Göm menyn

Kemikaliehanteringssystemet KLARA

Syfte med KLARA


KLARA är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem med huvudsyfte att:
• Ge alla kemikalieanvändare omfattande säkerhetsinformation om produkternas farlighet, i form av sammanfattande risk- och skyddsinformation samt korrekta och uppdaterade säkerhetsdatablad från respektive leverantör utan att behöva ha dessa dokument i pärmar.
• Underlätta för alla användare att kunna göra strukturerade riskbedömningar. Enligt lag har arbetsgivaren ansvar för att all potentiellt farlig verksamhet, där det finns risk för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet, föregås av en skriftlig riskbedömning.
• Uppfylla kemikalielagstiftning om kemikalieregister.
• Förbättrad kontroll över de kemikalier som hanteras inom hela universitetet/landstinget, då universitetet/landstinget centralt kan hämta information om innehav av volymer av exempelvis tillståndspliktiga produkter.
• Förbättrad tillgänglighet av kemikalierna, då alla systemanvändare har möjlighet att kunna se om en produkt redan finns inom universitetet/landstinget. På så sätt kan man låna en produkt av en kollega och minska på inköpen av ”sällanköpsprodukter”.
• Ge en historik över hanterade produkter som i ett senare skede kan visa sig vara farliga.

Miljö- och arbetsmiljölagstiftning ställer krav på att varje arbetsplats ska förteckna märkningspliktiga kemiska produkter som används. Läs mer i Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll och i Kemiska arbetsmiljörisker, se länk till höger.

Funktioner och instruktioner 


Följande funktioner finns i KLARA

• Inventering
• Riskbedömningsverktyg
• Inköpsregistrering
• Skriva ut kemikalieförteckning
• Söka kemikalier 
• Skriva etiketter

 

Instruktioner vid inventering

OM Inventeringsperioden år 2023

Den årliga inventeringsperioden för kemiska produkter i KLARA pågår under 1 januari -28 februari 2023. Instruktioner finns längre ner på sidan, och utsedda kemikalieinventerare har fått information via e-post och möjlighet att ta del av mer information via särskild teamsyta samt att delta i utbildning om kemikalieinventering i KLARA.

 

Planering av hur arbetet med inventeringen ska genomföras bör ske tillsammans med närmsta chef för att säkerställa att den kan genomföras på ett säkert sätt bl a ska riskfyllt ensamarbete undvikas, inventerare behöver ha möjlighet att komma i kontakt med någon i händelse av en nödsituation. Det innebär t ex att inventering inte ska genomföras under kvällar och helger eller om inventeraren är ensam på ett helt våningsplan.

 

Instruktion för inventering i KLARA vid LiU

Information om sk Arkiv/grå produkt i KLARA

 

Instruktioner för registrering av inköp

Kortfattad instruktion för registrering av inköp i
kemikaliehanteringssystemet KLARA

 

Instruktion för att söka kemikalieprodukt 

Instruktion för att enklare söka kemikalieprodukt för de som har många kemiska produkter. 

 

Instruktion för att skriva ut etiketter  

Ny etikettfunktion i KLARA från april 2018, gör det bl a möjligt att skriva ut mindre storlek av etikett

Etikettark att använda för utskrift av etiketter som finns att beställa från LiU:s upphandlade leverantör (i april 2018) 

 

Instruktion, manual för riskbedömning  

Manual för hur riskbedömningsverktyget i KLARA fungerar 

 

Övriga instruktioner

Förändrad hantering av lösenord

Instruktion för att ta fram listor över inventerade CMR- produkter

 

 

Kontaktinformation


Funktionsbrevlåda för Region Östergötland:kemikaliehantering@regionostergotland.se 

Funktionsbrevlåda LiU: sdb@liu.se

Kontaktperson: Petra Hagstrand, 013-28 20 33, petra.hagstrand@liu.se  

 

Nationella Substitutionsgruppen 

Vägledning

Kemikaliehanteringssystemet
KLARA

Information om KLARA, manualer mm

Kemikalieinspektionen 

Arbetsmiljöverket

 

Substitutionsarbete, Utfasning, Förbud och Tillstånd

 

Kontakter

Petra Hagstrand
Koordinator kemikaliehantering och systemansvarig för Kemikaliehanteringssystemet KLARA
013-28 2033

Hanna Wessman
Koordinator laboratoriesäkerhet, LiU
013-28 1564

Elisabet Breti (Stöd, kemikaliehantering)
Verksamhetsutvecklare miljö, Region Östergötland
010-103 75 96

 


sdb@liu.se

Kemikaliehantering@regionostergotland.se


 

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-10