Göm menyn

Anmälan och uppföljning av tillbud och olyckor

Det långsiktiga arbetsmiljöarbetet har som målsättning att förebygga ohälsa och olycksfall. Ett sätt att arbeta förebyggande är att utnyttja information om olycksfallsliknande händelser på arbetsplatsen. I det arbetet är tillbudsrapportering en av flera metoder att kartlägga de risker som finns.
Tillbud är incident, händelse, avvikelse som hade kunnat orsaka en arbetsskada eller olycka, men där gynnsamma omständigheter gjort att det stannat vid en påminnelse om vilka risker som finns, t ex fall av föremål, värmeutveckling eller läckage av farliga ämnen. Dessa anmäls och utredes internt inom LiU.

Allvarliga tillbud är  incident, händelse, avvikelse som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. Det kan t e x handla om:

 • det skett ett rök-, gas- eller kemikalieutsläpp utan att någon medarbetare skadats
 • det skett en explosion eller brand i en lokal där det vid tillfället inte fanns några personer
 • någon fallit från några meters höjd utan att skada sig eller större/tyngre föremål fallit/rasat ner där någon skulle kunna ha befunnit sig
 • någon fick en stick- eller skärskada av en kanyl eller liknande, där det är känt eller starkt misstänkt att patientens eller den andra personens blod är smittat
 • någon oskyddat kommit i kontakt med material, en patient eller person där det är känt eller finns misstanke om en allvarlig smitta, till exempel smittsam tuberkulos, covid-19.
 • Allvarliga tillbud ska omgående anmälas till Arbetsmiljöverket av arbetsgivaren vid institutionen/motsvarande (verksamhetens ansvarige chef dvs prefekt/motsvarande och HR partner är delaktiga i rapporteringen). 

Arbetsskada är de skador som uppkommer på arbetsplatsen eller på väg till eller ifrån arbetet. Arbetsskada kan uppstå genom;

 • plötslig olyckshändelse – arbetsolycksfall som orsakar kroppsliga skador
 • genom långvarig skadlig inverkan – arbetssjukdomar, eller till följd av våld eller misshandel på grund av anställningen.
 • olycksfall vid färd mellan bostaden och arbetet räknas som arbetsskada
 • vissa fall av smittsamma sjukdomar kan räknas som arbetsskada. 

Alla arbetsskador ska anmälas till Försäkringskassan av arbetsgivaren vid institutionen/motsvarande (verksamhetens ansvarige chef dvs prefekt/motsvarande och HR partner är delaktiga i rapporteringen), oavsett om de lett till sjukfrånvaro eller inte. 

Anmälan

Alla tillbud och olyckor/avvikelser ska snarast anmälas till arbetsgivaren så att lämpliga åtgärder kan vidtas för att förhindra att det händer igen!

Mer information, blanketter mm finns på Liunet för dig som är medarbetare vid LiU 

Mer information och blanketter - för dig som är student

Mer information och blanketter finns på intranät/motsvarande för anställda inom Region Östergötland

 

För vissa specifika händelser ska anmälan eller ytterligare registrering göras

 • Exponering för eller smitta av nya coronaviruset som ger covid-19 hos medarbetare/student i samband med arbete/studier ska anmälas som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket och i vissa fall även som arbetssjukdom.
 • Anmälan ska göras av av arbetsgivaren vid institutionen/motsvarande (verksamhetens ansvarige chef dvs prefekt/motsvarande och HR partner är delaktiga i rapporteringen) är skyldig att anmäla allvarligt tillbud eller arbetssjukdom kopplade till exponering för eller smitta av coronaviruset. Mer information om LiU:s rutiner finns på på Liunet, se länk till höger till sidorna om fysik arbetsmiljö. 
   
 • Om ett tillbud eller olycka innebär att en medarbetare/student utsatts för en hög exponering av en cancerframkallande eller mutagen produkt måste det noteras i ett särskilt exponeringsregister, läs mer om registrering och cancerframkallande eller mutagena produkter här.
   

Uppföljning

Arbetsgrupperna i SAMS tar del av inrapporterade tillbud och olyckor inom sitt respektive område för att se om det går att hjälpa verksamheten att förebygga flera liknande incidenter.
 

Fysisk arebtsmiljö SAMS - samarbetsavtal LiU och Region Östergötland

LiU och Region Östergötland har i många år samverkat i frågor som rör dels utbildning och forskning men även hälso- och sjukvårdsverksamhet. SAMS-avtalet syftar till att skapa en organisation där samverkan sker och gemensamma beslut kan fattas i frågor som rör Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (SAMS).

Information om avtalet finns också via Region Östergötlands webbplats om forskning och innovation, där grupper, råd och samverkansorgan beskrivs.

 


VÄGLEDNING

Arbetsmiljöverket

Se information om fysiska arbetsmiljön under Arbetsmiljö och hälsa på Liunet 
 


 

KONTAKTUPPGIFTER Arbetsmiljö

LiU
vakant
Kontakta HR-avdelningen vid LiU
 

Hanna Wessman,
koordinator Laboratoriesäkerhet LiU,
telefon 013-28 15 64

vakant
HR-strateg, Region Östergötland
telefon 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-12-02