Göm menyn

Första hjälpen

Vid allvarlig personskada - kontakta SOS Alarm via 112 (0112)!

Kortare instruktioner om första hjälpen i olika situationer finns via länkarna nedan. Gå genom dessa innan olyckan är framme - det hjälper att kunna om man ska våga!

Mer information finns också i Arbetsmiljöverkets föreskrift Första hjälpen och krisstöd, AFS 1999:7, en länk hittar du i menyn till höger. 

Inandning

Stänk i ögonen

Hudkontakt

Förtäring

Blödning och cirkulationssvikt

Elskada

 


Hjärtstartare

På LiU finns Campusväktarna som är utbildade i första hjälpen och har tillgång till hjärtstartare.Vid misstänkt hjärtstopp, ring därför också campusväktarna:

  • campus Valla och US: (013-28) 2010
  • campus Norrköping: (011-36) 3010

Allmän information om första hjälpen och hjärt-lungräddning (HLR) på LiU finns under sidorna om Kris och säkerhet på Liunet.  


Inandning

Försök ge den drabbade frisk luft så fort som möjligt. Låt sedan halvsitta i bekväm ställning. Eventuellt är värmning viktig om personen är blek och kallsvettas.

Vid medvetslöshet eller nedsatt medvetande ordna transport till sjukhus. Framstupa sidoläge eller hjärt-lungräddning om nödvändigt. Inandad gas kan vara farlig för den som utövar inblåsningar. Utsatta arbetsplatser bör ha en Rubens blåsa. Personer utsatta för nitrösa gaser (kväveoxider) ska alltid föras till sjukhus.

Stänk i ögonen

Skölj med vatten! Ögonspolningsutrustning ska finnas vid arbetsplatser där det finns risk för att ämne som kan ge ögonskada kan stänka eller på annat sätt komma in i ögat. Om omedelbar ögonspolning behövs för att hindra skada, ska ögonspolningsutrustning finns i omedelbar närhet av arbetsplatsen. 

Vid starka syror och baser, spola minst femton minuter och transportera sedan till sjukhus. Särskilda buffertflaskor för ögonsköljning kan finnas. För ämnen klassade som irriterande- spola cirka fem minuter. För övriga cirka en halv minut. Tag alltid ut eventuella kontaktlinser en stund efter påbörjad spolning.

Hudkontakt

Om någon får frätande, irriterande eller allergiframkallande ämnen på huden ska de snarast sköljas bort. Utsatta arbetsplatser ska ha en nöddusch. Vid kraftigare översköljning av skadliga kemikalier - börja duscha med kläderna på och ta sedan av dem under fortsatt dusch, liksom armbandsur, ringar och skor.

Även giftiga ämnen kan gå in genom huden och är viktiga att skölja bort.

Förtäring

I många fall kan det vara bäst att framkalla kräkning. Framför allt vad gäller giftiga metaller eller arsenik. Skölj munnen efteråt. Det finns dock undantag - Vid frätande ämnen bör man i stället dricka 1-2 glas vatten eller mjölk. För lågviskösa petroliumföreningar (bensin, tändvätska, lampolja), drick mjölk, gärna grädde eller matolja utan att riskera att kräkning framkallas.

I det fall det rör sig om farligare kemikalier eller om den utsatte visar på särskilda besvär - ring 112 omedelbart och begär Giftinformation. Giftinformationscentralen kan man ringa till för råd i mindre brådskande fall, på tel 08-331 231.

Blödning och cirkulationssvikt

Håll den blödande kroppsdelen högt och tryck direkt på såret så att blödningen minskar. Se till att den skadade ligger ned med benen högt.

Lägg ett tryckförband på såret med tryckkudden mot det blödande stället. Kontrollera att blödningen stannat. Om det blöder genom förbandet; förstärk det men låt det gamla förbandet sitta kvar.

Om personen visar tecken på oro, blek och kallsvettig hud, snabb och svag puls, klagar över törst, fryser, huttrar, snabb och ytlig andning är det tecken på cirkulationssvikt (chock), vilket kan vara livshotande. Förebygg genom att stoppa blödning, låt om möjligt den skadade ligga ner med benen högt och lägg en filt eller klädesplagg över och under kroppen för att förhindra avkylning. Ge aldrig dryck!

Vid cirkulationssvikt; kontakta 112 omedelbart! Stoppa blödning, förhindra avkylning, stanna kvar hos personen tills ambulansen kommer.

Elskada

Bryt strömmen genom att dra ut kontakten eller stänga av strömmen till elkällan. Om det inte går att bryta strömmen, försök att få bort den skadade utan att beröra bar hud. Försök att dra i kläder eller använd något isolerande material för att knuffa bort den skadade från strömförande objekt. Släck eventuell brand i kläder eller hår. Om den skadade är medvetslös ring 112. 
Strömmen kan ha passerat hjärtat vilket medför stor risk för allvarliga skador, därför ska sjukvården ska alltid kontaktas vid elskada.

 


SAMS - samarbetsavtal LiU och Region Östergötland

LiU och Region Östergötland har i många år samverkat i frågor som rör dels utbildning och forskning men även hälso- och sjukvårdsverksamhet. SAMS-avtalet syftar till att skapa en organisation där samverkan sker och gemensamma beslut kan fattas i frågor som rör Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (SAMS).

Information om avtalet finns också via Region Östergötlands webbplats om forskning och innovation, där grupper, råd och samverkansorgan beskrivs.
Vägledning

Arbetsmiljöverkets föreskrift Första hjälpen och krisstöd

Giftinformationscentralen
Kontaktuppgifter FÖRSTA HJÄLPEN

SOS Alarm: 112 (eller via växel 0112)

Campusväktare vid hjärtstopp:

  • campus Valla och US: (013-28) 2010
  • campus Norrköping: (011-36) 3010

Vid övriga ärenden nås väktare på: 013-28 58 88.

Numret finns även angivet på baksidan av ditt LiU-kort.

Giftinformationscentralen, vid akuta fall ring 112 begär Giftinformationscentralen
Giftinformationscentralen, vid mindre akuta fall ring direktnummer 08-331 231

 

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-05-18