Göm menyn

Tidigare nyheter i handboken

2018
 
 • 2018-06-19: Ändrade hygieniska gränsvärden för flera kemiska produkter, pga ändringar i Arbetsmiljöverkets föreskrift som träder ikraft 2018-08-21, se avsnittet om Förbud, tillstånd och andra krav under Kemikaliehantering.

 • 2018-06-19: Uppdaterade rutiner för hantering av kemikalieavfall – den sk ”Exempellistan. Vi påminner om att eventuellt utskrivna ex av ”Exempellistan” på labb mm måste bytas ut till den nya versionen! Rutinen finns publicerad i högerkolumnen under avsnittet om farligt avfall.

 • 2018-06-19: Det har kommit flera förändringar som rör kemikaliehanteringssystemet KLARA:
  Ny och bättre funktion av etikettutskrift som kan användas för om-märkning av äldre kemiska produkter som saknar CLP-märkning. Hur den nya etikettfunktionen fungerar och en beskrivning över lämpliga etiketter som kan beställas från LiU:s upphandlade leverantör (Staples) finns i avsnittet om kemikaliehanteringssystemet KLARA under Kemikaliehantering

  Enklare att göra sökning av produkt i långa kemikalielistor, för er som har många produkter. Hur den nya sökfunktionen fungerar finns beskrivet i avsnittet om kemikaliehanteringssystemet KLARA under Kemikaliehantering.

  Kemikaliehanteringssystemet KLARA har en ny lösenordshantering, det finns beskrivet i avsnittet om kemikaliehanteringssystemet KLARA under Kemikaliehantering

 • 2018-02-16: Förlängda undantag för viss kvicksilver användning, dessutom försvinner krav på anteckningsskyldighet. Dessutom har listan över vilka ämnen som klassas som narkotika respektive sk hälsofarliga varor uppdaterats, se avsnitten om Förbud & tillstånd under Kemikaliehantering  
  Kemikalieinspektionen har uppdaterat sina grundföreskrifter, den tidigare gällande grundföreskriften KIFS 2008:2 har ersatts av följande, nya grundföreskrifter:

  KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer (som gäller verksamhet vid LiU) samt KIFS 2017:8 om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper, som inte berör verksamheter vid LiU. Länkarna i höger kolumnen under avsnittet Kemikaliehantering har uppdaterats. 

 • 2018-02-15: Nu finns presentationen från seminarium om "Säkert arbete på labb" som hölls 2018-02-07 på campus US tillgänglig att ladda ner! Här finns även den presentation om skyddshandskar som hölls av produktspecialist från Kimberly- Clarke 2018-02-07 på campus US och 2018-02-08 på campus Valla. Dessa presentationer kommer att finnas till hands under en period och tas sedan bort. 
  Under avsnittet om Kemikaliehantering, Personlig skyddsutrustning finns dessutom finns en kort presentation som visar två exempel på hur ni kan hitta viktig information om skyddshandskar på företagens hemsida (om vilka skyddshandskar som finns, hur länge de skyddar mot olika typer av kemiska produkter mm). Här finns även länkar till Arbetsmiljöverkets information om skyddshandskar. 

 • 2018-02-01: uppdaterad riskbedömningsblankett för riskbedömning av biologiska agens (ej GMM), se Riskbedömning eller avsnitt om Riskbedömning och medicinska kontroller under Biosäkerhet.

 • 2018-01-17: nya utbildningstillfällen för Brandskyddsutbildning för dig som jobbar i laboratoriemiljö och uppdaterad information om hur anmälan görs.

2017
 • 2017-12-19: uppdaterad information gällande inventering av kemiska produkter under jan-feb 2018, se Kemikaliehanteringssystem.

 • 2017-12-19: uppdaterad information gällande om-märkning av kemiska produkter, se Märkning av kemiska produkter

 • 2017-12-19: nya kontaktvägar till vikarierande brandskyddskoordinator vid LiU, se Ämnesområdet Brandskydd

 • 2017-11-08: nya kontaktvägar till brandskyddskoordinator vid LiU under hösten 2017, se Ämnesområdet Brandskydd

 • 2017-06-30: Uppdaterad rutin för stick- skär- och stänkskada vid smittrisk, samt anslag att sätta upp i laboratoriet, se Biosäkerhet, Nödlägen och olyckor

 • 2017-04-06: Nytt avtal med leverantör av säkerhetsrådgivartjänst inom farligt gods för LiU, se avsnittet om Farligt gods

 • 2017-03-08: Ändringar i lagstiftning - förlängd tid som dispens kan sökas för kvicksilveranvändning, se Kemikaliehantering, Tillstånd och rapportering 

 • 2017-03-01: Förtydligande om när inköp av kemikalier bör registreras i kemikaliehanteringssystemet KLARA finns nu på sidorna om Kemikaliehantering, Inköp och tillverkning

 • 2017-01-01: Nytt avtal för LiU med transportör av farligt avfall som även är farligt gods gällande campus Valla & campus Norrköping trädde ikraft, se sidorna om Farligt avfall och Borttransport

2016
 • 2016-10-04: Seminarium om laboratoriesäkerhet på campus US.

