Göm menyn

Vad ska jag göra?

Varje medarbetare och student vid LiU ansvarar själv för att nyttja de kärl och möbler för avfallshantering och sortering som finns i verksamheten på det sätt de är avsedda att användas. Hur detta ska ske ska framgå av märkning och information i anslutning till större källsorteringsmöbler, i källsorteringsrummen och i miljöhandboken.

 

Om du har avfall som inte självklart kan sorteras i någon av de fraktioner som hanteras vid LiU kontaktar du i första hand lokalvården eller avfallsombudet vid institutionen; i andra hand prefekt eller miljösamordnaren på institutionen. För borttransport av större mängder avfall kontaktas LiU-Serviceenheten i Norrköping, Post- och husservice vid Campus Valla, kansliet vid Campus Lidingö eller Coor Service för Campus US, se Kontaktuppgifter.

Hur ska jag göra?

På varje institution eller motsvarande finns plats för källsorteringsmöbler och anvisningar om hur avfallet ska sorteras. Kärl för de vanligast förekommande avfallsslagen finns lätt åtkomliga i personalrum, skrivar- och kopieringsrum, studententréer och i anslutning till lärosalar. I laboratorier ska särskilda kärl anpassade för olika typer av laboratorieavfall finnas. Vid Campus Valla samlas vissa typer av avfall enbart upp i källsorteringsrummen i kulvert. På motsvarande sätt samlas vissa typer av avfall bara upp i miljörummen vid Campus US. Vid Campus Norrköping och Campus Lidingö finns möjlighet att lämna alla fraktioner i källsorteringsrummen. Har du inte tillgång till källsorteringsrummen vid ditt campus - ta kontakt med någon som kan låsa upp rummen och ta emot avfallet. Se Kontaktuppgifter.

 

I verksamheten ska det vara tydligt skyltat var källsorteringsstationer finns utplacerade. Mer detaljerad information om de fraktioner som sorteras ut på LiU samt rutiner vid olika Campus hittar du under rubriken "Vad ska källsorteras?".

 


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-03-14