Göm menyn

Allmänt om Reach, krav på tillstånd och EUD

Reach-förordningen är kemikalielagstiftning som gäller inom hela EU och gäller alla, även de som hanterar och använder kemiska produkter. Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, eller på svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, vilket innebär att även förbud och krav på tillstånd finns, se rubrikerna nedan. Mer information om Reach finns via länkarna i menyn till höger.

Reach grundas på principen att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter. Reach gäller i huvudsak för kemiska produkter, dvs. ämnen och blandningar men även andra varor som elektriska apparater, kläder mm omfattas av kraven.

Reach ställer i första hand krav på de som tillverkar, importerar och distribuerar kemiska produkter men även på de som använder produkter.

 

Förbud att använda och krav på tillstånd

Ämnen med särskilt farliga inneboende egenskaper kallas SVHC vilket står för substances of very high concern och dessa får i vissa fall inte användas utan tillstånd.

Vilka dessa särskilt farliga ämnen är som kräver tillstånd beslutas av den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa, och publiceras i bilaga XIV (bilaga 14) till Reach som uppdateras med nya kemikalier med jämna intervall. Vid tillståndsprövningen av sådana kemikalier ska säkrare alternativ övervägas, och om alternativen är ekonomiskt eller tekniskt rimliga ska de farliga ämnena bytas ut.

Echa tar även fram en så kallad kandidatförteckning med särskilt farliga ämnen, sk SVHC som är ”kandidater” till att hamna på bilaga XIV, tillståndslistan i Reach och kan komma att kräva tillstånd för att få användas. Ämnen som kan föreslås till kandidatförteckningen är ämnen som har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och i miljön och t ex är:

  • cancerframkallande, mutagent, eller reproduktionstoxiskt 
  • långlivat, bioackumule­rande och toxiskt
  • har andra allvarliga egenskaper som till exempel hormonstörande egenskaper.

Observera att ämnen som har förts in i bilaga XIV och omfattas av krav på tillstånd även står kvar på kandidatförteckningen. De skyldigheter som gäller för ämnen på kandidatförteckningen fortsätter att gälla även efter att ett ämne har förts in i bilaga XIV.
 

Undantag från krav på tillstånd

När ett ämne har förts upp på bilaga XIV till Reach innebär det att ämnet inte får användas eller sättas ut på marknaden utan tillstånd från den europeiska kemikalie­myndigheten Echa.

Det finns ett generellt undantag från krav på tillstånd för användning av dessa ämnen i vetenskaplig forskning och utveckling (enligt Artikel 56.3 i Reach-förordningen 1907/2006) vilket innebär att verksamhet som är vetenskaplig forskning och utveckling behöver inte ansöka om tillstånd. Detta undantag gäller:

  • Vetenskapliga experiment, analyser eller kemisk forskning som utförs under kontrollerade förhållanden.
    T ex experimentell forsknings- eller analysverksamhet i laboratorieskala, såsom syntes och testning av kemikalieapplikationer, frisättningstest osv. samt ämnets användning vid uppföljning och rutinkvalitetskontroll eller in vitro-diagnostik i laboratorieskala under kontrollerade förhållanden (att det finns rutiner för hur ämnen hanteras för att minimera risk för exponering av människa eller miljö, rutiner för avfallshantering mm).
  • För arbete som utförs inom forskningsprojekt t ex forskarutbildning, examensarbete eller motsvarande. 
  • Men, den totala mängden av ett ämne som används får inte överstiga ett ton på ett år (beräknas totalt per juridisk enhet, dvs inom LiU som organisation)

OBS! Detta undantag gäller ej inom utbildning, se under rubriken Kemiska ämnen/produkter förbjudna i utbildning i menyn.

Om undantaget även gäller för produkt- och processinriktad forskning och utveckling ska det anges särskilt i bilaga XIV samt vilken maximal mängd som undantaget gäller för, annars gäller kravet på tillstånd.

 

Slutanvändardeklaration (End-User-Declaration, EUD)

I samband med inköp av kemiska produkter som innehåller ämnen som kräver tillstånd (finns på bilaga XIV (bilaga 14) till Reach) kan leverantören efterfråga att verksamhet vid LiU eller Region Östergötland fyller i en sk slutanvändardeklaration (end-user-declaration, EUD). Detta för att slutanvändaren (verksamheten) behöver intyga att användningen av produkten kommer att ske inom forskning och utveckling, för vilken det finns ett generellt undantag från kravet på tillstånd. Leverantörerna har oftast en kryssruta i slutanvändardeklarationen där man anger att undantag gäller.

Förutom att ange vilket undantag som verksamheten åberopar måste det också anges vilken verksamhet det gäller, namn på den institution eller motsvarande som slutanvändardeklarationen avser. Det är även viktigt att organisationens logotyp (LiU:s alternativt Region Östergötlands) finns med. Logotypen infogas i sidhuvudet alternativt att hela texten kopieras till en mall där organisationens logotyp finns med. Slutanvändardeklaration undertecknas av en avdelningschef eller motsvarande roll (en person med fördelade arbetsmiljöuppgifter och/eller övergripande ansvar vid avdelningen/motsvarande).

En underskriven slutanvändardeklarationen kan vara giltig i flera år för det specifika kundnumret och den specifika produkten och kan därför återanvändas vid kommande inköp av samma produkt till samma verksamhet. Därför är det bra om handlingarna i ärendet även diarieföras hos verksamhetens registrator.
 

Mer information om Reach 

Finns på Kemikalieinspektionens webbsida om tillstånd i Reach.

Det finns också information i Echas vägledning om vetenskaplig forskning och utveckling samt produkt- och processinriktad forskning och utveckling.

 

 

 

 

Nationella Substitutionsgruppen 

Vägledning

Kemikaliehanteringssystemet
KLARA

Information om KLARA, manualer mm

Kemikalieinspektionen 

Arbetsmiljöverket

 

Substitutionsarbete, Utfasning, Förbud och Tillstånd

 

Kontakter

Petra Hagstrand
Koordinator kemikaliehantering och systemansvarig för Kemikaliehanteringssystemet KLARA
013-28 2033

Hanna Wessman
Koordinator laboratoriesäkerhet, LiU
013-28 1564

Elisabet Breti (Stöd, kemikaliehantering)
Verksamhetsutvecklare miljö, Region Östergötland
010-103 75 96

 


sdb@liu.se

Kemikaliehantering@regionostergotland.se


 

 


Sidansvarig: hanna.wessman@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-25