Göm menyn

Ansvarsfördelning för avfallshanteringen vid LiU

Prefekt eller motsvarande ansvarar för att fastslagna riktlinjer för avfallshanteringen vid LiU är kända och efterlevs vid institutionen eller enheten. Prefekt eller motsvarande ansvarar också för att det till all verksamhet vid LiU ska finnas kopplad en kontaktperson för avfallsfrågor, till vilken rutiner och beslut kan sändas och till vilken personal och studenter kan vända sig med frågor. En kontaktperson kan delas av flera avdelningar liksom en avdelning kan ha flera kontaktpersoner kopplade till sig. Kontaktperson för avfallsfrågor ansvarar tillsammans med miljösamordnaren för den interna informationen gällande avfallsfrågor. Om LiU:s beslut om källsortering inte efterlevs ska institutionen i samråd med lokalvården föreslå åtgärder. Om institutioner anser att beslut, rutiner och/eller instruktioner kring LiU:s avfalls- och källsorteringsarbete inte fungerar meddelas SAMS arbetsgrupp för avfalls- och källsorteringsfrågor om detta.

Lokalvården ansvarar för tömning och borttransport av avfall från avfallssorteringsmöbel till källsorteringsrum eller godsmottagningar. Dessutom ansvarar lokalvården vid Campus Norrköping och Campus Valla i samråd med berörd institution/enhet för att lokalerna utrustas med avfallssorteringskärl och -möbler i en omfattning som säkrar en fungerande avfallshantering. Vid Campus Lidingö kontaktas kansliet i dessa frågor. Vid Campus US är lokalvården på vissa enheter kontrakterad att ta hand om borttransport. Lokalvården ansvarar även för att informera prefekt eller avfallsombud då avfallshanteringen inte fungerar i del av verksamheten.

LiU-Service och entreprenör vid Region Östergötland svarar för vidare transport till central uppsamlingsplats (vid Campus US; miljöstation) vid respektive Campus.

LiU:s lokalförsörjningsenhet ansvarar för att såväl befintliga lokaler som ny- eller ombyggda lokaler möter kraven för LiU:s avfallshantering och källsortering genom att tillse följande:

  • I entréer studentuppehållsytor, personalrum, studentkök, hörsalar, lärosalar och andra frekvent nyttjade lokaler ska det finnas plats för kärl och källsortering
  • Källsorteringsrum finns i eller i anslutning till varje byggnad
  • Skyltar utformas och utplaceras så att det är tydligt var källsorteringsmöbler och -rum är belägna
  • Svarar för att kostnaderna för inköp av källsorteringsmöbler till verksamheten täcks efter beställning från lokalvården

Arbetsgruppen för avfalls- och källsorteringsfrågor under samverkansorganisation för arbetsmiljö, miljö och säkerhet för LiU och Region Östergötland hanterar frågeställningar relaterade till hela LiU:s avfallshantering och källsortering, såväl i de verksamheter som är gemensamma för de båda organisationerna som i LiU:s egna verksamheter. Arbetsgruppen ska verka för att ständigt förbättra avfallshanteringen vid LiU och med Region Östergötland gemensamma verksamheter så att denna svarar mot de båda organisationernas behov av en ordnad, enhetlig och väl fungerande avfallshantering samt lever upp till lagstadgade krav, organisationernas miljöpolicys och uppställda miljömål. Arbetsgruppen ska via riktade informations- och utbildningsinsatser, upprättande av rutiner, instruktioner och checklistor, lagbevakning och omvärldsbevakning verka för att skapa en ur arbetsmiljö- och miljösynpunkt säker och väl fungerande hantering av avfall.

Studentkårerna, fadderier och sektioner ansvarar för att informera gamla och nya studenter vid LiU om de rutiner som gäller för avfall och källsortering.


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-03-14