Göm menyn

Fond för teknisk personal

En fond har upprättats med syfte att ge teknisk personal anställd vid BKV möjlighet att delta i konferensresor tillsammans med den forskargrupp där de är verksamma samt omfatta bidrag till avgift och resekostnader för deltagande i relevanta kurser utanför LiU. Fonden kan inte användas för att finansiera böcker. 

Ansökan om reseanslag skall innehålla:

  • uppgifter om sökandens namn och anställning
  • vilken forskargrupp sökande är verksam inom
  • vilken konferens/kurs bidrag söks för inkl. datum för konferensen/kursen
  • motivering av önskemål om deltagande
  • kostnadskalkyl för resan
  • ansökan skall vara underskriven av den sökande
  • tillstyrkan av närmaste chef

Den sökande skall ha en anställning som teknisk personal och vara tillsvidareanställd. I normalfallet finansierar institutionen (BKV) hälften av kostnaderna.

Beslut och redovisning

Beslut om bidrag fattas av prefekten i samråd med Lokala samverkansgruppen. Efter genomförd konferensresa ska erfarenheter och nya kunskaper från denna redovisas i lämpligt forum vid institutionen (BKV).

Ansökan skickas till

Ansökan skickas per mail till: 

Chatarina Malm
BKV
Hus 511, pl 12

E-post: chatarina.malm@liu.se

 


Sidansvarig: chatarina.malm@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-12