Göm menyn

Förbud, tillstånd, begränsningar och andra krav

På denna sida finns information om ämnen som är förbjudna, ämnen som kräver tillstånd eller vars användning begränsas i lagstiftning. Reglerna är i vissa fall kopplade till sanktionsavgift om de inte följs.

Observera att det finns förbud för användning av vissa kemikalier inom grundutbildning!

Tillstånd

 • Hälsoskadliga ämnen grupp A och B
 • Brandfarlig vara
 • Narkotika
 • Narkotikaprekursorer
 • Hälsofarliga varor

Förbjudna produkter - exempel

 • Metylenklorid och trikloretylen
 • Kvicksilver
 • Ozonnedbrytande ämnen
 • Ytterligare förbud finns för verksamhet inom grundutbildning

 

Andra krav - hygieniska gränsvärden för kemiska ämnen/produkter 

Särskida regler gäller för CMR-klassade produkter


Tillstånd


Hälsoskadliga ämnen, Grupp A och B

 • Vissa ämnen kräver tillstånd för att få hanteras, det gäller t ex vissa cancerframkallande, sensibiliserande, allergiframkallande eller reproduktionsstörande ämnen.
 • Mer om kemiska ämnen som kräver tillstånd eller anmälan finns att läsa på Arbetsmiljöverkets information om Kemitillstånd och i Arbetsmiljöverkets föreskrift "Kemiska arbetsmiljörisker" (se länk i menyn till höger) finns i bilaga 1 en förteckning över:
 • Tillstånd – Kemiska ämnen listade i grupp A får vanligen inte hanteras alls (cancerframkallande ämnen), tillstånd kan ges t ex för forskning på cancerogen substans eller mätmetod. Krav på tillstånd gäller också för kemiska produkter som innehåller ett sådant ämne som förorening i en halt av 0,1 viktprocent eller mer.

 • Tillstånd - Kemiska ämnen listade i grupp B får hanteras efter tillstånd från Arbetsmiljöverket. Det handlar om en grupp av ämnen som är cancerframkallande, sensibiliserande, allergiframkallande eller reproduktionsstörande. Ett ämne som tillhör grupp B eller en produkt som innehåller ett sådant ämne i en halt av 1 viktprocent eller mer får endast hanteras efter tillstånd av Arbetsmiljöverket.
   
 • Den enhet/avdelning som ska använda ämnet ansvarar själv för att ansöka om tillstånd och diarieföra ansökan.
 • Tillstånd gäller under begränsad tid, vanligen 1-3 år.
 • Överträdelse av bestämmelserna om tillstånd kan medföra sanktionsavgift (400 000 kr för Grupp A ämne och 150 000 kr för grupp B ämne).
 • Kemiska produkter som omfattas av tillståndskrav enligt bestämmelserna i 7-14 §§ förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem.

 

Brandfarlig vara

Mer information finns på ämnessidorna för Brandskydd under rubriken Hantering av brandfarlig vara.

 

Hur kontrollera att vi inte har ämnen som kräver tillstånd?

 • Genom att använda kemikaliehanteringssystemet KLARA (nås via länk i menyn till höger) går det att ta fram en lista för er egen enhet/avdelning/motsvarande över de kemikalier ni själva har och som listas som Grupp A eller Grupp B ämnen. För hjälp med detta, kontakta er inventerare eller kemikaliekoordinator/miljöstrateg enligt menyn till höger.

 

Narkotika Narkotikaprekursorer, Hälsofarliga varor och sk Substanser under utredning

Summering av lagstiftning som gäller Narkotika, Narkotikaprekursorer, Hälsofarliga varor och sk Substanser under utredning

Narkotika

Narkotika får, utan tillstånd, innehas av föreståndare för vetenskaplig institution som ägs eller stöds av staten, i enlighet med lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, 7§. Mer information finns på Läkemedelsverkets hemsida.

