Göm menyn

Visste du det här om distansläget? HR informerar och tipsar

kvinna i bat med datorHur sitter du när du jobbar hemma? Har du tänkt på att arbetsgivarens försäkring inte är lika omfattande i hemmet som på jobbet? Och när frågade du din kollega hur hen mår senast egentligen?

Med avstamp i den enkät om arbetsmiljö som gick ut till alla BKV-medarbetare har nu HR-funktionen sammanställt ett informationsmaterial om saker som är bra att veta i distansläge.
Läs gärna igenom det!

 

Smittrisker

För att säkra att de arbetsuppgifter som måste bedrivas på BKV:s arbetsplatser (inklusive undervisningsmoment i lokaler utanför BKV) på ett säkert sätt har avdelningarna sedan tidigare sett över och vidtagit skyddsåtgärder (såsom utglesning, schemaläggning av personal, plexiglasskärmar).

För att fånga upp övergripande smittaspekter har även BKV:s medarbetare ombetts att besvara några frågor via en enkät för inventering av smittrisker.

Då nya risker kan uppstå utifrån förändrat pandemiläge, förändringar i verksamheten eller pga nya rekommendationer från myndigheter behöver vi snabbt kunna fånga upp smittrisker löpande. Vi är också tacksamma för input från alla medarbetare gällande er arbetsmiljö.

Det finns därför en möjlighet för alla medarbetare att lämna synpunkter här gällande risk för smitta i BKV:s verksamhet eller förslag på förbättringar som kan göras i verksamheten för att uppnå en säkrare arbetsmiljö.

Svaret är helt anonymt och kommer att hanteras av Koordinator Arbetsmiljö. Vi ber dig dock att specificera så mycket som möjligt om du upplever att risk för smitta finns i lokalerna/ i ett arbetsmoment/undervisningsmoment så att BKV kan riskbedöma och sätta in en lämplig åtgärd.

Mall för riskbedömning vid risk för smitta eller smittspridning

För att underlätta riskbedömning och sätta in lämpliga skyddsåtgärder finns det nu en Mall för Riskbedömning vid risk för smitta eller smittspridning i samband med pandemin. Denna kan användas både övergripande tex på en avdelning, men också för enskilda moment som laborativt moment, datainsamling som kräver besökare i lokalerna, eller undervisningsmoment där fysisk distans ej kan uppnås. För vägledning hur man ska tänka kring skyddsåtgärder, se särskilt åtgärdstrappan i mallens bilaga. Har du några frågor eller vill ha hjälp med riskbedömning så kan du kontakta Koordinator Arbetsmiljö BKV: Veronika Brodin (veronika.brodin@liu.se).

Verksamhet i distansläge: Laboratoriesäkerhet

Då BKV för närvarande drar ner på experiment i ett distansläge, finns det aspekter att beakta både gällande arbetsmiljöfrågor men inte minst gällande laboratoriesäkerhet.

Ensamarbete

Allt arbete ska planeras i samråd med närmaste chef och de gängse rutinerna för ensamarbete ska följas. För HR-relaterade frågor kontakta HR på hr@bkv.liu.se. Se även dokument "Om riskfyllt ensamarbete vid LiU" i högerkolumnen.

 

Skyddsutrustning

Sammanställning om lämplig skyddsutrustning finns i Laboratoriesäkerhetshandboken. Flertalet leverantörer aviserar i höst att de under pågående pandemi har svårt att leverera skyddsutrustning (främst skyddshandskar, till viss del även munskydd, andningsskydd och visir). Leveransproblem finns även för material kopplade till provtagning och PCR-analys av prover för covid-19 såsom filterpipettspetsar, 96-hålsplattor och reagenser. Läs därför mer om råd angående beställning av kritisk skyddsutrustning som inte finns tillgänglig hos LiU:s ramavtalsleverantörer på ovan länk.

 

Checklista för laboratoriesäkerhet

För att på ett säkert sätt kunna stänga/dra ner på laborativ verksamhet både i ett distansläge, men även i händelse av en eventuell nedstängning av Linköpings universitet, har vi tagit fram en checklista med punkter att följa. Du hittar den här nedan.

Hantering av kroppsvätskor och human vävnad, covid-19

För att minska risken för smitta vid hantering av kroppsvätskor och vävnader ska alla prover från givare med okänd smittstatus hanteras på minst skyddsnivå 2, då proverna kan innehålla Sars- CoV-2. Miljö- och säkerhetsenheten har sammanställt information och riktlinjer gällande hantering av kroppsvätskor och humant material, se dokumentet nedan.

För frågor gällande laboratoriesäkerhet kontakta laboratoriesäkerhetsgruppen. Du kan läsa mer i avsnittet om Biosäkerhet i laboratoriesäkerhetshandboken.

 

Verksamhet i distansläge: Arbetsmiljö

Arbetsplatsens förläggning

Arbete på distans eller på Campus? Olika förutsättningar gäller för olika grupper och individer.

Stäm av med din närmaste chef om och i vilken omfattning du ska arbeta på distans respektive på Campus.

Om du eller någon i din närmaste familjekrets tillhör riskgrupp – informera din närmaste chef.

Chefen ansvarar för schemaläggning i LiU:s lokaler så att trängsel kan undvikas. Det är också chefen som ansvarar för att prioritera närvaro utifrån ett verksamhetsperspektiv – med beaktande av individers behov och förutsättningar

Arbete i ordinarie arbetsmiljö

Om du inte kan eller har förutsättningar för att arbeta hemifrån ska du arbeta från arbetsplatsen. Du behöver då ha dialog med din närmaste chef om när och hur detta sker i syfte att undvika att flera medarbetare vistas i ett och samma labb eller kontor.

Stöd eller hjälp

Nu när arbetsmiljön förändras för många finns det risk att både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön försämras. Det är därför viktigt att du har regelbunden kontakt med din närmaste chef och tar kontakt med din chef eller HR-partner om du behöver någon form av stöd eller hjälp.

Sjukdom

Sjukdom – Förändrade regler gällande karensavdrag och krav på sjukintyg under de första 14 dagarna. Tänk på att sedvanliga rutiner gäller för sjukanmälan. Läs mer här.

HR-relaterade frågor

Du som medarbetare är välkommen att ställa HR-relaterade frågor till HR-funktionens brevlåda HR@bkv.liu.se, eller läsa mer på LiU:s insidan här.


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-14