Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

 

Kärnmagnetisk resonansspektroskopi för metaboliska analyser, 3 hp (8FO0129)

Metabolomics using Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, 3 credits

Tid / Time: Vecka 19 2023  / Week 19 2023

Sista anmälningsdag 15 april / Application is open until April 15

Entries

Kursinnehåll / Contents

Kursen behandlar olika strategier inom metabolomik och tillämpningar inom spetsforskningen gällande biomarkörer. Syftet med kursen är att ge doktorander/forskare de teoretiska kunskaperna samt viktiga insikter i praktiska aspekter av provhantering, provpreparation och analys inom NMR-metabolomik. Principen för NMR och tillämpning inom metabolomik kommer att behandlas. Provhantering via biobank och vikten av att spara prover i biobank diskuteras under kursen. Databearbetning samt tolkning av metabolomiska analysresultat kommer att behandlas. Kursen vänder sig till i första hand doktorander som studerar biomarkörer i avhandlingsarbetet. Andra forskare som planerar för omic studier i sin forskning är också välkomna att delta vid mån av plats.

 

This course aims to give an overview of NMR based metabolomics for PhD-students and researchers that will apply this technique in their own research. Lectures and seminars/workshops on; overview of metabolomics, introduction to NMR, experimental design, biobanking of samples, workflow, sample preparation strategy, application of multivariate data analysis and clinical applications.  The course contains practical laboratory exercise using NMR.

 

Antagning / Admission

Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60hp på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Doktorander antas enligt följande prioriteringsordning:

 1. Doktorander registrerade vid Medicinska Fakulteten, Linköpings universitet, eller doktorander starkt förknippad med Medicinska Fakulteten som registrerats vid andra fakulteter inom Linköpings universitet
 2. Doktorander registrerade vid andra fakulteter inom Linköpings universitet
 3. Doktorander registrerade vid andra universitet

Deltagande av andra studenter än ovan är bara möjligt om det finns färre sökande från ovanstående grupper än antalet tillgängliga platser. Kontakta kursansvarig för besked.

 

Entry requirement for studies on third-cycle education courses

 • second-cycle degree,
 • 240 credits in required courses, including at least 60 second-cycle credits, or
 • acquisition of equivalent knowledge in some other manner

Students with research projects that require microscopy will be given priority. In addition the following priority order is applied:

 1. PhD students registered at the Faculty of Medicine and Health Sciences or PhD students strongly connected to the Faculty of Medicine and Health Sciences registered at other faculties within Linköping University
 2. PhD students registered at other faculties within Linköping University
 3. PhD students registered at other universities

Participation in the course of other students than above is only possible if there are fewer applicants from the above groups than students to be admitted. Please contact course coordinator!

 

Litteratur / Recommended reading

Kursgivaren kommer att tillhandahålla en förteckning över relevant litteratur före kursstart.

A list of recommended literature will be provided by the course coordinator before the start of the course.

Övrigt / Additional information

Kursspråket är i normalfallet engelska

The course is normally given in English

 

Kursplan

Syllabus (not yet available)

 

Administration

Kursansvarig / Course coordinator: Alexandra Ahlner, University adjunct, IFM

Examinator / Examiner: Bijar Ghafouri, Professor, HMV

Kursadministratör / Course administrator: Anders Carlsson, University adjunct, HMV

 

 

 

 

 


Sidansvarig: siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-03-30