Göm menyn

ingår i Strålskyddsregler vid Region Östergötland och Linköpings universitet: Laboratorieverksamhet med Lokalt Medgivande

Lokalt medgivande

För verksamheterna vid Region Östergötland har SSM utfärdat ett flertal samlingstillstånd för radiologiskt arbete; ett som gäller för nuklearmedicinsk- och laboratorieverksamhet med radionuklider, ett för medicinsk strålbehandling samt ett för röntgendiagnostik. På samma sätt har SSM utfärdat ett samlingstillstånd för LiU för användning av radionuklider och röntgenutrustningar (upp till 200 kV) för vetenskapliga ändamål och inom undervisning.

För den enskilda avdelningens/institutionens verksamhet med radionuklider och röntgenutrustningar krävs årligen ett Lokalt medgivande, vilket bedöms och utfärdas av Region Östergötlands resp. LiU’s strålskyddsfysiker. Detta förutsätter att den enskilda avd./inst. sammanlagda aktivitetsinnehav inte överstiger 1 GBq (klass B) eller 10 GBq (klass C, D), se nedan. Vid arbete med radionuklider tillhörande klass A, eller vid behov av högre aktivitetsmängder inom klass B-D fordras särskilt tillstånd som söks direkt hos SSM via strålskyddsfysikern.

Lokalt medgivande kan dock endast ges under förutsättning att villkor enligt SSM’s författningar uppfylls, SSM FS 2018:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning, SSM FS 2014:4 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om laser, starka laserpekare och intensivt pulserat ljus. Föreskrifterna finns tillgängliga under Lagar och föreskrifter. Både myndighetsansökan och ansökan om lokalt medgivande skall inlämnas till strålskyddsfysikern. Ansökan skall efter anmodan inlämnas årligen. För ny eller förändrad verksamhet ansöker ni om i god tid när som helst under året.

Ansökan skall vara undertecknad av prefekt (LiU) respektive verksamhetschef (Region Östergötland) samt kontaktperson för strålskyddsfrågor. Ladda ner en blankett från Dokument-sidan.

 

Klassificering av radionuklider

Radionuklider indelas i 4 klasser, framförallt med hänsyn till risker vid interkontaminering. Klasserna ordnade efter minskande radiotoxocitet ("farlighet") benämnes A, B, C och D. Se även bilaga 2 Alimin-värden. Fullständig förteckning i ICRP 5 eller ISO 2919:1999.

  • Klass A: Ex. 210Pb, 210Po, 226Ra, 230Th, 239Pu, 241Am, 244Cm, 252Cf
  • Klass B: Ex. 22Na, 36Cl, 54Mn, 60Co, 89Sr, 90Sr, 110mAg, 125I, 131I, 134Cs, 137Cs, 152Eu, 154Eu, 192Ir, 211At, 224Ra.
  • Klass C: Ex. 14C, 18F, 24Na, 32P, 33P, 35S, 51Cr, 55Fe, 57Co, 63Ni, 65Zn, 75Se, 90Y, 99Mo, 111In, 123I, 198Au, 203Hg
  • Klass D: Ex. 3H, 11C, 99mTc, 133Xe, 232Th, Th (nat), 238U, U (nat)

Ur risksynpunkt graderas typen av radionuklidhantering i tre olika klasser.

  • Arbete I: Arbete med risk för intern bestrålning genom inandning. Hit räknas hantering av radioaktiva ämnen i gas- eller pulverform samt bearbetning av fasta radioaktiva material.
  • Arbete II: Arbete med risk för extern och intern bestrålning, men där risken för intern bestrålning genom inandning är liten. Hit räknas hantering av radioaktiva lösningar vid kemiska analyser, syntes, märkningsarbete, tillverkning av preparat samt djurförsök.
  • Arbete III: Arbete med liten risk för extern eller intern bestrålning. Hit räknas enkel hantering av radioaktiva lösningar, t.ex. uttag från stamlösningar.

 


Sidansvarig: magnus.gardestig@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-26