Göm menyn

Smittämnen 

Smittämnen är mikroorganismer, prioner och humana invärtesparasiter som kan ge infektion hos människor. Arbete med smittämnen regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Smittrisker AFS 2018:4, mer information om arbete med mikroorganismer och smittämnen finns under Biosäkerhet i Laboratoriesäkerhetshandboken och på Arbetsmiljöverkets sida om Sjukdomar, smitta och mikrobiologiska risker.

Medicinska kontroller inklusive vaccination 

Arbetsgivaren ska enligt förskrifterna Smittrisker AFS 2018:4 vid behov erbjuda vaccination, andra medicinskt förebyggande åtgärder och kontroller, om arbetstagaren har utsatts för eller riskerar att utsättas för smittämnen i arbetet.

Exempel på åtgärder och kontroller är hälsoundersökning före och efter exponering, samt att vaccination erbjuds till personal som ska arbeta med smittämnen (där vaccination finns tillgänglig). När det gäller vaccination ska medarbetaren få veta vilka för- och nackdelar som finns, att vaccination inte alltid ger fullgott skydd och att man därför ska vidta andra skyddsåtgärder också. 

Kostnader för vaccination och andra medicinska kontroller som behövs för att utföra arbetet ska betalas av arbetsgivaren. 

Vid oönskad händelse som kan innebära smittöverföring ska arbetsgivaren se till att arbetstagaren omedelbart tas om hand och medicinsk expertis ska bedöma behov av profylax och medicinska kontroller. Se Rutin för stick-, skär- och stänkskada – risk för blodburen eller annan smitta.


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-08-19