Göm menyn

Rutiner och instruktioner vid labb på LiU

Nedan listas ett antal rutiner och instruktioner som är av allmän karaktär för laboratoriearbetet.

 

Checklista - åtgärder inför distansläge eller nedstängning av labb samt vid kontinuitetsplanering

Checklistan nedan togs fram i samband med kontinuitetsplanering under Corona-pandemin 2020, som ett stöd i hur labbverksamhet kan prioriteras och hur man kan förbereda och bedriva verksamhet med olika typer av åtgärder vid distansläge (med få medarbetare på labb) och vid en eventuell nedstängning av LiU (mycket få, särskilt utsedda medarbetare skulle vistas på labb). Under oktober 2020 uppdaterades detta checklistan och dess tabell till utgåva 3 utifrån olika scenarier av färre eller fler restriktioner under vårterminen 2021. Checklistan distribuerades via LiU:s organisation för  central och lokal krishantering under Corona-pandemin men finns även tillgänglig för nedladdning här i Laboratoriesäkerhetshandboken. 

Checklistan kan gärna användas också som ett stöd över vad man behöver tänka på och vilka åtgärder man kan behöva införa inför längre uppehåll eller stängning av verksamhet t ex under sommarmånaderna för att identifiera vilka funktioner som är viktiga att upprätthålla men också för att gå genom punkter som t ex avstängning av gas, att försöksuppställningarna och kemiska produkter ställs undan och vem som ansvarar för att det görs. 

I slutet av checklistan finns också åtgärder som är viktiga att tänka på vid återgång till normal verksamhet. 

Checklistan publiceras redigeringsbar, med tanken att den kan laddas ner och justeras så den passar för olika lokala verksamheters behov, t ex att ange vem som ansvarar för att olika punkter genomförs. 

 

Checklista - inför distansläge, nedstängning eller återgång till mer normal verksamhet. 


 

Introduktion av nya medarbetare på labb

Introduktion av nya medarbetare avseende säkert laboratoriearbete 

 

Introduction of a new collegue considering safe laboratory work (docx)

Introduction of a new collegue considering safe laboratory work (docx)


Obehöriga på labb

Regler för obehörigas vistelse på lab (.pdf)


Säkerhetsinformation till servicegrupper

Säkerhetsinformation till servicegrupper (.pdf)


Hantering av kemiska produkter

Transporter av prover (.pdf)

 

 

Logotyp_LiU_RÖ.160114

 


SAMS - samarbetsavtal LiU och Region Östergötland

LiU och Region Östergötland har i många år samverkat i frågor som rör dels utbildning och forskning men även hälso- och sjukvårdsverksamhet. SAMS-avtalet syftar till att skapa en organisation där samverkan sker och gemensamma beslut kan fattas i frågor som rör Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (SAMS). En ny version av SAMS avtalet beslutades 2022

Information om avtalet finns också via Region Östergötlands webbplats om forskning och innovation, samverkan kring forskning 

 


 

Kontaktuppgifter

Vid synpunkter på eller frågor om handboken kontakta gärna:

Hanna Wessman,
koordinator Laboratoriesäkerhet LiU,
telefon 013-28 15 64

 

Ämnessidorna i handboken innehåller kontaktuppgifter till personer med kompetens inom respektive område. 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-03-30