 • Begränsat antal personer som ska ha tillgång till narkotika. Inom verksamheten ska det därför dokumenteras vilka personer som har rätt att hantera narkotika (enligt LVFS 2011:9 §26). Detta dokument ska diarieföras.
 • I december 2014 fick LiU veta att föreståndare för vetenskaplig institution inte längre behöver lämna in uppgift till Läkemedelsverket om sin verksamhet med narkotika under det gångna året när det gäller innehav ("årsredovisning"). Detta framgår tyvärr inte av information på Läkemedelsverkets hemsida.
 • Däremot ska sådana narkotikaanteckningar (”journalföring”) alltid föras så att all hantering kan spåras (hantering ska också kunna redovisas på ev anmodan av Läkemedelsverket)! 
 • Andra krav t ex som rör redovisning kan finnas vid tillstånd för t ex införsel eller utförsel. 
 • Ämnen som klassas som narkotika återfinns i  Läkemedelsverkets föreskrift om förteckningar över narkotika (LVFS 2011:10), denna föreskrift uppdateras regelbundet (den senaste versionen är 2018:46, då tillkom 10 st ämnen som står med blå text i  föreskriften). Enbart de nytillkomna ämnena finns listade i HSLF-FS 2018:46 (nya ämnena markeras med ett svart lodrät streck).
  För att säkerställa att den senaste versionen används, går den alltid att hitta via Läkemedelsverkets hemsida under lagar och regler, ämnesvis förteckning.)

Narkotikaprekursorer

 • Ett sätt att strypa tillgången på olaglig narkotika är att strypa tillgången på de kemikalier som behövs vid tillverkningen. Här pågår bland annat ett samarbete mellan branschorganisationer och myndigheter som Läkemedelsverket, Rikskriminalpolisen och Tullverket.

Ämnen som kräver tillstånd – Kategori 1, t ex:

efedrin
ergometrin
ergotamin
klorefedrin (från och med 21 september 2016)
Klorpseudoefedrin (från och med 21 september 2016)
lysergsyra
1-fenyl-2-propanon
pseudoefedrin
norefedrin
N-acetylantranilsyra
3,4-meylendioxi-fenylpropan-2-on
isosafrol
piperonal
safrol
alfa-fenylacetoacetonitil

 

Ättiksyraanhydrid - kan krävas registrering av innehav

Däremot krävs registring för innehav av mer än 100 liter av ättiksyraanhydrid under en 12 månadersperiod (100 liter inom hela LiU, inte inom en specifik verksamhet). Vid planering för att använda stora mängder ättiksyraanhydrid, kontakta LiU:s koordinator för kemikaliehantering. 
 

Ämnen som inte kräver registrering eller tillstånd vid enbart innehav

För innehav av kategori 2B och 3 krävs ingen registrering, det gäller t ex:  

antranilsyra
fenylättiksyra
piperidin
kaliumpermanganat

aceton

etyleter

metyletylketon
toluen
svavelsyra
saltsyra

Uppdaterade uppgifter om vika ämnen som klassificeras som narkotikaprekursorer samt blanketter finns på Läkemedelsverkets hemsida om narkotikaprekursorer. 

 

Hälsofarlig vara

Hälsofarliga varor är ämnen som på grund av sina inneboende egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa och som används eller kan antas användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan. För att begränsa tillgången krävs det tillstånd från Folkhälsomyndigheten (FHM) innan man får använda ett ämne som klassas som hälsofarlig vara. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om hälsofarlig vara och om hur man söker tillstånd. 

Vilka ämnen är hälsofarlig vara?

Den senaste uppdateringen av vilka ämnen som omfattas av kraven för hälsofarlig vara finns i bilagan till Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor (den senaste versionen är 2018:2058). För att säkerställa att den senaste versionen används, går den alltid att hitta via Riksdagens webbplatsDen nya versionen av bilagan ligger alltid sist i webbdokumentet, så ett tips är att scrolla nerifrån. 

