Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

 

 

Icke-suicidalt självskadebeteende 1,5 hp (8FO0122)

Nonsuicidal self-injury, 1.5 credits

 

Entries/Anmälan

Denna anmälningssida kommer, av tekniska skäl, att stängas 30 november, men anmälan är möjlig fram till 1 mars 2024. Efter 30 nov skickas anmälan direkt till Anna Törnlööf, anna.tornloof@liu.se

For technical reasons, the opportunity to register on this web-page will close on November 30. However, registration will be possible until March 1 2024. Register by sending an E-mail to Anna Törnlööf, anna.tornloof@liu.se

 

Tid/Time: Kursdatum är Vecka 24 och en dag v 26 2024 / Week 24 and 1 day week 26 2024 
 

Kursinnehåll

Kursen innefattar en genomgång av biologiska, psykologiska och sociala faktorer vid självskadebeteende och ger en översikt av teorier och mekanismer vid uppkomst och vidmakthållande. Vidare presenteras och diskuteras forskningsmetodik (subjektiva och objektiva mätmetoder) inom forskningsfältet, samt kunskap om evidensbaserade interventioner för prevention och behandling. En översikt ges av olika typer av forskningsdesign och genomförandet av interventioner för prevention och behandling med syfte att minska självskadebeteende och öka emotionsregleringsfärdigheter och psykisk hälsa, framförallt hos ungdomar. Dessutom presenteras en översikt av olika etiska frågor att beakta i forskningen.

Contents

The course contains an overview of biological, psychological and social theories and mechanisms in the development and maintenance of nonsuicidal self-injury. In addition, research methods (subjective and objective) in the research field are discussed, as well as evidence-based methods for prevention and intervention.  An overview of different research designs and implementation of prevention and intervention studies to reduce nonsuicidal self-injury and improve emotion regulation skills and mental health is presented, as well as an overview of different ethical questions in the research of nonsuicidal self-injury.

 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har

  • avlagt en examen på avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

 

Admission requirements

Basic eligibility for courses at postgraduate education level is the one that has

  • graduated at advanced level,
  • completed course requirements of at least 240 higher education credits of which at least 60 credits at advanced level, or
  • otherwise acquired equivalent knowledge.

 

Kursplan 

Syllabus

 

Kurslitteratur/Course Literature

Kursgivaren kommer att tillhandahålla en förteckning över relevant litteratur före kursstart.

The course organiser will provide a list of relevant literature before the start of the course.

 

Övrig information/Additional information

Kursspråket är engelska.

The course will be given in English.

 

Kursadministration / Course administration

Kursansvarig / Course coordinator: Maria Zetterqvist

Examinator / Examiner: Laura Korhonen

 

 


Sidansvarig: siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-11-13