Göm menyn

Avfallsfraktioner och rutiner

Här kan du läsa om de olika avfallsfraktioner som sorteras ut vid LiU och vilka rutiner som gäller vid universitetets olika Campus.

Brännbart avfall

Slängs i papperskorgar och fraktionen för brännbart avfall i källsorteringsmöbler som töms av lokalvårdarna. Brännbart avfall är hushållsliknande avfall som vi vanligtvis ser som sopor - torkpapper, post-itlappar, kuvert med mera. Det är viktigt att inte farligt avfall som batterier eller glödlampor slängs tillsammans med det brännbara avfallet. På grund av skaderisken är det också viktigt att inte slänga skärvor av dricksglas, planglas eller fönsterglas i det brännbara avfallet. Lägg istället i kärl för deponi, eller kontakta lokalvården för säker hantering.

Matavfall

D-huset, Key-huset, Kårallen, B-huset, Fysikhuset och E-huset på campus Valla samlas matavfall in genom "Gröna linjen". En fraktion för matavfall (komposterbart) finns i samtliga byggnader vid campus Norrkoping där det finns studentmatsal och/eller personalrum (vilket innebär alla byggnader förutom Spetsen). I övriga delar av verksamheten sorteras matavfall som brännbart. Matavfall är exempelvis fruktskal, matrester och kaffesump. I avfallssorteringsmöbler med fraktionen "Gröna påsen"/"Gröna Linjen"/"Organic waste" slängs matavfallet. Detta fraktas till en biogasanläggning där materialet rötas. Efter rötning bildas  dels biogas som kan driva bland andra LiU: s biogasbilar och så bildas även biogödsel som används som näring vid odling av ny mat.

Kontorspapper

Kärl för insamling av kontors- och tidningspapper finns i kontorsrum, kopieringsrum, studententréer och uppehållsytor över hela LiU. Större uppsamlingskärl finns i kopierings-/skrivarrum och dessa tas om hand av Lokalvårdsenheten. Där separat sortering ej sker sorteras tidningspapper och kontorspapper i samma kärl.

Kuvert med klister, plastvaddering och/eller fönster sorteras som brännbart avfall.

Förpackningar

Förpackningar av metall, plast, papp och glas ska enligt lag källsorteras och omfattas av producentansvar. Det innebär att den som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning också ansvarar för omhändertagandet av denna. Ofta är detta löst genom avfallsentreprenörer på marknaden, så även i LiU:s fall. De förpackningar vi samlar in hämtas av entreprenör som sedan fraktar förpackningarna till anläggningar där materialet förbereds för återvinning. 

Vid Campus Valla finns kärl för insamling av de olika förpackningsslagen i varje källsorteringsrum samt i de större källsorteringsstationer som finns utplacerade i verksamheten. Även i personalrummen och studentkök finns möjlighet att sortera förpackningar. Förpackningskartong kan sorteras tillsammans med wellpapp. Vid campus Norrköping sorteras metall- och papp och plastförpackningar också i avsedda kärl vid källsorteringsstationerna. Mjukplast (sträckfilm/krympplast) sorteras vid Campus Norrköping, Valla och Lidingö i källsorteringsrum eller godsmottagningar och vid Campus US i all verksamhet.

Förpackningar som förvarat mat rengörs som en del av återvinningsprocessen, innan de blir till nya produkter. Därför behöver du inte göra dem kliniskt rena här på LiU, men av hygieniska skäl är det bra att skölja ur och ta bort de värsta resterna innan du sorterar förpackningen.

Wellpapp

Kasserade emballagekartonger med mera sorteras som wellpapp och samlas in i trådburar/rullvagnar.

Glasåtervinning

Insamling av färgat och ofärgat glas sker i källsorteringsmöbler i verksamheten samt vid Kårallen. Laboratorier samlar ofta ihop färgat och ofärgat glas i mindre kärl, t ex plåthinkar. Porslin (deponi), keramik (deponi), kvicksilvertermometrar (farligt avfall) eller glödlampor (särskild fraktion) får inte hamna i glasåtervinningen. Inte heller dricksglas, planglas eller fönsterglas vilka sorteras i deponifraktion. Håll isär ofärgat och färgat glas och rengör glasförpackningarna innan du slänger dem. Släng metall- och plastlock i fraktion för metall- respektive plastförpackningar.

Elektronikskrot

Elektronikskrot omfattas av producentansvar och i och med att den allra största delen innehåller farliga ämnen hanteras det som farligt avfall. Alla elektriska och elektroniska produkter, det vill säga produkter med sladd och/eller batterier, ska samlas in efter användning. Att komma ihåg är dock att batterier sorteras i egen fraktion och därför ska avlägsnas från produkten (om möjligt) innan du slänger den. Som elektronikskrot räknas också komponenter, till exempel lösa kretskort eller minnen till datorer. Elektronikskrot har ett högt värde eftersom det innehåller höga koncentrationer av flera ädelmetaller. Från universitetet transporteras elektronikskrotet till anläggningar där man demonterar och återutvinner dessa metaller, som sedan skickas till smältverk för att bearbetas på nytt.

Vid hantering av elektronikskrot är det mycket viktigt att tänka på lagringsmedia och vilken information som kan finnas kvar i produkterna. Sekretessbelagd information får inte lämna universitetet och ska hanteras enligt LiU:s informationssäkerhetspolicy (LiU-2010-01689-1). Elektronikskrot samlas på LiU in via speciella elektronikavfallsstationer. Kontakta lokalvården, LiU-Serviceenheten i Norrköping eller Post- och husservice i Linköping vid frågor. Se kontaktuppgifter.

Lysrör, glödlampor, lågenergilampor

Lysrören byts som regel av tekniker.

Lysrör, glödlampor och lågenergilampor innehåller miljöfarliga ämnen (bly, kvicksilver) och ska hanteras separat. De samlas in på avsedd plats i verksamheten eller i källsorteringsrummen (Valla) varifrån de transporteras bort av lokalvården eller Post- och husservice.

Toner och returtoner

Sorteras som brännbart.

Batterier

Batterirör finns utplacerade på flera olika ställen i varje hus för insamling av förbrukade småbatterier inklusive knappceller. Du kan även lämna batterierna i källsorteringsrummen och i många fall i anslutning till kopieringsrummen. Fast monterade miljöfarliga batterier lämnas in tillsammans med utrustningen som elektronikskrot.

Laboratiorie- och kemikalieavfall

Se Laboratoriesäkerhetshandboken.

Grovsopor

Vid bortforsling av skrymmande material som möbler, labbutrustning, whiteboardtavlor med mera - kontakta LiU-Serviceenheten i Norrköping, Post- och husservice vid Campus Valla eller kansliet vid Campus Lidingö. Om du anser att utrustningen fortfarande är användbar kan du undersöka om det finns behov någon annanstans i verksamheten genom Återbruket. Genom att återanvända material inom LiU sparar vi både pengar och gör en betydande miljöinsats!

Deponi

Avfall som inte kan återvinnas eller brännas och som inte klassas som farligt avfall hamnar på deponi. Exempel på sådant avfall är dricksglas, planglas, rent laboratorieglas, speglar, gips, porslin och keramik. Om kärl för sortering av deponifraktion saknas i ditt källsorteringsrum, eller om större mängder uppstår, kontakta lokalvården, LiU-Servicenheten i Norrköping, Post- och husservice vid Campus Valla, Coor Service vid Campus US eller kansliet vid Campus Lidingö.


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-11