Ansökan om tillstånd

Ansökan gäller i ett kalenderår dvs jan-dec, i ansökan vill Folkhälsomyndigheten ha följande uppgifter:

 1. En ansökan där det anges vilka hälsofarliga varor som avses, mängder som ska hanteras ska anges, var de användas osv. Denna ansökan fylls i elektroniskt i en portal via FHM:s webbplats
 2. Då det är LiU som ansöker (utifrån organisationsnummer) ska någon ansvarig för LiU:s verksamhet bestyrka den här typen av ansökningar och FHM vill därför ha underskrift av firmatecknare, alternativt ska en fullmakt finnas för den sökande.
 3. Någon typ av intyg som styrker den sökandes behörighet att hantera och ansvara för hälsofarlig vara krävs


Om ansökan

 • Den sökande skriver ansökan i portalen, länk via FHM:s webbplats
 • I portalen kan elektroniska eller inscannade dokument laddas upp så ansökan blir komplett
 • Men, ansökan ska sedan också skrivas ut, diarieföras vid din institution/motsvarande tillsammans med fullmakt, intyg mm. Originalhandlingar och ansökan ska sedan skickas in till FHM med post


​Om Fullmakt

 • Eftersom en fullmakt kan användas mer än en gång underlättas ansökningsprocessen av att slippa skaffa underskrift av firmatecknare varje år (man ansöker om denna typ av tillstånd per kalenderår). Firmatecknare vid LiU är bl a Universitetsdirektören (enligt Rektorsbeslut om generell rätt att teckna universitetets firma, se dnr LiU-2019-00694-2 i LiUdok).
 • Vid LiU finns en mall framtagen för fullmakt avseende FHM som ska användas för detta ändamål, och den kan gälla i max 5 år. Därefter får en ny fullmakt tas fram om den fortfarande behövs. 
 • Prefekt/motsvarande ska finnas på sändlista, så hen får kännedom att sådant tillstånd söks vid institutionen/motsvarande.
 • Använd vid LiU framtagen mall till fullmakt 
 • Fullmakten ska sedan laddas upp elektroniskt i FHM:s portal, därefter skickas originalet med post till FMH tillsammans med övriga handlingar i ärendet.
 • Det inskannad dokumentet ska diarieföras vid berörd institution vid LiU ihop med övriga handlingar och ansökan.

 

Om Intyg av behörighet

 • För att underlätta för de sökande vid ansökningsprocessen vid LiU har en mall tagits fram för att intyga den sökandes behörighet, denna bör användas för detta ändamål, och kan gälla i max 1 år. Därefter får ett nytt intyg tas fram om den fortfarande behövs.
 • Sökandes avdelningschef ska skriva under intyget (en chef med fördelade arbetsmiljöuppgifter från prefekt/motsvarande). Avdelningschef bedöms vara en lämplig att skriva under denna typ av intyg, då hen bör kunna bedöma att en person är anställd vid LiU, i en roll och med uppgifter som gör att hen har ett behov att använda sig av vissa hälsofarliga varor, samt att hen har ett labb med utrymmen lämpliga för hanteringen. Hen bör också kunna bedöma att den sökande är person som är insatt i gällande lagstiftning och tillser att hanteringen sker i enlighet med lagstiftning. För att underlätta för avdelningschef i dennes bedömning finns därför möjlighet att även enhetschef/forskningsledare/motsvarande skriver under ansökan om hen bättre kan bedöma lämpligheten. Men, avdelningschef SKA alltid skriva under, oavsett underskrift från enhetschef/motsvarande.
 • Prefekt/motsvarande ska finnas på sändlista, så hen får kännedom att sådant tillstånd söks vid institutionen/motsvarande.
 • Använd vid LiU framtagen mall för intyg av behörighet.
 • Intyget ska sedan laddas upp elektroniskt i FHM:s portal, därefter skickas originalet med post till FMH tillsammans med övriga handlingar i ärendet.
 • Det inskannad dokumentet ska diarieföras vid berörd institution vid LiU ihop med övriga handlingar och ansökan.

