Göm menyn

Välkommen till
laboratoriesäkerhetshandboken!

Laboratoriesäkerhetshandboken är tänkt som ett stöd till och verktyg för alla med laboratorieverksamhet vid Linköpings universitet och Region Östergötland (fd Landstinget i Östergötland)! Hittar du något som är fel, länkar som inte funkar eller har frågor - tveka inte att ta kontakt! Enklast gör du det genom att mejla till sidansvarig, se längst ner på sidan.

Region Östergötland och Linköpings universitet bedriver en omfattande och mycket varierad laboratorieverksamhet som är prövad respektive anmäld enligt Miljöbalken. Förutom miljöbalken med tillhörande förordningar och författningar berörs laboratorieverksamheten av ett stort antal andra lagar, förordningar och föreskrifter från ett tiotal myndigheter.

Inom ramen för SAMS-avtalet har denna handbok upprättats som ett stöd för verksamheten. Handboken innehåller lagkrav, regler och rutiner samt tolkningar, praktiska råd och tips om hur lagar och föreskrifter ska kunna uppfyllas. Mer om föreskrifter och regler för olika områden hittar du under rubrikerna till vänster. Handboken innehåller också kontaktuppgifter till ansvariga och sakkunniga personer samt länkar till annan relevant information. Handboken uppdateras kontinuerligt .

Observera att laboratoriesäkerhetshandboken är ett informationsmaterial – det är alltid lagstiftning och myndigheters föreskrifter som gäller!

Om du har problem att öppna dokument eller länkar - prova att öppna sidan (klistra in webbadressen) i en annan webbläsare! 

Nyheter i handboken

 • 2020-11-17: Uppdaterad information om vad man bör tänka på vid distansläge eller nedstängning av labb inför de olika scenario som presenterats inför vårterminen 2021. Informationen i form av en checklista finns i avsnittet om Rutiner och instruktioner vid labb på LiU. Denna checklista kan även var ett stöd t ex inför längre frånvaro från labb t ex nedstängning över sommaren. 

 • 2020-06-17: Information om vad man bör tänka på vid distansläge eller nedstängning av labb finns i avsnittet om Rutiner och instruktioner vid labb på LiU. Denna checklista kan även var ett stöd t ex inför längre frånvaro från labb t ex nedstängning över sommaren.

 • 2020-05-06: Uppdaterad information gällande medicinska kontroller vid arbete med smittämnen, se avsnitt om medicinska kontroller här.

 • 2020-04-03: Nu finns information om vad man behöver tänka på vid hantering av kroppsvätskor och vävnader under covid-19-pandemin, se avsnitt Hantering av kroppsvätskor covid-19.

 • 2020-03-05: uppdaterad information om farligt avfall, med lite olika rutiner för campus Valla & Norrköping och campus US. Det finns en ny blankett som ska användas för campus US och information om spårbarhet vid transporter av farligt avfall.

 • 2020-01-15: Uppdaterad sida gällande anmälan av arbete med eller förvaring av smittämnen, se avsnittet om Biosäkerhet.

 • 2019-12-18: Nu finns tillfällen för brandskyddsutbildning på grundnivå under våren 2020 att boka via sidan om brandskyddsutbildning.  Det finns även ett tillfälle med utbildning på engelska! 

 • 2019-12-18 Nu finns tillfällen för Brandskyddsutbildning för dig som arbetar i laboratoriemiljö under våren 2020 att boka via sidan om brandskyddsutbildning. 

 • 2019-12-06: ny version av manual för inventering av kemiska produkter i KLARA finns nu på sidan om Kemikaliehanteringssystemet KLARA

 • 2019-10-30: nya rutiner vid campus US för hantering av avfall som består av vävnad från djur eller människa, se sidan om Biologiskt avfall.

 • 2019-06-26-27: uppdatering av länkar till flera myndigheter samt Region Östergötlands kundtjänst. Uppdatering av uppgifter om LiU kemikaliekoordinator på sidorna om Kemikaliehantering.  

 • 2019-06-04: uppdatering i av länkar till Region Östergötlands information om farligt avfall i avsnittet om Farligt avfall  höger kolumnen.

 • 2019-05-02: uppdatering i avsnittet om Farligt avfall - exempel på en Excellista för att sammanställa farligt avfall finns nu i höger kolumnen.

