3. Doktorander registrerade vid andra universitet

Deltagande av andra studenter än ovan är bara möjligt om det finns färre sökande från ovanstående grupper än antalet tillgängliga platser.

 

Betyg

Godkänd eller Underkänd.

 

Kursplan

 

Kurslitteratur

Kursgivaren kommer att tillhandahålla en förteckning över relevant litteratur före kursstart.

 

Övrigt

Kursen ges i normala fall på engelska. För detaljerat schema, kontakta kursansvarig (se nedan).

Kursansvarig och examinator: Tomas Lindahl

 


Sidansvarig: siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-24