Göm menyn

Checklista för examensarbete

Inför planeringen av examensarbete

Har du hittat ett område du vill fördjupa dig i, tag då själv kontakt med potentiell handledare samt examinator Jonas Wetterö, e-mail: jonas.wettero@liu.se. Kontakta gärna profilansvarig/kursansvarig inför val av examensarbete.

Tillsammans med handledare och i samverkan med examinator görs en projektplan upp. Denna plan, omfattande 1-2 sidor, ska innehålla:

 • preliminär titel
 • kontaktuppgifter på examensarbetare och handledare
 • en kort bakgrund till projektet med referenser
 • tydlig målformulering
 • arbetsplan inklusive en tidsplan (på veckonivå)

Projektplanen ska godkännas av examinator innan arbetet startar. Fyll även i ”Planeringsformulär för examensarbete”. Se länk nedan.

Planeringsformulär för examensarbete

Manual för masterarbete från Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik (KB) (pdf.fil)

Du bör ta del av "Manual för masterarbete" innan arbetet påbörjas.

Anmälan till examensarbete

Anmälan till examensarbete sker via nedanstående formulär. Registrering av examensarbetet ska ske före arbetets start.

Anmälan till examensarbete 

Under arbetets gång

Efter ca 9-10 veckor kontaktar examensarbetaren examinator för att bestämma tid för en halvtidsuppföljning. Denna syftar till att fånga upp eventuella problem och är en avstämning gentemot projektplanen, som eventuellt behöver revideras. Halvtidsuppföljningen kan antingen ske genom en träff mellan examensarbetare, handledare och examinator (rekommenderas) eller lämnas in skriftligt.

Auskultation och opponering

För närmare bestämmelser avseende krav inför framläggning, auskultation och opponering se Tekniska högskolans studiehandbok (länk nedan).

Tekniska högskolans studiehandbok

 • Auskultation, 3 auskultationer (påbörjas tidigast termin 5), gäller för magister och civilingenjörsprogram.
 • Opponering genomförs före eller efter framläggning. Endast en opponent per examensarbetare är tillåten. Dock kan undantag göras men då skall dispens sökas av opponenten hos resp. utbildningsnämnd före framläggning.
 • För civilingenjörsprogram gäller att framläggning av examensarbetet kan ske efter att 140 poäng och 3 auskultationer är uppnådda. Observera att det för Erasmusstudenter inte krävs någon opposition. Dessa uppgifter måste stämmas av mot aktuella anvisningar i studiehandboken. OBS! Examensdatum är det datum då sista momentet är gjort!

Att tänka på inför framläggning

 • Framläggning skall normalt ske under terminstid. 
 • Ordna med opponent, gör gärna detta tidigt.
 • Avtala tid för framläggning med kursadministatör och examinator. Detta bör göras senast ca 4 veckor före planerad framläggning. Kursadministatören bokar sal och annonserar om framläggningen på institutionens hemsida. Om annonsering önskas på annat sätt ordnar studenten det själv.

Tryckning av examensarbete

 • Examensarbetena trycks i institutionens rapportserie. Rappportnummer finns att hämta hos kursadministatören Mary Esping, e-mail: mary.esping@liu.se.
 • Engelsk titel måste finnas på arbetet.
 • Kontakta LiU-tryck, tel 013-28 10 55 för diskussion om t ex utförande, filformat.
 • Examensarbetet trycks i S5 format.
 • Beställning av tryck hos Unitryck görs av kursadministratören.
 • Tryckning sker efter att arbetet godkänts av examinator. Den rättade rapporten ska lämnas till examinator för godkännande senast två veckor efter framläggningen för att framläggningsdatum skall räknas som examensdatum. Om så inte sker kommer datumet för examensarbetet att flyttas fram till den dagen arbetet skickas till tryckeriet.

Reflektionsdokument

 

Nyttiga adresser på nätet

Ansökan om examen

Utförlig info om genomförande av exjobb och rapportskrivning

Studiehandboken, läs avsnitten om examensarbete

Regler och information för examensarbete vid Tekniska högskolan

 

 


kontakt

Examinator
Jonas Wetterö, docent
E-post: jonas.wettero@liu.se
Telefon: 010-103 26 60
Hus 420, ing 68, plan 12, Campus US

Administratör
Sonia Lander
E-post: sonia.lander@liu.se
Telefon: 013- 28 16 52
Hus 420, ing 68, plan 12, Campus US

 

länkar


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-14