 

 

 

 

Förbjudna produkter - exempel


Metylenklorid och trikloretylen

 • Enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer, KIFS 2017:7 (se länk i kolumnen till höger) så är metylenklorid, trikloretylen och produkter som helt eller delvis består av dess förbjudna att använda. Undantag som gäller stor del av verksamheten vid LiU är om metylenklorid eller trikloretylen används yrkesmässigt vid forskning och utveckling och i analysarbete. Annars behövs dispens från förbudet.
 • Förbrukningen av metylenklorid och trikloretylen rapporteras årligen enligt krav från tillsynsmyndighet (miljökontoret).

Kvicksilver

 • Kvicksilver, kvicksilverföreningar och beredningar är förbjudna att använda i Sverige.
 • Kemikalieinspektionen har gjort vissa tidsbegränsade undantag där det saknas tillgängliga alternativ och dessa finns i bilaga 3 i Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer, KIFS 2017:7 (se länk i kolumnen till höger). I korthet innebär det att kvicksilver för användning inom vissa områden (t ex analyskemikalier) får användas för angiven användning t.o.m. datum angivna i tabellen nedan. 
 

Kvicksilver för användning som analyskemikalier

Får användas för angiven användning t.o.m
1. Kvicksilverföreningar för analys av kvicksilver samt utveckling av sådana analysmetoder Tillsvidare
2. Kvicksilverföreningar för analys enligt internationella standardmetoder inom läkemedelsområdet 2022-12-31
3. Kvicksilverföreningar för analys av COD och i ampuller för COD-analys. 2022-12-31
4. Kvicksilverföreningar för analys samt forskning och utveckling inom medicinsk diagnostik. 2022-12-31

Den som använder kvicksilver enligt undantagen i bilaga 3 behöver inte längre särskilt dokumentera datum för användning av kvicksilver, antal enheter, mängd och användningsområde. 

 • Kemikalieinspektionen kan över undantagen i bilaga 3 bevilja dispens i enskilda fall, mer information finns på Kemikalieinspektionens webbsida om kvicksilver. Kemikalieinspektionen är dock restriktiva med att bevilja dispenser och gör det bara när det finns starka skäl. 

Generell information om kvicksilver och dess risker finns på Kemikalieinspektionens konsumentsida om kvicksilver samt i kapitel 7 kvicksilver och kvicksilverhaltiga varor i KIFS 2017:7 samt i Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.

Ozonnedbrytande ämnen -begränsningar i användning och inköp

Ämnen som bryter ned ozonskiktet innehåller antingen klor (Cl) eller brom (Br). Dessa ämnen förångas lätt och är mycket stabila. Det innebär att de kan nå stratosfären där ozonskiktet finns. Några exempel på ämnen är CFC (klorfluorkarboner) och HCFC (klorerade fluorkolväten) som har använts t ex som drivgas i sprayförpackningar och som köldmedium. Andra exempel är koltetraklorid (tetraklormetan) och 1,1,1-trikloretan (metylkloroform) som har använts som lösningsmedel och vid laboratoriearbete.

Mer information om ozonnedbrytande ämnen finns på Naturvårdsverkets hemsida om ozonnedbrytande ämnen.

Det finns gemensamma regler inom EU för ozonnedbrytande ämnen för laboratorie- och analysarbete. Det regleras i EU:s förordningar nr 1005/2009 om ämnen som bryter ner ozonskiktet och i nr 291/2011 om viktiga användningsområden för andra kontrollerade ämnen än klorfluorkolväten för laboratorie- och analysändamål.

En summering över de sk viktiga användningsområden ("essential use") som innebär tillåten användning av olika ozonnedbrytande ämnen finns i Handbok för hur ozonnedbrytande ämnen får hanteras på laboratorier och för analysändamål (på engelska). Övrig användning är då inte tillåten.

Särskilt ID nummer för inköp

I handboken för hur ozonnedbrytande ämnen får hanteras på laboratorier och för analysändamål beskrivs också den databas i vilken alla laboratorier som använder ozonnedbrytande ämnen ska finnas registrerade för att få det ID-nummer som krävs för inköp av ozonnedbrytande ämnen. LiU finns registrerad på sitt organisationsnummer (VAT number), men varje enskild användning och institution/avdelning/beställare behöver registreras i databasen.

