Göm menyn

Saneringstjänst

Vid behov av sanering i laborativa lokaler eller motsvarande, finns vid LiU möjlighet att anlita saneringsföretag. OBS! Hanteringen i akut skede vid ett spill av tex kemiska produker, smittämne måste alltid hanteras skyndsamt av respektive verksamhet! Se avsnittet om "Utsläpp av kemikalier" till vänster för mer information.

Finns behov av efterföljande, mer grundlig sanering eller rengöring kan upphandlat företag anlitas för sanering, desinficering och grovstädning eller sk social sanering samt sanering av lösöre/egendom efter brand. Detta företag kan också anlitas t ex då en verksamhet lämnar lokaler som sedan ska tas i bruk av annan verksamhet. Vid behov av grovstädning, sanering i andra typer av lokaler än laboratorium ska kontakt tas med Lokalvård för en bedömning av vidare hantering.  

De flesta uppdrag i laborativa lokaler eller verkstadslokaler kommer troligen att beställas i förväg och utföras vid en överenskommen tidpunkt under kontorstid 08:00-17:00. Leverantören ska dock även kunna utföra akuta uppdrag dygnet runt med maximalt två (2) timmars inställelsetid emligt gällande avtal. 

Saneringsuppdrag faktureras beställaren eller den berörda verksamheten, inhämta därför chefs godkännande innan beställning. 

 

Beställning av saneringstjänst

 • Linköpings universitet (LiU) har tecknat avtal med Probaco AB rörande saneringstjänster på Campus Valla och Campus Norrköping.
   
 • Vid behov av saneringstjänster på Campus US eller inom Region Östergötland, beställs detta via Region Östergötland, Kundtjänst för stöd och service, se kolumnen till höger.
 • Punkterna under Beställarens ansvar bör dock användas även vid beställning via Kundtjänst för stöd och service.

 

Beställning av sanering genom Probaco AB sker via telefon eller e-post:

Telefon: 013-20 32 30
E-post: helene.adolfsson@probaco.se

 

Beställarens ansvar

Beställaren vid LiU ansvarar för att undersöka om önskat uppdrag ingår i avtalet (uppdraget får ej vara kopplat till byggnader utifrån gällande gränsdragningslistor, uppdraget får inte omfatta sanering av känsliga instrument och inte heller omfatta verksamhet på campus US, för mer information se avsnitt 1.2.2 i avtalet Saneringstjänster). Uppdrag får inte heller innefatta sanering efter brand, som hanteras separat enligt gällande försäkringsregler.

Beställaren vid LiU ska vid beställning ange:                         

 • vad saneringsuppdraget innebär
 • datum och tid som önskas för utförande av uppdrag
 • plats där uppdraget ska utföras (campus, hus, rumsnummer etc)
 • kontaktuppgifter till beställaren (e-post, telefonnummer)
 • faktureringsuppgifter som kostnadsställe och namn på beställaren (t ex 12345 Nils Nilsson)
 • att avtal finns med LiU.

Beställaren på LiU är även skyldig att

 • informera leverantören om vad uppdraget innebär samt om eventuella särskilda risker rörande kemikalier, smittämnen eller andra faror i lokalen som ska saneras.
 • föra en dialog om metod för sanering i de fall det finns känsliga material eller verksamhet som kan påverkas/skadas av tex använda saneringsmedel, saneringsmetoder.  

Vid en jour/akutbeställning kan beställare komplettera med dessa uppgifter så snart man vet.

 

Leverantörens ansvar

När beställning är lagd ska leverantören upprätta en orderbekräftelse som ska innehålla

 • uppdragsbeskrivning
 • kontaktuppgifter till utförande sanerare
 • datum och tid för utförande av uppdraget
 • plats där uppdraget ska utföras 
 • beräknad tidsåtgång och kostnad

Orderbekräftelsen ska vara skriftlig och skickas till beställarens e-postadress inom en (1) arbetsdag från beställning. Vid beställning av jouruppdrag ska orderbekräftelsen skickas till beställaren inom femton (15) minuter från beställning.

 

Leverantören är även skyldig att

 • vid beställning, i dialog med beställaren, redogöra för vilken metod som avses användas vid utförande av uppdrag.
 • inför utförande av sanering av kemikalier och smittämnen ska sanerare gemensamt med beställaren komma fram till val av saneringsmetod.

 

Vid utförande av saneringsuppdraget

Beställarens ansvar

 • Beställaren ska närvara vid uppstart, möta upp och ge leverantören åtkomst till den/de lokal/lokaler som ska saneras.
 • Om sanering behöver utföras i en miljö där känslig information eller utrustning hanteras kan personal på LiU behöva närvara vid sanering. (antingen närvar själv alt anlita campusväktare för bevakningsuppdrag)
  Sekretessförbindelse mellan LiU och leverantörens personal/utförande konsulter kan komma att krävas för utförande av vissa uppdrag.

Leverantörens ansvar

 • Leverantören ansvarar för sanerarens arbetsmiljö och att nödvändig skyddsutrustning finns tillgänglig.
 • Leverantören ska informera LiU om saneringen görs med ett medel/metod som kan innebära hälsorisker för omgivningen  
 • Leverantören ansvarar för att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för omgivningen (dvs LiU verksamheter) när så krävs, t.ex. skyltning, avspärrning av lokaler och vädring. Leverantören ska meddela LiU när det återigen är säkert att vistas i lokalerna.

 

Efter utfört saneringsuppdrag

Beställarens ansvar

Om farligt avfall uppkommer (kemikalier, smittämnen m.m.) är det beställarens ansvar att omhänderta det enligt LiU:s och den berörda institutionens/motsvarande rutiner för farligt avfall.

Leverantören ansvar

Leverantören ska efter genomförd sanering lämna en rapport via e-post om utförandet av uppdraget. Rapporten ska innehålla uppgifter om

 • att och när uppdraget är utfört samt resultat
 • vilken metod som använts
 • när lokalen åter kan tas i bruk
 • uppgifter om eventuella ytterligare åtgärder som behövs.

 

Mer information 

Mer information finns avtalet Saneringstjänster med dnr LiU-2022-03350 och tillhörande prisbilaga finns tillgängligt för LiU:s medarbetare via avtalsdatabasen Tendsign, se Liunets sida om Inköp och upphandling

SAMS - SAMARBETSAVTAL LIU OCH REGION ÖSTERGÖTLAND

LiU och Region Östergötland har i många år samverkat i frågor som rör dels utbildning och forskning men även hälso- och sjukvårdsverksamhet. SAMS-avtalet syftar till att skapa en organisation där samverkan sker och gemensamma beslut kan fattas i frågor som rör Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (SAMS).KONTAKTUPPGIFTER Utsläpp kemikalier

Vid större utsläpp: SOS Alarm: 112 (eller via växel 0112)

Kontaktuppgifter till kommun, vattenverk mm - se texten till vänster.

 

KONTAKTUPPGIFTER - LiU 

Rapportering i efterhand av större utsläpp:
Miljö- och säkerhetsenheten, LiU på e-post miljo@liu.se 

 

Övriga frågor:

Hanna Wessman
013-281564 
koordinator Laboratoriesäkerhet, LiU

 

 

KONTAKTUPPGIFTER - region östergötland

Vid större utsläpp: SOS Alarm: 112 (eller via växel 0112)
 

Kontaktuppgifter till drift:
Kundtjänst Stöd och service, telefon: 010-10 36 000

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-10-28