Göm menyn

Märkning av kemiska produkter 

Krav på märkning av kemiska produkter 


Vad ska ha märkning?

Alla behållare som innehåller kemiska produkter/ämnen ska vara märkta med produktnamn och faropiktogram (de uppgifter som krävs för säker identifiering av innehållet och de risker som är förknippade med innehållet).

Med behållare avses alla typer av behållare som småburkar, flaskor, säckar, cisterner mm och även behållare som är en del av tekniska anordning (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Kemiska arbetsmiljörisker, en länk till den finns i kolumnen till höger). 

 

Var finns etiketter med faropiktogram?  

Etiketter med faropiktogram enligt CLP kan köpas från LiU:s upphandlade leverantörer av under avtalet Laboratoireprodukter, som finns i eller via Raindance. Ofta kan man hos leverantören söka söka på orden "faropiktogram" eller "CLP" och om det inte fungerar kan "hazard pictogram" eller "GHS" fungera. En sammanställning över olika tillgängliga etiketter och etikettstorlekar framtagen i juni 2017 finns också att utgår från för att mer direkt hitta ett artikelnummer.  

Om helt ny etikett med information om kemikaliens namn, faroklassning mm behöver tas fram, använd gärna etikett funktionen i KLARA systemet, se  Att skapa en ny etikett nedan. 

 

Att skapa en ny etikett för en kemisk produkt mha KLARA systemet

Sedan april 2018 är etikettfunktionen i KLARA förbättrad, det går nu att skriva ut mindre storlek av etiketter och det går även att skriva ut flera etiketter vid ett och samma tillfälle. Se instruktionen för ny etikettfunktion i KLARA från april 2018 samt en sammanställning över etikettark att använda för utskrift av etiketter som finns att beställa från LiU:s upphandlade leverantör (i april 2018). 

 

 

Hur ska märkning se ut?

 • Enligt krav från Arbetsmiljöverket måste samtliga kemiska produkter som används eller förvaras på en arbetsplats vara märkta enligt:
 1. förordning (EG) nr 1272/2008 (den sk CLP-förordningen, märkning med vit-svart-röda sk faropiktogram)
  ​eller
 2. sk förenklad arbetsplatsmärkning, beskrivs i 19§ i föreskriften Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43), länk till föreskriften finns i kolumnen till höger.
 • Den förenklade arbetsplatsmärkningen är inte en optimal lösning för verksamhet vid LiU av flera skäl. Det kan vara svår att ordna praktiskt då etiketter med faropiktogram med förklarande text på svenska inte finns på marknaden samt att verksamheten ofta inte enbart är svenskspråkig, dvs inom flera verksamheter hade förklarande text på engelska varit att föredra.
 • Dessutom ställer den förenklade märkningen inget krav på att sk CAS nummer (identifikationsnummer för kemiska ämnen och föreningar) anges. För att säkert kunna identifiera kemiska produkter som ibland kan säljas under olika namn krävs att CAS nummer används, det är också en förutsättning för att kunna inventera kemiska produkter på ett smidigt och säkert sätt. 

Utifrån dessa parametrar har beslutats att äldre kemiska produkter inom LiU ska märkas om enligt:

1. CLP-förordningen (dvs med vit-svart-röda sk faropiktogram)

eller

2. med en förenklad arbetsplatsmärkning vilket vid LiU innebär:

 • produktens namn
 • produktens CAS nummer (eventuellt artikelnummer/motsvarande om CAS nummer inte finns)
 • de faropiktogram som ska finnas i märkningen när produkten släpps ut på marknaden enligt CLP-förordningen. 
  Denna märkning återfinns för kemiska produkter i kemikaliehanteringssystemet KLARA (på produktens presentationssida i systemet) samt i produktens säkerhetsdatablad.
  Uppgifter om CLP märkning (faropiktogram, faroangivelser) kan man även få information om i kemikalieförteckningarna som hämtas ur KLARA.

  Se även dokumentet "Strategi för ommärkning av kemikalier vid LiU_171218".

​​

När och hur märka om produkter?

 • Alla inköpta kemiska produkter vid LiU som inte är märkta enligt CLP-förordningen måste märkas om, i praktiken att samtliga äldre kemiska produkter märkta enligt det tidigare märkningssystemet KIFS 2005:7 (orange-svarta farosymboler). 
 • Denna ommärkning måste vara slutförd innan 1 juni 2019. 
 • Information om klassificering enligt CLP-förordningen av kemiska produkter finns i säkerhetsdatabladet, använd gärna kemikaliehanteringssystemet KLARA för att hitta information om kemiska produkter, länk till KLARA finns i höger spalten.