  För att ladda ner handout från seminariet, fanns en länk till "handout" under viss tid efter seminariet. Som komplement till den feedback några av er lämnade vid seminariet, ville vi gärna att ni svarade på några frågor om hur ni upplevde seminariet! 

 • 2016-08-26: Ändrat hänvisning från Coor service till vaktmästeriet US (ISS) för campus US och Region Östergötland, främst på sidorna om Laboratorieavfall. Ny information på sidorna om Säker arbetsmiljö på labb om HR-strateg inom arbetsmiljö hos Regions Östergötland. Allmän översyn av länkar till myndigheter, föreskrifter mm. 

 • 2016-06-28: En sammanställning över de olika sorters godkända avfallskärl till labb och verkstäder som finns att köpa vid LiU finns nu i högerspalten under Laboratorieavfall

 • Under juni 2016 har en del blanketter och dokument bytts ut mot nya versioner. Versionsändringarna består bara av en anpassning till LiU:s nya logotyp, och inga ändringar av innehållet. 

 • 2016-06-17: LiU:s leverantör av lagbevakningstjänst är numera RSM& CO. Tidigare var leverantören Askengren & Co, som under vintern 2016 gått ihop med Ragn-Sells Miljökonsult under det nya namnet RSM&CO, se Säker arbetsmiljö på labb

 • 2016-05-24: Information om Hygieniska gränsvärden och att ny föreskrift träder ikraft 2016-06-01 har lagts till, se Kemikaliehantering under Förbud och tillstånd.
 • 2016-05-20: Leverantör av lagbevakningstjänsten har varit Askengren & Co, som under vintern gått ihop med Ragn-Sells Miljökonsult under det nya namnet RSM&CO. Migrering av IT-system gör att LiU:s laglista just nu ser annorlunda ut, se Lagbevakning
 • 2016-03-29: SAMS webbsida finns nu tillgänglig via Region Östergötland! Här finns information om vilka arbetsgrupper som finns inom avtalet och namn på kontaktpersoner.
 • 2016-03-11: under avsnittet om Nödlägen, olyckor, Första hjälpen har information om direkttelefonnummer vid hjärtstopp infogats. 
 • 2016-03-04: Uppdaterad rutin för borttransport av smittförande avfall och GMM-avfall från Campus US, se Laboratorieavfall.
 • 2016-02-29: Under januari - april 2016 uppdateras sidorna som rör avfall, både vad gäller kärl för Laboratorieavfall och rutiner, blanketter mm för kemikalieavfall (farligt avfall från laboratorier/verkstäder).
 • 2016-02-04: ny version av Läkemedelsverket föreskrift (LVFS 2011:10) där det  framgår vilka ämnen som är narkotika, senast uppdaterad 2016-01-13. Se under Kemikaliehantering, Förbud och tillstånd
2015
 • 2015-12-07: tyvärr har vi fortfarande problem att länka till SAMS hemsida, men Region Östergötland jobbar på att lösa det.
 • 2015-11-17: Uppdaterat länkar till kemikalieinspektionens nya webbsidor.
 • 2015-09-30: Uppdaterat länkar till Arbetsmiljöverkets nya webbsidor.
 • 2015-09-30: Förtydligat information om märkning av rörledningar.
 • 2015-09-22: Uppdaterad rutin för Rutin för stick-, skär- och stänkskada – risk för blodburen eller annan smitta under Biosäkerhet.
 • 2015-06-11: Ny lagstiftning för farligt gods transporter har trätt ikraft vilket innebär att farligt avfall kommer att behöva packas och klassificeras på annat sätt än tidigare, mer information finns under Omhändertagning av kemikalieavfall.
 • 2015-06-11: Förtydligande om kemikalier förbjudna att hantera inom grundutbildning, se mer information under Kemikaliehantering.
 • 2015-05-25: Nya regler för märkning av rörledningar och förvaringsplatser för kemikaler med CLP-faropiktogram gäller från 2015-06-01! Mer information och finns under Kemikaliehantering.
  De nya reglerna kommer att kräva att LiU:s samtliga kemikalier märks om med CLP-faropiktogram senast 2019-06-01 - mer om det finns under Kemikaliehantering.
 • 2015-05-21: Nya regler för märkning av gasflaskor med CLP-faropiktogram gäller från 2015-06-01! Mer information och hjälp till ommärkning finns under Brandskydd.
 • 2015-02-11: ett nytt avsnitt om CMR produkter (ämnen och produkter som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska) - finns under Kemikaliehantering
 • 2015-02-10: Inventering pågår nu på LiU och inom Region Östergötland av organisationernas användning av biologiska agens riskklass 2 och högre samt GMM.
 • 2015-01-21: namnbyte från Landstinget i Östergötland till Region Östergötland, e-postadresser har också uppdaterats till fornamn.efternamn@regionostergotland.se.
 • 2015-01-19: Uppdaterad information om hantering av laboratorieavfall och kemikalie avfall vid LiU, och även engelsk översättning
​2014
 • 2014-10-17: mer information om Medicinska kontroller finns nu under den Allmänna delen, avsnittet Säker arbetsmiljö på labb, på svenska
 • 2014-07-01: bestämmelser med sanktionsavgifter träder i kraft
 • maj 2014: uppdatering av sidorna om Brandskydd, på svenska
2013

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-09