Göm menyn

Arbetsmiljö och miljöarbete

Cirkel

För att du ska kunna arbeta säkert utan risk för ohälsa eller olycksfall är det nödvändigt att du har kunskap om din arbetsmiljö och om vilka risker som du eventuellt kan utsättas för i ditt arbete.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbetet handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka vår säkerhet.

Tillbud och arbetsskador

Alla arbetsskador och tillbud ska enligt arbetsmiljölagen utredas, dokumenteras och årligen följas upp som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet med att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen, samt inte minst för att förebygga framtida incidenter. Vid tillbudsanmälan bedömer Personalintendenten på BKV om tillbudet även bör anmälas som arbetsskada.

Läs mer om arbetsgången för tillbud och arbetsskador på LiUs centrala sida

Tillbud

Tillbud är allvarlig incident som kunde ha orsakat en arbetsskada, men som turligt nog enbart stannade vid ett ”Oj då!”. Ett exempel kan vara: en hotfull situation, ett fall på grund av ett ojämnt/halt underlag (även på väg till och från arbetet), spill av kemikalier, stickskada med mera.

Det är viktigt att medarbetarna rapporterar alla tillbud så att riskerna i arbetsmiljön uppmärksammas och arbete med att förändra rutiner och vidta förebyggande åtgärder kan påbörjas.  Alla tillbud på BKV sammanställs och följs upp årligen, vartefter de redovisas i LSG.

Allvarliga tillbud (som innebär allvarlig fara för liv eller hälsa) rapporteras av prefekten till det regionala kontoret för Arbetsmiljöverket.

Blankett rapportering av tillbud (word)

For an English version of the ”Incident report-form” click here (pdf)

Tillbud: Stick- och stänkskada

En av incidenterna som kan inträffa i laboratoriemiljö är stick och skärskada. Vid en stick-, skär- eller stänkskada som inneburit kontakt med humant blod eller vävnad eller smittförande agens, är det viktigt att rengöra och kontakta sjukvård.

Åtgärderna beskrivs i följande dokument, som även bör finnas tillgängligt på arbetsplatserna:

Rutin för stick- skär- och stänkskada (pdf)

Routine for stick cuts and splash incidents (pdf)

Rutin för stänk i ögat/Routine for splash in the eye (pdf)

Hur rapporterar jag ett tillbud och vad händer sedan?

Arbetsgång vid ett tillbud på BKV

  1. Närmaste chef fyller i tillbudsanmälan tillsammans med den anställde. För att underlätta rapporteringen kan blankett ”Anmälan om tillbud” användas.
  2. Viktigt är att beskriva vad som hänt, var detta hänt, samt hur framtida händelser skall förebyggas (dvs. handlingsplan).
  3. Arbetsmiljöombudet ska ta del av anmälan och underteckna blanketten.
  4. Avdelningschefen ska skriva på tillbudet innan originalet skickas vidare till Personalintendenten.
  5. Personalintendenten tar emot, sammanställer tillbudet och informerar om vad som hänt i den lokala samverkansgruppen (LSG). Personalintendenten tillser att tillbudet diarieförs, samt skickar en kopia på tillbudsanmälan till Personalavdelningen/UF. Personalintendenten skickar även en kopia till Koordinator Arbetsmiljö och infrastruktur.
  6. Koordinator Arbetsmiljö och Infrastruktur underrättar berörda koordinatorer på BKV om tillbudet. Koordinatorerna lyfter tillbud i Laboratoriesäkerhetsgruppen.
  7. Alla tillbud, samt åtgärderna följs upp och sammanställs 2 gånger per år och avrapporteras i LSG. Sammanställningen diarieförs.
  8. Personalavdelningen/UF ansvarar för att information och statistik lyfts i Centrala samverkansgruppen (CSG).

Arbetsskador

Med arbetsskada menas de skador som uppkommer på arbetsplatsen eller på väg till eller ifrån arbetet. Arbetsskada kan uppstå genom; en plötslig olyckshändelse – arbetsolycksfall som orsakar kroppsliga skador, eller genom långvarig skadlig inverkan – arbetssjukdomar, eller till följd av våld eller misshandel på grund av anställningen. Även olycksfall vid färd mellan bostaden och arbetet räknas som arbetsskada.

Alla arbetsskador ska även anmälas till försäkringskassan av arbetsgivaren, oavsett om de lett till sjukfrånvaro eller ej. För frågor och blankett gällande arbetsskada, kontakta Personalintendenten på BKV.

Psykosocial arbetsmiljö - Hur är det på min arbetsplats?

Här hittar du en folder och två checklistor som kan användas som arbetsmaterial av chef och medarbetare

Checklistorna finns i två versioner - wordfilerna är ifyllningsbara direkt på nätet och pdf för utskrift och fylls i för hand

 

 


Sidansvarig: chatarina.malm@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-12-09