  Strategi för att märka om kemiska produkter 
 1. Hur mycket måste märkas om? Information om märkningen på varje enskild produkt framgår tyvärr inte i KLARA, dvs det går inte att se vilka som har den äldre märkningen enligt KIFS 2005:7 (orange-svart). Det innebär att verksamheten manuellt måste kontrollera sina produkter i kemikalieskåp och förråd för att få en bild av hur mycket produkter som har den äldre märkningen och måste märkas om. Det kan vara lämpligt att identifiera andel produkter inom egna enheten/avdelningen som berörs av krav på ommärkning i samband med inventeringsperioden januari-februari 2018. 
 2. Kassera de kemiska produkter som inte används för att undvika det extraarbete som ommärkningen innebär. Beslut om produkter ska kasseras behöver ofta fattas av forskningsledare, avdelningschef eller motsvarande, då det kan vara oklart vem som äger produkten i fråga. Kassation sker enligt LiU:s rutiner för hantering av farligt avfall.  
 3. Märk om de produkter som behöver sparas. Antingen genom att ersätta farosymbol med faropiktogram (om klassificeringen av produkten är likvärdig) eller genom att skapa nya etiketter genom KLARA. Följ råden i Bilaga 1 till dokumentet "Strategi för ommärkning av kemikalier vid LiU_171218".
  För att kunna ta ut kemikalieförteckning ur KLARA behövs särskilt inlogg vilket t ex inventerare vid varje enhet/motsvarande har. Saknar ni inlogg på er enhet - kontakta kemikaliekoordinator enligt uppgifterna i kolumnen till höger.

 

 

Fler krav på märkning, skyltning 

Det finns även krav på märkning av rörledningar och skyltning av kemikalieförråd/kemikalieskåp eller motsvarande förvaringsplats.

 

Märkningssystem - CLP


 • För kemiska ämnen gäller CLP-förordningen (Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning) fullt ut sedan 2010. Senast den 1 juni 2015 ska även alla blandningar följa kraven i CLP.
 • CLP innebär att symboler för fara s.k. faropiktogram presenteras tillsammans med uttrycken fara, varning eller utan signalord beroende på klassning. 
 • Kemikalieinspektionen har publicerat ett faktablad om klassificering och märkning enligt CLP.
 • I gamla systemet vara det sju märken, nu är det tio faropiktogram. Ett nytt faropiktogram tillkom i samband med CLP-förordningen, för gas under tryck. Det gamla kryssmärket (Andreaskorset som betydde hälsoskadlig eller irriterande) ersätts med två olika – utropstecken och hälsofara. Hälsofara gäller vid större risk för allvarlig toxikation.
 • Klassificeringen av olika kemikalier kan även ändras t.ex. så att en tidigare kryssmärkt kemikalie numera kan få dödskalle som symbol.
 • Informationsmaterial, t ex planscher, om CLP finns på Kemikalieinspektionens hemsida under rubriken Publikationer

 

Exempel på förändrad märkning.

ändrad märkning

Regelverket CLP kommer att införas stegvis så att företag hinner anpassa sig. Det innebär att de gamla och nya symbolerna kommer att finnas parallellt. Här är slutdatum för när nya märkningar ska vara införda:
• 1 december 2010, alla ämnen ska klassificeras, märkas och förpackas enligt CLP.
• 1 december 2010, alla blandningar får klassificeras, märkas och förpackas enligt CLP.
• 1 juni 2015, alla blandningar ska klassificeras, märkas och förpackas enligt CLP.

 

Nationella Substitutionsgruppen 

Vägledning

Kemikaliehanteringssystemet
KLARA

Information om KLARA, manualer mm
 

Kemikalieinspektionen 

Arbetsmiljöverket

 

Substitutionsarbete, Utfasning, Förbud och Tillstånd

 

Kontakter

Petra Hagstrand
Koordinator kemikaliehantering och systemansvarig för Kemikaliehanteringssystemet KLARA
013-28 2033

Hanna Wessman
Koordinator laboratoriesäkerhet, LiU
013-28 1564

Elisabet Breti (Stöd, kemikaliehantering)
Verksamhetsutvecklare miljö, Region Östergötland
010-103 75 96

 


sdb@liu.se

Kemikaliehantering@regionostergotland.se


 

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-14