 • 2019-04-04: Uppdaterat kontakt information till transportör av farligt gods på sidan om farligt gods.

 • 2019-03-04: Uppdaterad information om farligt gods, säkerhetsrådgivare och sk "undantaget medicinskt prov" samt vilken transportör som LiU ska anlita för farligt gods transporter.

 • 2019-02-06: Sedan 1 februari 2019 har Region Östergötland tagit över driften av lokalvård och inre logistik på US (det som tidigare kallades vaktmästeri). I samband med dessa förändringar ändras kontaktvägarna, eventuella direktnummer till lokalvård och inre logistik tas bort. 

  För att nå inre logistik och lokalvård kontakta CVU Direkt (fd FIXA):
  telefonnummer 010-10 36 000 (internt inom regionen gäller kortnumret 36 000)
  För externa (även LiU) kan webbanmälan göras på vårdgivarwebben: https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/CVU/Kundtjanst-och-kundstod/Kundtjanst-extern/

  Interna, med tillgång till Region Östergötlands intranät kan göra en anmälan i stöd- och serviceportalen stodservice.lio.se 

 • 2019-01-23: Under avsnittet om Märkning av kemiska produkter finns nu tips om var man kan köpa etiketter med faropiktogram enligt CLP.

 • 2019-01-09:  Uppdaterat länkar till information om ändringar i lagstiftning angående klassificering av ämnen som Narkotika och sk Hälsofarlig vara 

 • 2018-12-18: Mindre uppdatering av Rutinen för stick-, skär- och stänkskada. Uppdaterad rutin finns i avsnittet Biosäkerhet under Nödlägen och olyckor (inloggning med LiU-ID krävs). Uppdateringen är ett förtydligande om att växeln hos RÖ ska koppla till infektionskliniken via vård-till-vårdnumret gällande incident.

 • 2018-11-07: Nya föreskrifter Smittrisker (AFS 2018:4) från Arbetsmiljöverket börjar gälla 19 november 2018 och ersätter då Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1). Här kan du läsa om vilka de största förändringarna är.

 • 2018-10-12: Uppdaterat länkar till information om ändringar i lagstiftning angående klassificering av ämnen som Narkotika och sk Hälsofarlig vara 

 • 2018-09-10: Förtydligat information angående lagstiftning som rör narkotika och narkotiska prekursorer. 

 • 2018-08-20: Korrigering - länk till webbanmälan för LiU:s medarbetare har ändrats 
  2018-08-13: Korrigering - adress för webbanmälan för RÖ:s medarbetare samt ny webbadress för LiU:s medarbetare. 
  2018-06-12: Nya kontaktvägar för felanmälan, service, inköp mm inom Regions Östergötland samt för LiU:s medarbetare inom Regionen eller vid campus US!  

  Från och med 2018-06-01 heter FIXA istället CVU Direkt, och ska ge verksamheterna ett heltäckande stöd och en god hantering inom fastighet, service och inköp.

  CVU Direkt - kundtjänst för stöd och service nås via:
  telefon: 010-10 36 000
  webbanmälan via Vårdgivarwebb för LiU:s medarbetare
  (fullständig länkadress till den sk FM-portalen är https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/FM-centrum/FM-Portalen-externt/
  webbanmälan för RÖ:s medarbetare via: stodservice.lio.se

  Hänvisningar i Laboratoriesäkerhetshandboken har uppdaterats, meddela gärna sidansvarige om eventuella felaktigheter


 •  

Tidigare nyheter finns här!

 


Logotyp_LiU_RÖ.160114

 


SAMS - samarbetsavtal LiU och Region Östergötland

LiU och Region Östergötland har i många år samverkat i frågor som rör dels utbildning och forskning men även hälso- och sjukvårdsverksamhet. SAMS-avtalet från 2008 syftar till att skapa en organisation där Samverkan sker och gemensamma beslut kan fattas i frågor som rör Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (SAMS).

För mer information om avtalet och arbetsgrupper m.m. se SAMS hemsida.


 

Kontaktuppgifter

Vid synpunkter på eller frågor om handboken kontakta gärna:

Hanna Wessman,
koordinator Laboratoriesäkerhet LiU,
telefon 013-28 15 64

 

Ämnessidorna i handboken innehåller kontaktuppgifter till personer med kompetens inom respektive område. 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-17