Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Terminsvis uppföljning av forskningstid

Studieaktivitet och finansiering

Varje termin (kalenderhalvår) ska uppgift om aktivitet i forskarutbildningen dokumenteras och registreras i Ladok. 

Gäller inte dig som avbrutit forskarutbildningen före den aktuella terminen. 

Blanketten för rapportering skickas ut i god tid av samordnaren.

OBS! För låg aktivitet kan innebära att examen inte kan tas ut!

Du kan själv logga in med ditt LiU-id i Ladok för att ta fram registrerings- och resultatintyg och för att se om tidigare studieaktivitet och finansiering stämmer. 

Aktivitetsgrad

Aktivitetsgrad är den procentsiffra av heltids forskarstudier doktoranden har kunnat bedriva under terminen.

Det är således inte tjänsteomfattningen som ska rapporteras utan faktiskt använd tid för forskarutbildningen (i % av heltid 40 tim/vecka).

De doktorander som har utbildningsbidrag eller doktorandtjänst och som har undervisningsskyldighet eller administrativt arbete, ska minska aktiviteten i motsvarande grad.

I samtliga fall där aktiviteten varierar över terminen, t ex beroende på studieavbrott eller examen, ska den inrapporterade aktiviteten avse ett genomsnitt över terminen. Även för en doktorand som påbörjar studierna mitt i terminen ska aktiviteten avse ett genomsnitt över terminen.

Huvudhandledaren har ansvar för att uppge studieaktivitet och finansiering i samråd med doktoranden.

Observera att aktivitet ska rapporteras även för dem som tagit ut examen eller slutat under den aktuella terminen.

Finansiering

Uppgift om finansiering ska enbart avse den del av doktorandens verksamhet som avser forskarutbildning.

Summan av finansieringstyper ska alltid bli 100 % för en termin även om angiven aktivitet den aktuella terminen är mindre. Uppehåll som är kortare än hela kalenderhalvåret påverkar alltså aktivitetsgraden.

Vid angivande av finansieringsgrad ska ett genomsnitt över terminen framräknas. Alla som har en aktivitet ska även ange finansiering.

Uppnådd andel av forskarutbildningen

  • 50% ska enbart anges efter genomförd halvtidskontroll
  • 80% avklarade doktorandstudier ska rapporteras för dem som bedöms bli klara inom ungefär ett år

Planerad institutionstjänstgöring

Du har stor hjälp av denna blankett för att hålla koll på din Institutionstjänstgöring.doc. Blanketten behålls av dig som doktorand.

 

Kontakt

Rapporten skickas via e-post till:
E-post: forskarutbildning@bkv.liu.se

 


Sidansvarig: eva.zurawski@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-05-12