Göm menyn

Välkommen till
laboratoriesäkerhetshandboken!

Laboratoriesäkerhetshandboken är tänkt som ett stöd till och verktyg för alla med laboratorieverksamhet vid Linköpings universitet och Region Östergötland (fd Landstinget i Östergötland)! Hittar du något som är fel, länkar som inte funkar eller har frågor - tveka inte att ta kontakt! Enklast gör du det genom att mejla till sidansvarig, se längst ner på sidan.

Region Östergötland och Linköpings universitet bedriver en omfattande och mycket varierad laboratorieverksamhet som är prövad respektive anmäld enligt Miljöbalken. Förutom miljöbalken med tillhörande förordningar och författningar berörs laboratorieverksamheten av ett stort antal andra lagar, förordningar och föreskrifter från ett tiotal myndigheter.

Inom ramen för SAMS-avtalet har denna handbok upprättats som ett stöd för verksamheten. Handboken innehåller lagkrav, regler och rutiner samt tolkningar, praktiska råd och tips om hur lagar och föreskrifter ska kunna uppfyllas. Mer om föreskrifter och regler för olika områden hittar du under rubrikerna till vänster. Handboken innehåller också kontaktuppgifter till ansvariga och sakkunniga personer samt länkar till annan relevant information. Handboken uppdateras kontinuerligt .

Observera att laboratoriesäkerhetshandboken är ett informationsmaterial – det är alltid lagstiftning och myndigheters föreskrifter som gäller!

Om du har problem att öppna dokument eller länkar - prova att öppna sidan (klistra in webbadressen) i en annan webbläsare! 

Nyheter i handboken

 • 2023-01-10: Inventeringsperioden för kemiska produkter är öppen och inventering pågår mellan 1 januari-28 februari 2023. Utsedda kemikalieinventerare har fått information via e-post och möjlighet att anmäla sig till utbildningstillfälle för kemikalieinventering i KLARA. Mer information om kemikaliehantering och kemikalieinventering finns under ämnessidorna om Kemikaliehantering i avsnittet om Kemikaliehanteringssystemet KLARA
 • 2022-11-18: Nu erbjuds strålskyddsutbildning för LiU:s medarbetare, förmiddagar 12 och 13 decemeber 2022, för mer inforamtion och anmälan se avsnittet om Strålskydd, Utbildning
 • 2022-11-14: Förtydligad information kring inköp av vissa sprängämnesprekursorer, bl a vilka kemiska produker det gäller och vilka uppgifter som måste lämnas i samband med inköp, se avsnitt Kemikaliehantering, förbud, tillstånd och andra krav
 • 2022-11-14: Information om vad sk slutanvändardeklaration (end-user-declaration, EUD) kopplat till krav på tillstånd enligt Reach innebär för verksamheter vid LiU och Region Östergötland, och vilka uppgifter som behövs för att fylla i EUD, se avsnitt om Kemikaliehantering, förbud, tillstånd och andra krav, Om Reach, krav på tillstånd och EUD
 • 2022-10-25: Tips om webinarium "Att välja rätt handske – för lab och renrum" Onsdag 9 nov 2022 kl 10.00-11.00. Webinariet är kostnadsfritt och arrangeras av företaget Vita Verita, intresserade kan anmäla sig via länken https://form.jotform.com/222903430616348
  Sista dag för anmälan är fredag 4 november.

Webinariet ska bl a ta upp: Information om regelverk och vad de olika symbolerna på förpackningarna betyder och innebär. Hur man tolka testresultat för handskar och genombrottstider, om olika material och egenskaper och annat som är bra att tänka på vid användande av engångshandskar. 

 

