Göm menyn

Större utsläpp av kemikalier

Om utsläppet är så stort att du inte kan sanera det själv, eller om det på något sätt kan antas vara en risk för miljön eller omgivningen måste du larma, se: Larma vid större utsläpp

Vid mindre spill använd skyddsutrustning och hjälpmedel efter behov för att kunna utföra sanering på ett säkert sätt. För mer information se:Sanering av mindre spill

 

Sanering vid kemikaliespill


Använd skyddsutrustning och hjälpmedel utifrån typ av produkt som spillts och mängd, utgå från riskbedömning!

 • Begränsa utbredning av flytande spill genom använda absorptionsmaterial (vermikulit) eller valla in spillet. 
 • Spärra av berört labb eller område
 • Flytande spill sugs upp med absorptionsmaterial (vermikulit) och läggs i hink eller plastsäck. Fasta ämnen läggs i hink eller plastsäck. 
 • Torka efter, ofta fungerar med papper fuktat med tvållösning men kontrollera information som ges i riskbedömning
 • Eventuellt behöver berört labb eller område vara avspärrat under en viss tid för att säkra att aventuella ångor vädrats ut, utgå från riskbedömningen
 • Avfallet hanteras enligt regler för hantering av kemikalieavfall d.v.s. är det som spillts ut att betrakta som farligt avfall ska absorptionsmaterial, torkpapper m.m. också betraktas som farligt avfall.
  Vid frågor om avfallshantering kontakta farligt avfall ombud i respektive organisation alternativt koordinator laboratoiresäkerhet vid LiU, se kontaktuppgifter till höger.  

Informera i efterhand miljösamordnaren/motsvarande vid arbetsplatsen, utöver information enligt rutiner för rapprotering av tillbud, olyckor. 

 

 

Larma vid större utsläpp 


Om utsläppet är så stort att du inte kan sanera det själv, och om det på något sätt kan antas vara en påverka eller skada miljön eller omgivningen måste du larma!

Rutiner för LiU (Campus Valla, Norrköping)

 1. Vid akuta situationer med risk för personskada eller allvarliga påverkan på miljön - larma Räddningstjänsten via 112.
   
 2. Om situationen inte är akut, men risk för miljö eller omgivning kan föreligga, kontakta omedelbart:
  Linköping: dagtid till (Miljöskyddsenheten, fd Miljökontoret) tel 013-20 60 00
  Norrköping: Miljökontoret  (via kontaktcenter Norrköpings kommun): 011-15 00 00
   
 3. Om situationen inte är akut, men vid större läckage till avlopp eller dagvatten med risk för skada på miljö, omgivning eller avloppsnät, pumpstation mm:
  Linköping: Tekniska verken, dagtid till växel 013-20 80 00 (begär miljöingenjör). Alternativ driftcentralen tel 013-20 80 20.
  Vid spill till avlopp kväll och helg, meddela Nykvarnsverket tel 013-20 83 69. 
  Norrköping: Norrköpings vatten, 011-15 15 50 (dygnet runt)
   
 4. Kontakta fastighetsägare om risk för skada på fastighet föreligger (t ex ventilation, avloppsledning) 

  Akademiska Hus växel: 010-557 24 00
  För Kopparhammaren 2 och 7: Klövern 011 - 14 17 15
   

 5. Meddela i efterhand LiU:s Miljö- och säkerhetsenhet för kännedom (via e-post till miljo@liu.se)

 

Var förberedd på att svara på frågor som:

 • När och var inträffade utsläppet?
 • Vad släpptes ut (ämnen, koncentration, egenskaper)?
 • Hur mycket släpptes ut?
 • På vilket sätt kan utsläppet lämna fastigheten (via ventilation, dag- eller spillvattenledningar, på marken, i ett dike)?
 • Ange en kontaktperson med kännedom om utsläppet/händelsen (namn, telefon, e-post).
   

Rutiner för Region Östergötland + Campus US

 1. Kontakta driftenheten som i sin tur kontaktar miljökontoret och reningsverket i aktuell kommun. 
  Driftenheten nås via kundtjänst för Stöd och service (fd FIXA), telefon: 010-10 36 000.
  (Om det inte fungerar, kan puntkerna för campus Valla, Norrköping ovan följas)
 2. Meddela i efterhand LiU:s Miljö- och säkerhetsenhet för kännedom (via e-post till miljo@liu.se)

Var förberedd på att lämna information om:

 • När och var inträffade utsläppet?
 • Vad släpptes ut (ämnen, koncentration, egenskaper)?
 • Hur mycket släpptes ut?
 • På vilket sätt kan utsläppet lämna fastigheten (via ventilation, dag- eller spillvattenledningar, på marken, i ett dike)?
 • Ange en kontaktperson med kännedom om utsläppet/händelsen (namn, telefon, e-post)
   

Rapportera driftstörning

Rapportera även driftstörningen (utsläppet) till Miljöenheten (fd Miljökontoret), Linköpings kommun via blankett Rapport – Anmälan om driftstörning, avvikelser, För Norrköpings kommun finns motsvanade blankett att ladda ner via Norrköpings kommuns webbsida om ddriftstörning. Spara ifylld blankett förslagvis genom att diarieför tillsammans med övriga handlingar ( tex om drifstörningen hantears som tillbud, arbetsolycka, osv) 

 

Behov av ytterligare sanering, desinficering 

Om det finns behov av efterföljande, mer grundlig sanering eller rengöring kan saneringsföretag anlitas, se Saneringstjänst

SAMS - SAMARBETSAVTAL LIU OCH REGION ÖSTERGÖTLAND

LiU och Region Östergötland har i många år samverkat i frågor som rör dels utbildning och forskning men även hälso- och sjukvårdsverksamhet. SAMS-avtalet syftar till att skapa en organisation där samverkan sker och gemensamma beslut kan fattas i frågor som rör Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (SAMS).KONTAKTUPPGIFTER Utsläpp kemikalier

Vid större utsläpp: SOS Alarm: 112 (eller via växel 0112)

Kontaktuppgifter till kommun, vattenverk mm - se texten till vänster.

 

KONTAKTUPPGIFTER - LiU 

Rapportering i efterhand av större utsläpp:
Miljö- och säkerhetsenheten, LiU på e-post miljo@liu.se 

 

Övriga frågor:

Hanna Wessman
013-281564 
koordinator Laboratoriesäkerhet, LiU

 

 

KONTAKTUPPGIFTER - region östergötland

Vid större utsläpp: SOS Alarm: 112 (eller via växel 0112)
 

Kontaktuppgifter till drift:
Kundtjänst Stöd och service, telefon: 010-10 36 000

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-10-21