Göm menyn

Samarbete inom arbetsmiljö, miljö, säkerhet (SAMS)

Linköpings universitet (LiU) och Region Östergötland har sedan många år samverkan i frågor av gemensam betydelse rörande utbildning, forskning och hälso- och sjukvårdsverksamhet. Samverkan sker också inom arbetsmiljö, miljö, säkerhet och för detta ändamål finns ett samarbetsavtal (SAMS, samarbetsavtal inom arbetsmiljö, miljö, säkerhet) där syftet är att:  

  • Samverka i gemensamma frågor som rör arbetsmiljö, miljö och säkerhet och i övrigt verka för dialog, informations- och erfarenhetsutbyte i syfte att förbättra båda parters arbete inom dessa områden.
  • Säkerställa en organisation för gemensamma ställningstaganden, beslut, informationsöverföring och övrigt av betydelse för samarbete inom arbetsmiljö, miljö och säkerhet (SAMS).

 En betydande andel medarbetare med placering inom LiU respektive Region Östergötland utför arbetsuppgifter inom den andra partens respektive ansvarsområden. Därutöver bedriver parterna arbete på gemensamma eller parallella arbetsplatser:

Gemensamma arbetsställen innebär arbetsplatser där personal från båda parterna arbetar i samma lokaler antingen samtidigt eller i tidsmässig anslutning till varandra vilket innebär att man påverkar varandras arbetsmiljö, t ex att arbete bedrivs av båda parter i samma laboratorium eller forskningslokaler.

Parallella arbetsplatser innebär arbetsplatser där personal från respektive part arbetar i separata laborationslokaler men placerade i samma korridor som den andra parten eller att man är verksam i samma hus men på olika våningsplan och nyttjar samma faciliteter i form av te x vatten, avlopp, ventilationssystem, miljörum, personalrum mm.

Samordningsansvar inom arbetsmiljö innebär att den arbetsgivare som råder över arbetsstället ska vara ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågorna och åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall, enligt Arbetsmiljölagen, 3 kap 7 d §. Mer information om samordningsansvar och hur man kan arbeta med att utse sk samordningsansvariga finns i bilagor till SAMS avtalet, se kolumnen till höger.

SAMS-organisation

Styrgrupp

Styrgruppen sammanträder minst två gånger per år och Per Dannetun, LiU  oNinnie Borendal Wodlin, Region Östergötland och r växelvis ordförande för styrgruppen och representerar också verksamheten. I styrgruppen ingår också ordföranden från strategiska gruppen. 

Strategisk grupp

Strategiska gruppen sammanträder minst tre gånger per år och Hanna Wessman, LiU och Karin Ramstedt, Region Östergötland är växelvis sammankallande. Följande områden är representerade av sakkunniga i den strategiska gruppen:

Säkerhet som i detta sammanhang avser fysisk säkerhet till exempel tillträde till lokaler och behörighet till system.

Brandskydd som i detta sammanhang avser systematiskt brandskyddsarbete till exempel utrymningsorganisation, egenkontroll, information till nyanställda.

Laboratoriesäkerhet som i detta sammanhang avser arbete med de särskilda krav och risker som förekommer i laboratoriemiljö till exempel tillsyn, hantering av brandfarlig vara och kemikaliehantering. Inom området ingår också biosäkerhet och strålsäkerhet.

Kemikaliehantering, biosäkerhet och strålsäkerhet är representerade av sakkunniga i strategiska gruppen

Miljö som i detta sammanhang avser till exempel kemikaliehantering, utsläpp till vatten och luft och avfallshantering.

Arbetsmiljö som i detta sammanhang avser framförallt samordningsansvar inom arbetsmiljö, vilket innebär att den arbetsgivare som råder över arbetsstället ska vara ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågorna och åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall. Det innebär att den som bedriver den huvudsakliga verksamheten på det gemensamma arbetsstället har en skyldighet att säkerställa att arbetsmiljöfrågor samordnas. För mer information om samordningsansvaret se bilagorna i SAMS avtalet (i kolumnen till höger).

 

Relaterad information

Kontaktvägar

För mer information om SAMS eller kontakt med representanter i Strategiska gruppen kontakta:

LiU: Hanna Wessman, tel 013-281564 

Region Östergötland:  Karin Ramstedt, tel 010-103 04 06

Logotyp_LiU_RÖ.160114

 


SAMS - samarbetsavtal LiU och Region Östergötland

LiU och Region Östergötland har i många år samverkat i frågor som rör dels utbildning och forskning men även hälso- och sjukvårdsverksamhet. SAMS-avtalet syftar till att skapa en organisation där samverkan sker och gemensamma beslut kan fattas i frågor som rör Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (SAMS). En ny version av SAMS avtalet beslutades 2022

Information om avtalet finns också via Region Östergötlands webbplats om forskning och innovation, samverkan kring forskning 

 


 

Kontaktuppgifter

Vid synpunkter på eller frågor om handboken kontakta gärna:

Hanna Wessman,
koordinator Laboratoriesäkerhet LiU,
telefon 013-28 15 64

 

Ämnessidorna i handboken innehåller kontaktuppgifter till personer med kompetens inom respektive område. 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-20