Göm menyn

Smittämnen 

Mikroorganismer är bl a bakterier, mögel- och jästsvampar, virus och andra mikrobiologiska enheterSmittämnen är mikroorganismer, prioner och humana invärtesparasiter som kan framkalla infektion hos människor. Arbete med smittämnen regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Smittrisker AFS 2018:4, mer information om arbete med mikroorganismer och smittämnen finns under Biosäkerhet i Laboratoriesäkerhetshandboken och på Arbetsmiljöverkets sida om Sjukdomar, smitta och mikrobiologiska risker.

Medicinska kontroller vid arbete med smittämnen

Arbetsgivaren ska vid behov erbjuda vaccination, andra medicinskt förebyggande åtgärder, kontroller och uppföljande kontroller, om arbetstagaren har utsatts för eller riskerar att utsättas för smittämnen i arbetet. Exempel på åtgärder och kontroller är hälsoundersökning före och efter exponering, samt att vaccination erbjuds till personal som ska arbeta med smittämnen (där vaccination finns tillgänglig).

Vid oönskad händelse som kan innebära smittöverföring ska arbetsgivaren se till att arbetstagaren omedelbart tas om hand och medicinsk expertis ska bedöma behov av profylax och medicinska kontroller. Se Rutin för stick-, skär- och stänkskada – risk för blodburen eller annan smitta.


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-06