 • 2022-10-21: information om nytt avtal för Saneringstjänster finns under avsnittet om Nödläge, olycka, tillbud. Det upphandlade företaget kan anlitas för sanering, desinficering samt för sanering av lösöre/egendom efter brand.
 • 2022-09-20: information om och länk till  nytt samarbetsavtal inom arbetsmiljö, miljö, säkerhet (SAMS)
 • 2022-09-09: Ntt avsnitt om vilka avfallskärl och avfallsbehållare att använda i labb och verkstäder om finns att köpa vid LiU, och länkar till liknande information inom Region Östergötland.
 • 2022-09-08 Nytt avsnitt om hantering av humana kroppsvätskor och human vävnad under avsnittet om Biosäkerhet. Information om hantering av kroppsvätskor vid covid-19 finns numera i detta avsnitt.
 • 2022-08-26: Ny text för hantering av smittförande avfall och GMM-avfall, särskilt angående borttransport av denna typ av avfall från Campus US. Tidigare separat rutin med anvisningar är borttagen, i stället finns anvisningarna här. 
 • 2022-08-18: mindre uppdateringar av text om medicinska kontroller gällande smittämnen
 • 2022-06-29: ny information om farligt gods och nya avtalade transportörer av farligt gods vid LiU finns under avsnittet om Farligt gods
 • 2022-06-23: för verksamhet på campus US har länk till webbanmälan via Vårdgivarwebb för LiU:s medarbetare ändrats, den fullständig länkadressen är:  https://lioappl1.regionostergotland.se/Felanmalan/Webbanmalan/Login.aspx)
 • 2022-03-25: I samband med den ryska militära invasionen av Ukraina utökades sanktionerna mot Ryssland kraftigt. Sanktionerna består av flera parallellt löpande system och omfattar brand annat vapenembargo, förbud mot export av produkter med dubbla användningsområden (PDA) och förbud gällande teknik för oljeraffinering. OBS! exportförbudet riktar sig även gentemot icke statliga aktörer samt gäller såväl utrustning som teknik och därmed innefattar även exempelvis sådant som forskningsresultat, programvara eller kunskaper om processer. Om du har ett samarbete med en verksamhet eller enskild person i Ryssland behöver du se över huruvida samarbetet omfattas av ovan sanktioner och krav. Kontakta Miljö och säkerhetsenheten om du har några frågor. Mer information om LiU:s arbete med exportkontroll finns på LiU:s intranät eller via ISP
  Information om sk strategiska produkter och exportkontroll finns också via avsnittet om Farligt gods

   
 • En ny version av blankett för avsändning av farligt avfall inom campus US och Region Östergötland finns i höger kolumnen på sidorna om Farligt avfall. Blanketten ska skrivas ut i 3 exemplar varav ett behålls av avsändaren och 2 går med godset.
  Blanketten har av Region Östergötland
 • 2022-03-04: En ny version av blankett för avsändning av farligt avfall inom campus US och Region Östergötland finns i höger kolumnen på sidorna om Farligt avfall. Blanketten ska skrivas ut i 3 exemplar varav ett behålls av avsändaren och 2 går med godset.
  Blanketten har av Region Östergötland uppdaterats med fält för sk CFAR nummer samt tunnelrestriktionskod. Förklaring till dessa finns i dokumentet "Ett förifyllt exempel av "Blankett "transportdokument - farligt avfall/farligt gods" som också finns i höger kolumnen. 
   
 • 2022-02-21: Inventeringsperioden för kemiska produkter är förlängd till 31 mars 2022, mer information finns i avsnittet om Kemikaliehanteringssystemet KLARA.
   
 • 2022-02-09: Brandskyddsutbildning för dig som arbetar i laboratoriemiljö. Nu finns det två nya tillfällen för personal som arbetar i laboratoriemiljö att lära sig mer om brandskydd. Utbildningen genomförs i samarbete med Region Östergötland och utbildningen sker på Räddningstjänstens övningsfält. Läs mer och anmäl er här.
   
 • 2022-01-03: Information om vad man bör tänka på vid distansläge för verksamhet i labb och verkstäder vid LiU finns i form av en checklista, se avsnittet om Rutiner och instruktioner. Denna checklista kan även var ett stöd t ex inför längre frånvaro från labb t ex nedstängning över sommaren. 
  Till stöd för att riskbedöma risk för smitta eller smittspridning under covid-19-pandemi finns en blankett framtagen vid LiU, länk till denna finns via höger kolumnen i avsnittet Riskbedömning.
   

 • 2021-12-22: Inför den kommande inventeringen av kemiska produkter under januari-februari 2022 finns allmän information om kemikalieinventering i avsnittet om Kemikaliehanteringssystemet KLARA. Riktad information har även skickats med e-post till de som fungerar som kemikalieinventerare vid institutioner, avdelningar, motsvarande vid LiU. Om du som inventerare inte fått e-post ta kontakt med LiU:s kemikaliekoordinator, kontaktuppgifter finns i avsnittet om Kemikaliehanteringssystemet KLARA.
   

Tidigare nyheter finns här!

 

Logotyp_LiU_RÖ.160114

 


SAMS - samarbetsavtal LiU och Region Östergötland

LiU och Region Östergötland har i många år samverkat i frågor som rör dels utbildning och forskning men även hälso- och sjukvårdsverksamhet. SAMS-avtalet syftar till att skapa en organisation där samverkan sker och gemensamma beslut kan fattas i frågor som rör Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (SAMS). En ny version av SAMS avtalet beslutades 2022

Information om avtalet finns också via Region Östergötlands webbplats om forskning och innovation, samverkan kring forskning 

 


 

Kontaktuppgifter

Vid synpunkter på eller frågor om handboken kontakta gärna:

Hanna Wessman,
koordinator Laboratoriesäkerhet LiU,
telefon 013-28 15 64

 

Ämnessidorna i handboken innehåller kontaktuppgifter till personer med kompetens inom respektive område. 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-10