Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Rutiner och instruktioner vid labb på LiU

Nedan listas ett antal rutiner och instruktioner som är av allmän karaktär för laboratoriearbetet.

 

Checklista - åtgärder inför distansläge eller nedstängning av labb samt vid kontinuitetsplanering

Checklistan nedan togs fram i samband med kontinuitetsplanering under Corona-pandemin 2020, som ett stöd i hur labbverksamhet kan prioriteras och hur man kan förbereda och bedriva verksamhet med olika typer av åtgärder vid distansläge (med få medarbetare på labb) och vid en eventuell nedstängning av LiU (mycket få, särskilt utsedda medarbetare skulle vistas på labb). Under oktober 2020 uppdaterades detta checklistan och dess tabell till utgåva 3 utifrån olika scenarier av färre eller fler restriktioner under vårterminen 2021. Checklistan distribuerades via LiU:s organisation för  central och lokal krishantering under Corona-pandemin men finns även tillgänglig för nedladdning här i Laboratoriesäkerhetshandboken. 

Checklistan kan gärna användas också som ett stöd över vad man behöver tänka på och vilka åtgärder man kan behöva införa inför längre uppehåll eller stängning av verksamhet t ex under sommarmånaderna för att identifiera vilka funktioner som är viktiga att upprätthålla men också för att gå genom punkter som t ex avstängning av gas, att försöksuppställningarna och kemiska produkter ställs undan och vem som ansvarar för att det görs. 

I slutet av checklistan finns också åtgärder som är viktiga att tänka på vid återgång till normal verksamhet. 

Checklistan publiceras redigeringsbar, med tanken att den kan laddas ner och justeras så den passar för olika lokala verksamheters behov, t ex att ange vem som ansvarar för att olika punkter genomförs. 

 

Checklista - inför distansläge, nedstängning eller återgång till mer normal verksamhet. 


 

Introduktion av nya medarbetare på labb

Introduktion av nya medarbetare avseende säkert laboratoriearbete 

 

Introduction of a new collegue considering safe laboratory work (docx)

Introduction of a new collegue considering safe laboratory work (docx)


Obehöriga på labb

Regler för obehörigas vistelse på lab (.pdf)


Säkerhetsinformation till servicegrupper

Säkerhetsinformation till servicegrupper (.pdf)


Hantering av kemiska produkter

Transporter av prover (.pdf)

 

 

 

SAMS - cooperation agreement between LiU and Region Östergötland

LiU and Region Östergötland have collaborated for an extended period of time on many issues concerning education, research and health and medical care operations. The SAMS Agreement is aimed at creating an organisation for collaboration and joint decisions on issues connected to Work Environment, Environment and Safety (SAMS in Swedish). The latest version of the SAMS agreement was implemtented in 2022. 


For information on this agreement, please visit the website at Region Östergötland on research and innovation, describing collaboration on research, research council etc (in Swedish). 

LiU och Region Östergötland har i många år samverkat i frågor som rör dels utbildning och forskning men även hälso- och sjukvårdsverksamhet. SAMS-avtalet syftar till att skapa en organisation där samverkan sker och gemensamma beslut kan fattas i frågor som rör Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (SAMS). En ny version av SAMS avtalet beslutades 2022

 

 

Contact information

Any questions or views to express on this manual? Please contact:
Hanna Wessman - coordinator Laboratory safety
+46 (0)13-28 1564

 


The relevant subject pages in the manual include contact information for individuals and competence within each field.
 


Page manager: hanna.wessman@liu.se
Last updated: 2022-09-20