Vid frågor eller behov av ID nummer för att beställa ett ozonnedbrytande ämne, kontakta koordinator  Laboratoriesäkerhet enligt uppgifterna i menyn till höger. 

Kemiska ämnen/produkter förbjudna i utbildning

 

Andra krav - hygieniska gränsvärden för kemiska ämnen/produkter  

Kemiska ämnen/produkter kan ha hygieniska gränsvärden, det gäller för damm, rök, dimma, gas och ånga och gränsvärdena är bindande (måste följas). Det hygieniska gränsvärdet för ett ämne är den högsta halten av ämnet som är godtagbar på arbetsplatsen. Det finns kemiska ämnen som kan tas upp i kroppen både via lungorna och genom huden. Detta gäller framför allt ämnen som är vätskor eller gaser. Ämnen som lätt kan tas upp i kroppen genom huden är markerade med ett H i gränsvärdeslistan.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift Hygieniska gränsvärden finns en gränsvärdeslista i bokstavsordning över de ämnen där gränsvärden finns. För enskilda ämnen finns även information i kemikaliehanteringssystemet KLARA, se länk i kolumnen till höger. Mer information om luftföroreningar och gränsvärden finns också på Arbetsmiljöverkets webbplats om luftföroreningar och gränsvärden

 

En ny version av föreskriften Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) träder i kraft träder i kraft 2018-08-21, de ämnen som tillkommit eller som har nya gränsvärden markeras med # i gränsvärdeslistan (se bilaga 1 i föreskriften). De ämnen som tillkommit eller fått förändrade gränsvärden finns sammanställda i tabellform.

Ändringarna innebär bland annat:

 • Många gränsvärden för damm har ändrats från totaldamm till inhalerbart damm, detta innebär att eventuella mätningar som gjorts tidigare av damm kan behöva göras om.
 • Flera ämnen har fått kraftigt sänkta gränsvärden, t.ex. oorganisk damm, cyanider, koppar, kvävemonoxid och en del klorerade kolväten.
 • Fem cancerframkallande ämnen som tidigare saknat gränsvärden har nu fått gränsvärden, det gäller:
  • 1,2-Dibrometan (etyldibromid)
  • Hydrazin
  • 4,4´-Metylendianilin (4,4´-diaminodifenylmetan)
  • Etylenglykolmonometyleter (2-Metoxietanol)
  • Etylenglykolmonomeyleteracetat (2-Metoxietylacetat).

 

Kort om olika gränsvärden

NGV=Nivågränsvärde – mäts under åtta timmar

Nivågränsvärden är de värden som man vanligen menar när man talar om hygieniska gränsvärden. De gäller för åtta timmars arbetspass. Det vanliga när man tar prov är att göra det under en hel arbetsdag, alltså normalt i åtta timmar. Pauser i arbetet tas oftast med i mätningen, men däremot mäter man inte under raster.

KGV=Korttidsvärden - mäts under kort tid

Korttidsgränsvärden är hygieniskt gränsvärden för exponering under en kort tid t ex 15 minuter (referenstiden beror på vilket ämne det gäller). Korttidsgränsvärden kan vara bindande eller vägledande, ett bindande korttidsgränsvärden får inte överskridas.

 

Nationella Substitutionsgruppen 

Vägledning

Kemikaliehanteringssystemet
KLARA

Information om KLARA, manualer mm
 

Kemikalieinspektionen 

Arbetsmiljöverket

 

Substitutionsarbete, Utfasning, Förbud och Tillstånd

 

Kontakter

Petra Hagstrand
Koordinator kemikaliehantering och systemansvarig för Kemikaliehanteringssystemet KLARA
013-28 2033

Hanna Wessman
Koordinator laboratoriesäkerhet, LiU
013-28 1564

Elisabet Breti (Stöd, kemikaliehantering)
Verksamhetsutvecklare miljö, Region Östergötland
010-103 75 96

 


sdb@liu.se

Kemikaliehantering@regionostergotland.se


 

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-26