Göm menyn

ingår i Strålskyddsregler vid Region Östergötland och Linköpings universitet: Laboratorieverksamhet med Lokalt Medgivande

Utbildning

(SSM FS 2018:1, 3 kap. 10, 11§, 4 kap. 13, 14§)

Alla som deltar i verksamhet med joniserande strålning skall ha genomgått adekvat utbildning i strålskydd innan arbetet påbörjas. Den lokalt strålskyddsansvarige avgör i samråd med strålskyddssektionen vilken omfattning på utbildning som krävs. Personalen ska vara väl förtrogen med Strålskyddsregler vid Region Östergötland och Linköpings universitet: Laboratorieverksamhet med Lokalt Medgivande och de lokala arbetsrutinerna. Var och en som deltar i verksamhet med joniserande strålning har ett individuellt ansvar att efterfölja dessa regler.

 

Strålskyddssektionen arrangerar årligen en strålskyddskurs (12+4 h) samt en refresherkurs (4 h) vilka annonseras på webben och via kontaktpersonerna för de lokala medgivandena. Även andra strålskyddskurser kan vara tillräckliga. Tidpunkten för, och omfattningen av, strålskyddsutbildning skall journalföras i den lokala strålskyddshandboken för varje arbetstagare.

 

Repetitionsutbildning bör ske med som mest tio års mellanrum.

  • Strålskyddsutbildning

Nästa strålskyddsutbildning hålls 12-13 december 2022

Schema och information
 

Anmälan och förfrågningar till Håkan Pettersson, 010-103 1752, hakan.pettersson@regionostergotland.se 

 

"Körkortsutbildning" för sjukvårdspersonal inom Röntgen, MR, Nuklearmedicin, Strålbehandling ges av Radiofysikavdelningen, US (se motsvarande sida på intranätet LISA)


Sidansvarig: magnus.gardestig@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-18