Göm menyn

Avfall och källsortering

I princip allt avfall som genereras vid LiU: s campus källsorteras. Endast en mindre mängd avfall skickas årligen osorterat för omhändertagande. Målet med LiU:s arbete med avfall och källsortering är att minska den totala mängden avfall, minska fraktionen osorterat avfall, uppmuntra återanvändning av utrustning och öka mängden avfall som återvinns. Systemet för avfallshantering och källsortering ska vara så tydligt och enkelt att LiU:s lokaler hålls rena från avfall. Inte minst viktigt är att skyltning och information om avfallshanteringen finns lättillgänglig och är utformad på ett begripligt sätt.

I denna avdelning kan du läsa mer om LiU:s arbete med avfall och källsortering. I källsorteringsguiden kan du hitta en alfabetisk lista över olika sorts avfall och vad de sorteras som. Under "Avfallsslag" finns information om vilka olika avfallsfraktioner som sorteras ut vid LiU. Vidare kan du läsa om ansvarsfördelning, särskilda rutiner och hur arbetet går till campus för campus. Laboratoriesäkerhetshandboken kan med fördel läsas som komplement till dessa sidor, framförallt när det kommer till kemikalier och andra typer av farligt avfall. Navigera med hjälp av rubrikerna i menyn till vänster.

Varför källsortera?

Deponiernas och sophögarnas tid är sedan länge förbi. Idag ses avfall som en resurs och en möjlighet att spara pengar och naturresurser; istället för att använda jungfrulig råvara används återvunnet material för att skapa nya produkter. En förutsättning för denna effektivisering är sortering och insamling av material från hushåll och verksamheter i Sverige. Ökat återbruk och ökad återvinning leder till minskade avfallsmängder, vilket är politiskt prioriterade och lagstadgade mål både nationellt och på EU-nivå. Potentialen är stor och det forskas mycket kring det avfallsfria samhället. Kan vi återanvända och återvinna material i ett kretslopp med minimala avfallsmängder?

Vi är inte riktigt där än, en stor utmaning är att hantera det avfall som kan ha skadlig effekt på hälsa och miljö. Så kallat farligt avfall - exempelvis kemikalieavfall från laboratorier, elektronik och uttjänta lågenergilampor - är extra viktigt att sortera ut och ta hand om på rätt sätt. En hel del farligt avfall omfattas av producentansvar, tillsammans med ett antal andra produktgrupper. Det innebär att producenter och återförsäljare ansvarar för insamling samt en säker och miljöriktig hantering av uttjänta produkter. Producentansvaret är ett politiskt styrmedel för att uppnå de nationella miljömålen och som ska motivera producenter att ta fram giftfria, resurssnåla och återvinningsbara produkter. Idag omfattas följande grupper av producentansvar (av relevans för LiU:s verksamhet):

Förpackningar (plast, PET-flaskor, papper/papp/kartong/wellpapp, trä metall, returburkar), tidningar, kontorspapper, elektriska och elektroniska produkter (inklusive olika typer av lampor) och batterier. Ofta sorteras dessa i särskilda fraktioner.


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-08-16